Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Advent 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 35, 1-6a. 10

    A próféta Isten országának kegyelmi kiáradását a természet pompájával festi meg. A sivatagi táj helyét elfoglalja a virágzó mez és a zöld erdő. Az ember földi bajait az örök élet végleg meggyógyítja. Isten életet és örömet ígér, azért lehet benne reménykedni.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nekünk.

    Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét.

Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: ,,Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.''
    Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong.
    Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 145, 7. 8-9a. 9bc-19    4. tónus.
Válasz: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. Vagy: Alleluja.

Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. Vagy: Alleluja.

E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
H: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. Vagy: Alleluja.

E: Az Úr támogatja az árvát, és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
H: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Jak 5, 7-10

    A hívő élet kibontakozása olyan, mint a termés fejlődése. Az ítélet napjára megérik a termés, és Isten is örömét találja benne. Itt vetnünk kell türelemmel, és az erények követésével ki kell alakítanunk magunkban a krisztusi életei: Ha a megpróbáltatásokban is hűségesek maradunk, akkor majd nem állunk üres kézzel Isten ítélőszéke előtt.

SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből

    Legyetek állhatatosak, mert az Úr e jövetelének ideje közel van!

    Testvéreim! Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig! Lám, a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, és legyetek állhatatosak, mert az Úr eljövetelének ideje közel van.
    Testvéreim, ne zúgolódjatok egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Mert íme, a bíró ott áll már az ajtó előtt.
    Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61, 1 -- 7b. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 11, 2-11

    Keresztelő János minden kegyelmi adománya mellett is korának gyermeke volt. A Messiástól elsősorban Izrael megváltását várta. Jézus rámutat arra, hogy a prófétai jövendölések az ember gyógyulásáról, üdvösségéről beszélnek. Jézus ezt az újdonságot hozta. Keresztelő János nagy volt akkor, ha ószövetségi mértékkel mérjük. De az újat, az Isten országának a kiérdemlését nem tudta azonnal felfogni. Jézus országának tagjai azért nagyobbak Jánosnál, mert számukra a hit tartalma maga Krisztus, és az erkölcs az ő követése. A lehetőség megvan rá, hogy Krisztus tagjává válunk, és ő a Szentlélek által éltet.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Te vagy-e az, akinek jönnie kelt, vagy valaki mást várjunk?

    Abban az időben:
    Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: ,,Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?'' Jézus igy válaszolt nekik: ,,Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!''
    Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: ,,Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ô az, akiről ezt írták:

    Íme, elküldöm követemet színed előtt,
    hogy elkészítse az utat teelőtted.
    Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában.

    Ezek az evangélium igéi.
    
Egyetemes könyörgések Advent 3. vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki azért jött el közénk, hogy örömet szerezzen nekünk és üdvözítsen minket!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad örömmel készüljön születésed közelgő ünnepére!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy híveid türelmesek legyenek és jóságukkal őrömet szerezzenek embertársaiknak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a gazdag népek segítsék a szükséget szenvedő nemzeteket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai buzgón gyakorolják a karácsonyi jótékonyságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy betegeink is örvendezve találkozhassanak veled a karácsonyi szentáldozásban!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Szeretett Megváltónk! Te azt akarod, hogy minden ember boldog legyen. Add kegyelmedet, hogy már a földi életben is érezzük a benned bízók örömét, és egykor országodban elnyerjük az örök boldogságot. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.