Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Advent 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 11, 1-10

    A próféta úgy beszél a Messiásról, mint akit az Isten lelke irányít. Viselkedését, szavait, tetteit áthatja a bölcsesség, az okosság, az erô és az Isten elôtti hódolat. A szellem felsôbbrendűsége mutatkozik meg benne. Isten országának lelki békéjét a paradicsomkert külsô békéjével szemlélteti a próféta. Ez a Messiás az embereket is lelki emberekké tudja tenni.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

    Igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak.

    Azon a napon:
    Vesszô kél majd Izáj törzsökébôl, és hajtás sarjad gyökerébôl. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erôsség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme.

Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri a földet, s ajka leheletével megöli a gonoszt.
    Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség csípôjén a kötô.
    Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti ôket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemô nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtôl elválasztott kisgyermek. Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.

Azon a napon az Izáj gyökerébôl támadt sarj zászlóként áll majd a népek elôtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsôséges lesz lakhelye.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 71, 2. 7-8. 12-13. 17    5. tónus.
Válasz: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig. Vö. 7. vers.

Elôénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a király fiának,
hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
Hívek: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.

E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * míg csak a hold meg nem szűnik.
Uralkodik tengertôl tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.

H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.

E: Megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, * a nyomorultat, akin nem segít senki.
Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szűkölködôt megsegíti.
H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.

E: Legyen áldott a neve örökké, amíg csak világít a nap, neve fennmaradjon.
Áldott legyen benne a föld minden népe, * magasztalja ôt minden nemzet.

H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.

SZENTLECKE Róm 15, 4-9

    Az apostol a lelki ember békés magatartását kívánja meg a hívektôl. Istent úgy jellemzi, mint a ,,béke és vigasztalás Istenét''; aki életünket elviselhetôvé akarja tenni. Krisztustól meg lehet tanulni az egyetértô szeretetet és az Isten elôtti hódolatot. A kegyelemmel telített élet az örök élet elôképe.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébôl

    Üdvösségünk közel van!

    Testvéreim! Mindazt, amit egykor megírtak, a mi okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megôrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját!

Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsôségére! Állítom ugyanis: Krisztus azért vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok viszont irgalmasságáért magasztalják Istent, amint írva van:
    Ezért magasztallak téged a pogányok között,
    és dicsérem dallal a nevedet!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Készítsétek elô az Úr útját! + Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítôt, akit elküld az Isten. Lk 3, 4. 6 -- 5. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 3, 1-12

    Isten országának kegyelmét megkapjuk a keresztségben és a többi szentségben. De hogy az életté váljon bennünk, ahhoz szükség van állandó megtérésre, az állandó odafordulásra Isten felé. Ezért az Egyházban is esedékes a Keresztelô felhívása. A zsidóknál nem volt elég emlegetni azt, hogy ,,Ábrahám a mi atyánk''. Így nekünk sem elég arra hivatkozni, hogy Krisztus megváltott bennünket Isten tetteink alapján ítél meg bennünket.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

    Tartsatok bűnbánatot. elközelgett a mennyek országa.

    Abban az idôben: Keresztelô János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: ,,Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!''

Ô volt az, akirôl Izajás próféta ezt mondta:
        A pusztában kiáltónak szava:
        Készítsétek elô az Úr útját,
        tegyétek egyenessé ösvényeit!
    János öltözéke teveszôrbôl készült, és bôrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ô megkeresztelte ôket a Jordán folyóban.
    Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: ,,Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgô harag elôl? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekbôl a kövekbôl is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem!

Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erôsebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ô Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!''

    Ezek az evangélium igéi.

 

Egyetemes könyörgések Advent 2. vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Jézus Krisztusban teljesedtek be a próféták jövendölései. Ô a világ Megváltója, forduljunk hozzá bizalommal!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy minden ember felismerje: te vagy az üdvösség útja!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Segítsd, Urunk, népedet, hogy méltón képviseljen téged a világban!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Áldd meg, Urunk, mindazokat, akik áldozatot hoznak neved dicsôségéért!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Áldd meg, Urunk, a népek vezetôit, hogy önzetlenül fáradozzanak az emberiség egységéért!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, kegyelmedet egybegyűlt híveidnek, hogy a bűnbánat méltó gyümölcseit teremjék!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Irgalmas Megváltónk! Te türelmes vagy hozzánk emberi gyarlóságaink ellenére. Add, hogy hibáinkat belássuk, és kegyelmeddel megújítsuk életünket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.