Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Advent 1. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 2, 1-5

    A próféta nehéz idôkben szól népéhez, amikor az egész nemzeti lét veszélyben forog és sokan kételkednek, hogy Isten megtartja-e a szövetségbe foglalt ígéretét. A próféta azt mondja, hogy Isten ígérete a végsô idôkre is érvényes. Sion hegye itt elôképe Isten uralmának. A kinyilatkoztatás túl fog terjedni az ószövetségi népen. Áthatja a világ népeit, és meghozza nekik az üdvösség békéjének ígéretét.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

    Egybegyűjti az Úr a nemzeteket Isten országának örök békéjére.

Izajásnak, Ámosz fiának látomása Dudáról és Jeruzsálemrôl:
    Az utolsó idôkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején és magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól:
    ,,Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényein járhassunk. Mert Sionról jön a törvény és Jeruzsálembôl az Úr tanítása.''
    Ô tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ôk meg beolvasztják ekevasnak kardjukat és sarlóknak lándzsáikat. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést.

Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában!

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 121, 1-2. 3-4a. (4b-5; 6-7). 8-9    7b. tónus.
Válasz: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk. Vö. 1. vers.

Elôénekes: Örvendeztem, mikor azt mondták nekem, * az Úr házába megyünk.
Íme, itt állunk már kapuid elôtt, * ó Jeruzsálem.
Hívek: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk.

E: Jeruzsálem városa jól megépült, * részei egymáshoz illenek.
Oda járnak föl a törzsek, * az Úr népének törzsei.
H: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk.

E: Az Úr Izraelnek törvénybe adta, * hogy ott nevére áldást mondjanak.
Mert ott állnak az ítélôszékek, * Dávid házának székei.
H: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk.

E: Jeruzsálemre békét esdjetek, * biztonságban éljen, aki szeret téged.
Béke lakozzék falaid között, * és nyugalom bástyáid tövében.
H: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk.

E: Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök, * legyen békesség teveled.

Istenünk és Urunk háza miatt * kívánok áldást néked.
H: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk.

SZENTLECKE Róm 13, 11-14

    Krisztussal és a megváltással elérkezett az üdvösség ideje. Az ószövetségi várakozós és tapogatózás helyett itt van a nappali világosság. Felismerhetjük Isten üzenetét és erkölcsi követelményeit. A hitbôl való élet olyan, mint az álomból való ébredés. Az erkölcsi törvény megvalósítása a Krisztusba való beöltözés, vagyis lelkületének és tetteinek követése. A mi adventünk elôkészület az örök életre.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébôl

    Üdvösségünk közel van.

    Testvéreim! Ismeritek az idôt: Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból! Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk! Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen, amint az a nappalhoz illik, ne lakmározva és részegeskedve, ne kicsapongásban és érzékiségben, ne civakodva és viszálykodva! Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust s a testi fegyelmet, hogy ne a bűnös vágyak szerint cselekedjetek.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és az üdvösséget add meg nékünk. Zsolt 84, 8 -- 1 D2 tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 24, 37-44

    Az evangélium hirdetésére mindig szükség van, mert az emberek könnyen elmerülnek a mindennapi, földi gondokban. Isten ugyan ,figyelmeztet csapásokkal és kegyelmi ösztönzéssel, de az Egyháznak tudatosan állandósítania kell a virrasztást. Az itt hangoztatott ébrenlét nem puszta várakozás, hanem buzgólkodás a kötelességteljesítésben és jótettekben. A két-két emberre való hivatkozás a mezôn és a malomban a ,figyelmeztetés súlyosságát emeli ki, s nem azt akarja mondani, hogy az emberiség fele üdvözül, a másik fele elkárhozik.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

    Virrasszatok, hogy készen álljatok!

    Abban az idôben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön elôtti napokban az emberek ettek, ittak, nôsültek és férjhez mentek --, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezôn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony ôröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.

Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Advent 1. vasárnapjára

(Összetett kézzel)

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljön majd hatalommal és dicsôséggel ítélni élôket és holtakat.

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy mindig készen legyünk eljöveteled napjára!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a világ népei békességben éljenek, és eljöjjön közénk a te országod!
        Hívek: Kérünk téged. . .

    3.    Segíts, Urunk, hogy elhagyjuk a sötétség cselekedeteit, és a világosság fiai legyünk!
        Hívek: Kérünk téged. . .

    4.    Töltsd el, Urunk, vigasztalásoddal a szenvedôket és az elhagyottakat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Irgalmazz, Urunk, mindazoknak, akiket készületlenül ért számadásra hívó szavad!

Hívek: Kérünk téged. . .

(Összetett kézzel)

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Dicsôséges eljöveteled által teljessé teszed megváltásunkat. Kérünk, részesíts minket most kegyelmedben és egykor örök dicsôségedben. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.