Az Úr szövetségládája átmegy
előttetek a Jordánon
  2017. augusztus (Kisasszony hava) 17. Csütörtök. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Jácint és Réka látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Nagycsütörtök, krizmaszentelési mise ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9

    Már a próféták is tudatában voltak annak, hogy küldetésüket Isten lelke irányítja, ezért tudták a földi életet kapcsolatba hozni Istennel: az ő vigasztalását és figyelmeztetését közvetítették. Kinyilvánították azt is, hogy Isten megjutalmazza a hűséget és az engedelmességet. Összefoglalótag azt mondhatjuk, hogy a próféták Isten lelkének segítségével rányomták a szentség jellegét népük életére. Ebben előképei Krisztusnak, aki az egész emberiség életét megszentelte.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Az Úr kent fől engem Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és az öröm olaját adjam nekik.

A próféta így beszél:
    Az Úr Lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket; hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszújának napját; hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat, és koszorút adjak Sion gyászolóinak a hamu helyébe, örömnek olaját a gyászruha helyett, a szomorúság lelke helyett meg ünnepi öröméneket.
    Benneteket pedig az Úr papjainak hívnak, és így neveznek: Istenünk szolgái.
    Megjutalmazom őket hűségemben, és örök szövetséget kötök velük. Sarjadékuk híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 21-22. 25 és 27    6. tónus.
Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! Vö. 2. vers.

Előénekes: Kiválasztottam szolgámat, Dávidot, * szent olajommal felkentem.
Biztos támasza kezem lesz, * karom teszi őt erőssé.
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

E: Vele lesz hűségem és kegyelmem, * magasra emelkedik feje az én nevemben.
Így szólít majd engem: + ,,Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.''
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

SZENTLECKE Jel 1, 5-8

    Akik hisznek Krisztusban, a megváltás gyümölcseiben részesülnek. A mai szöveg ezekre az ajándékokra mutat rá. Krisztus kereszthalála és feltámadása által megszerezte a királyi hatalmat a világ felett, s bennünket sajátnépévé tett. Úgy emel magához, hogy részt enged uralmában és főpapi küldetésében. Hatalmat ad arra, hogy legyőzzük a bűnt és erényeinkkel Isten országát építsük. Szenvedéseinket, fáradalmainkat és imáinkat pedig vele együtt állandóan felajánlhatjuk áldozatul a világ üdvösségéért.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből

    Az Isten országává és papjaivá tett bennünket Jézus.

    Testvéreim! Kegyelem nektek és békesség Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
    Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen.
    Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható.

    Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

    Az Úr Lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61, 1; idézi Lk 4, 18 – 7b. tónus.

EVANGÉLIUM Lk 4, 16-21

    Krisztus emberi alakja egészen a Szentlélek vezetése alatt állott. A Szentlélek a Szentháromságban Isten erejének, szentségének és szeretetének a kifejezése. Ezért Krisztus küldetésének tartalma Isten irgalmas szeretetének bemutatása: az üdvösség örömhírét hozza, a hitvilágosságával látást ad, kiment a bűn szolgaságából és meghozza az Istennel fennálló béke boldogságát Az Egyház az ő küldetését folytatja. Az olajszentelés annak a kinyilvánítása, hogy Krisztus a szentségeken keresztül részesít a maga királyi, prófétai és főpapi küldetésében. Az olaj a mi fölkenésünk eszköze. A Szentlélek működik bennünk, hogy Isten üzenetét képviseljük a világban.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Az Úr Lelke van rajtam, mert az Úrfölkent engem.

    Abban az időben:
    Jézus elment Názáretbe, ahol nevelkedett. Egyik szombaton szokása szerint elment a zsinagógába, és ott felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta tekercsét adták oda neki. Amikor szétbontotta a tekercset, éppen arra a helyre talált, ahol a következők álltak:
        Az Úr Lelke van rajtam,
        mert az Úr fölkent engem,
        hogy örömhírt hozzak a szegényeknek.
        Azért küldött engem,
        hogy szabadulást hirdessek a raboknak,
        és látást a vakoknak,
        hogy szabadon bocsássam a letiportakat,
        és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét.
    Jézus összecsavarta a tekercset, visszaadta a zsinagógaszolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor elkezdte kifejteni nekik: ,,Ma a ti fületek hallatára teljesedett be ez az Írás.''

    Ezek az evangélium igéi