Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

December 8. - A Boldogságos Szűz Mária szeplôtelen fogantatása ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 3, 9--15. 20

    A bűnbeesésről szóló kinyilatkoztatás elénk tárja azt az igazságot, hogy Isten az embert természetfeletti segítséggel indította útjára, de egyúttal engedelmességet is követelt tőle, mint erkölcsi lénytől. Az ember .függetleníteni akarta magát, s bűnös tettével kizárta magát a kegyelmi rendből. Ez az elveszett paradicsom. Isten azonban nem vonta meg gondviselését. Ígéretet tett, hogy az asszony ivadéka győz a gonoszság felett. Éva előképe annak az asszonynak, aki Fiával együtt győzni fog. Ebből olvasta ki az Egyház Mária kiváltságát.


OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

    Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé.

Az első ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: ,,Hol vagy?''
    Ő így válaszolt: ,,Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem.''
    De Isten így szólt: ,,Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?'' Az ember így válaszolt: ,,Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért ettem.''
    Az Úristen megkérdezte az asszonyt: ,,Mit tettél?'' Az asszony így felelt: ,,A kígyó vezetett félre, azért ettem.''

Az Úristen így szólt a kígyóhoz: ,,Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az (ő ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.''
    Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4    6. tónus.
Válasz: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! 1 a. vers

Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.
H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt!

E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét, * Izrael népe iránt.
H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt!

E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt!

SZENTLECKE Ef 1, 3--6. 11--12

    Az apostol magasztalja Isten irgalmát, aki Krisztusban megáldott minket kegyelmi áldásaival, s öröktől fogva arra rendelt, hogy gyermekei legyünk. A kegyelmi adományokba bele vannak foglalva a Szentlélek ajándékai is és a Krisztussal való életközösség. Minden kegyelem Krisztus érdeméből származik, s így Mária mentessége is az áteredő bűntől.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy fogadott, fiakká legyünk.

    Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
    Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát felsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja! 8. szám.
Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled! * Áldottabb vagy te minden asszonynál. Lk 1, 28 -- 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 1, 26--38

    Kétségtelen, hogy Isten előkészítette Máriát üdvtörténeti szerepére, hogy a Megváltó anyja legyen. A ,,kegyelemmel teljes'' kifejezés is erre vall. Olyan teljességről van itt szó, amely megfelel ennek a méltóságnak. Akit Isten így kitüntet, azt egészen szeretetébe fogadja, és úgy felvértezi, hogy emberré lett Fia is tisztelettel tekinthet rá, mint anyjára. Ezért értelmezte az Egyház az ő kegyelmi teljességét úgy, hogy soha nem volt a bűn hatalma alatt, s annak következményei sem nehezedtek rá.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van.

    Abban az időben:
    Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!'' Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta:
        ,,Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
        Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz,
        s Jézusnak fogod őt nevezni!
        Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.
        Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
        Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,
        és uralmának soha nem lesz vége!''
    Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.''

Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!'' Ezután az angyal eltávozott.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepére (December 8.)

Pap:    Testvéreim! A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária ünnepén együtt könyörögjünk a mindenható Istenhez!

Lektor:
    1.    Istenünk, aki Szűz Máriát kivetted az áteredő bűn törvénye alól, őrizd Egyházadban az igaz tanítást és a bűntelen életet!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Mennyei Atyánk! Legkedvesebb leányod közbenjárása hozzon békességet a világnak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Urunk, taníts meg, hogy mindennél többre becsüljük kegyelmedet és a tiszta életet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A szeplőtelen Szűzanya alázatos, egyszerű élete legyen az anyák és a leányok példaképe!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária legyen betegeink gyógyítója!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Kegyelmedből a Boldogságos Szűzben újra megjelent a földön a bűntelen ember. Add, hogy példája nyomán és közbenjárására elkerüljük a bűnt mi is, akiket a keresztségben újemberré alkottál! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.