Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Advent 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14

    Isten a próféta által a hitetlen királynak a remény jelét ajánlja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betűszerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi házban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, és kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel gondolata Isten velünk van. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

 OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Íme, a szűz fogan.

Azokban a napokban:
    Így szólt az Úr Acház királyhoz: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.''
    De Acház így válaszolt: ,,Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat.''
    Erre Izajás próféta azt mondta: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: Velünk az Isten.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 23, 1-2. 3-4ab. 5-6    5. tónus.
Válasz: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. Vö. 7c és 10b.

Előénekes: Az Úré a föld és ami betölti, * a földkerekség és minden lakója.
Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, * s a vizek árján ő tartja szilárdan.
Hívek: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.

E: Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent helyén?
Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson.
H: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.

E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítő Istenétől.
Ez az istenkeresők népe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének.
H: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.

SZENTLECKE Róm 1, 1-7

    Az apostol saját küldetéséi az Egyházat és minden kegyelmet Krisztushoz, az Isten Fiához vezet vissza. Őt igazolta a jövendölések tejesedése (Dávid, fia), de méginkább a halálból való feltámadása. Az apostol feladata az, hogy az emberekei a pogányokat is, elvezesse Krisztushoz, a kegyelem forrásához. A karácsony jelentése az, hogy Krisztusban az isteni élet megjelent földünkön és benne megvan a biztosíték, hogy ezt a világot célhoz vezeti.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Jézus Krisztus, aki Dávid nemzetségéből származott. az Isten Fia.

    Testvéreim! Pál, Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola köszönt benneteket!
    Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből származott, a szentség Lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezek közé tartoztok ti is, akiket Jézus Krisztus meghívott.

Üdvözlöm (Rómában) mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre hívott. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiának neve Emmánuel, vagyis ,,Velünk az Isten''. Mt 1, 23 -- 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 1, 18-24

    József kinyilatkoztatás alapján hitével ismerte fel Jézus kilétét éppúgy, mint Mária is. Isten természetfölötti jelek keretében közli üzenetét. Ő a kezdeményező, s az embernek engedelmesen el kell fogadnia az üzenetet. Krisztus azért a hit tárgya, mert létében több, mint ember: ő az Isten Fia. És hatásában is több mindenkinél: ő szabadít meg bennünket a bűntől, s ezzel biztosúja az örök életet.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Jézus megszületik Máriától, aki jegyese Józsefnek, Dávid fiának.

    Jézus Krisztus születése így történt:
    Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.''
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
        Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
        és az Emmánuel nevet adják neki,
        ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten''.
    Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Advent 4 vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Az Úr közel van! Azért jön közénk, hogy üdvözítse a világot. Kérjük tehát bizalommal!

Lektor:
    1.    Urunk, Jézus Krisztus! Tisztítsd meg népedet a bűntől, hogy örvendező lélekkel várja eljöveteled szent ünnepét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Urunk, Jézus Krisztus! Eljöveteled várása töltse be mindnyájunk szívét szent békességgel és reménységgel!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Urunk, Jézus Krisztus! Vezesd egységre a népeket, hogy megszűnjék a háború és a gyűlölködés az egész világon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Urunk, Jézus Krisztus! Enyhítsd a szegények ínségét, karold fel az elhagyottakat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Urunk, Jézus Krisztus! Vezesd a megtérés és a bűnbocsánat útjára a bűnösöket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Megváltó Jézusunk! Egyszer már eljöttél a világba. Jöjj el mindnyájunk szívébe is, és szent jelenléted által tölts el bennünket békével és reménységgel! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.