Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Így imádkozzuk a rózsafüzért

Keresztvetés, majd Hiszekegy:

(1) Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében
(2) és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban;
(3) ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
(4) szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették;
(5) alászállt a poklokra; harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján,
(6) onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
(7) Hiszek Szentlélekben.
(8) Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat,
(9) a szentek közösségét,
(10) a bűnök bocsánatát,
(11) a test feltámadását
(12) És az örök életet. Ámen.

A nagy szemekre Miatyánk-ot imádkozunk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
És ne vígy minket a kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól!
Mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké! Ámen.

A kis szemekre Üdvözlégy-et imádkozunk:

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse: Jézus. (Itt következik a titok.)
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Jézus neve után a következő titkokat illesztjük be:

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI

A bevezető három Üdvözlégyre:
(1) aki hitünket növelje
(2) aki reményünket erősítse
(3) aki szeretetünket tökéletesítse

A tizedekre:
1. akit te, szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
2. akit te, szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
3. akit te, szent Szűz, a világra szültél
4. akit te, szent Szűz, a templomban bemutattál
5. akit te, szent Szűz, a templomban megtaláltál

A VILÁGOSSÁG OLVASÓ TITKAI

A bevezető három Üdvözlégyre:
(1) aki megtisztítson minket
(2) aki lelkünk békéjét megőrizze
(3) aki a szentségekben megerősítsen

A tizedekre:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
2. aki Kánában megmutatta isteni erejét
3. aki meghirdette Isten országát
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta magát

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI

A bevezető három Üdvözlégyre:
(1) aki értelmünket megvilágosítsa
(2) aki emlékezetünket megerősítse
(3) aki akaratunkat tökéletesítse

A tizedekre:
1. aki érettünk vérrel verítékezett
2. akit értünk megostoroztak
3. akit értünk tövissel megkoronáztak
4. aki értünk a keresztet hordozta
5. akit értünk a keresztre feszítettek

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI

A bevezető három Üdvözlégyre:
(1) aki gondolatainkat irányítsa
(2) aki szavainkat vezérelje
(3) aki cselekedeteinket kormányozza

A tizedekre:
1. aki halottaiból feltámadott
2. aki a mennybe fölment
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

Az Üdvözlégyek végén:
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó, Jézusom! Bocsásd meg a mi vétkeinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Végül az alábbi könyörgést mondhatjuk:
V/ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
R/ Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök életjutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának imádkozásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Heti beosztás:
Hétfő és szombat: örvendetes olvasó
Kedd és péntek: fájdalmas olvasó
Szerda és vasárnap: dicsőséges olvasó
Csütörtök: világosság olvasója

MEĐUGORJE-i rózsafüzér:
Hiszekegy
7-szer: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség