Mi is az Urat akarjuk szolgálni:
Ő a mi Istenünk
  2017. augusztus (Kisasszony hava) 19. Szombat. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Huba és Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 10. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 3, 9-15

    A szentírási szöveg nemcsak a bűn elkövetésének és a büntetés kirovásának menetét tárja elénk, hanem a világban levő rosszat is magyarázza azzal, hogy az első ember a bűnével e játszotta a kegyelmi állapotot. Ezért megéli a bűnösségélés a bűnért járó büntetését Jellemző lélektani vonás ebben a mentegetőzés is. A bukás azonban nem végleges. A kísértőre kirótt jelképes büntetés tartalmazza a végső győzelem ígéretét, amelyet majd ,,az asszony ivadéka'' hoz.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

    Isten Megváltót ígér a bűnbeesett embernek.

    Az első ember és felesége, miután ettek a tiltott fa gyümölcséből, elrejtőztek a kert fái között, de az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: ,,Hol vagy?''
    Ő így válaszolt: ,,Hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem.''
    De az Úristen így szólt: ,,Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?''
    Az ember így válaszolt: ,,Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért ettem.''
    Erre az Úristen megkérdezte az asszonyt: ,,Mit tettél?'' Az asszony így felelt: ,,A kígyó rászedett, azért ettem.''
    Az Úristen így szólt a kígyóhoz: ,,Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedet.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 129.1-2. 3-4ab. 4c-6.    1 D2 tónus.   

Válasz: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. 7. vers.

Előénekes: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * Istenem, hallgass a szómra.
Füled figyeljen fel * könyörgő szavamra.
Hívek: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

E: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged.
H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

E: Tebenned remélek, Uram, * és igédben reménykedik lelkem.
Lelkem várja az Urat, * jobban, mint éji őr a hajnalt.
H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

E: Jobban, mint éji őr a hajnalt, * várja az Urat Izrael.
Mert az Úrnál az irgalom,  és bőséges a megváltás nála, * ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.
H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

SZENTLECKE 2 Kor 4, 13-5, 1

    Amikor az apostol saját küldetésének indítékait ismerteti, egyúttal a keresztény élet értelmét is megvilágítja. A világosságot Krisztus feltámadása hozta. Igazolta, hogy van örök élet, s ezért érdemes vállalni a földi fáradozást. Amit itt elszenvedünk, az mind mulandó és véges, a jutalom és a dicsőség azonban örök. A földi, halandó test helyett is megdicsőült testet kapunk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

    Mi is hiszünk, azért beszélünk.

    Testvéreim! Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: ,,Hittem, azért beszéltem'', mi is hiszünk, s azért beszélünk.
    Tudjuk ugyanis, hogy. aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére.
    Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani, pillanatnyi, könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét az szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. ,,Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi kéz épített.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
,,Most vetik ki e világ fejedelmét – mondja az Úr, * és én, midőn a földről magasba emelnek, mindeneket magamhoz vonzok.'' Jn 12, 31b-32 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 3, 20-35

    Az Isten Fia a megtestesülésben magára vette emberi természetünket és életünk egész terhét. Tanítása közben az emberek úgy igénybe vették, hogy olykor evésre sem maradt ideje, sem neki, sem tanítványainak. A törvénymagyarázók bírálatának is ki volt téve. Rokonai viszont úgy látták, hogy aki így viselkedik, az lehetetlenné teszi magát, tehát le kell inteni. Jézus ezt a helyzetet használja fel, hogy vigasztaló kinyilatkoztatást tegyen: Aki megteszi az Atya akaratát, az az ő rokonsága. Ábrahám ivadékai helyett a Krisztusra épült hitbeli közösség hordozza az üdvrendet.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Krisztus megtörte a sátán hatalmát

    Abban az időben:
    Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott.
    Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: ,,Belzebub szállta meg'', és: ,,A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.''
    Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: ,,Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
    Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös, bűn terheli.'' (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: ,,Megszállta a tisztátalan lélek.''
    Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: ,,Anyád és testvéreid keresnek téged odakint.''
    Ő így válaszolt: ,,Ki az én anyám és kik az én testvéreim?'' Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: ,,Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!''

    Ezek az evangélium igéi.


Egyetemes könyörgések Évközi 10. vasárnapra


Pap:    Testvéreim! A bűn rabságba dönt, de Krisztus kegyelme felszabadít bennünket. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy együttműködjünk a kegyelemmel!

Lektor:
    1.    Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy tanítása által a keresztény nép megerősödjék hitében!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Irányítsd, Urunk, a népek vezetőit, hogy felismerjék szándékaidat, és érvényt szerezzenek törvényeidnek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Törd meg, Urunk, a bűn hatalmát felettünk, hogy a tiszta lélek örömével szolgáljunk neked!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Irányítsd Szentlelked sugallatával szívünket, hogy életünk minden tettével akaratodat teljesítsük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Tekints irgalmasan a bűn rabságában sínylődőkre, és add meg nekik a megtérés kegyelmét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Irgalmas mennyei Atyánk! Te jóságodban már az első bűn elkövetésekor szabadulást ígértél a bűnbeesett embernek. Kérünk, add meg nekünk is Isten gyermekeinek szabadságát! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.