Megindult a szívem, egészen
elfogott a szánalom
  2020. július (Szent Jakab hava) 9. Csütörtök. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Lukrécia látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Advent 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14

    Isten a próféta által a hitetlen királynak a remény jelét ajánlja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betűszerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi házban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, és kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel gondolata Isten velünk van. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

 

 


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Íme, a szűz fogan.

Azokban a napokban:
    Így szólt az Úr Acház királyhoz: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.''
    De Acház így válaszolt: ,,Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat.''
    Erre Izajás próféta azt mondta: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: Velünk az Isten.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 23, 1-2. 3-4ab. 5-6    5. tónus.
Válasz: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. Vö. 7c és 10b.

Előénekes: Az Úré a föld és ami betölti, * a földkerekség és minden lakója.
Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, * s a vizek árján ő tartja szilárdan.
Hívek: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.

E: Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent helyén?
Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson.
H: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.

E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítő Istenétől.
Ez az istenkeresők népe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének.
H: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.

SZENTLECKE Róm 1, 1-7

    Az apostol saját küldetéséi az Egyházat és minden kegyelmet Krisztushoz, az Isten Fiához vezet vissza. Őt igazolta a jövendölések tejesedése (Dávid, fia), de méginkább a halálból való feltámadása. Az apostol feladata az, hogy az emberekei a pogányokat is, elvezesse Krisztushoz, a kegyelem forrásához. A karácsony jelentése az, hogy Krisztusban az isteni élet megjelent földünkön és benne megvan a biztosíték, hogy ezt a világot célhoz vezeti.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Jézus Krisztus, aki Dávid nemzetségéből származott. az Isten Fia.

    Testvéreim! Pál, Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola köszönt benneteket!
    Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből származott, a szentség Lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezek közé tartoztok ti is, akiket Jézus Krisztus meghívott.

Üdvözlöm (Rómában) mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre hívott. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiának neve Emmánuel, vagyis ,,Velünk az Isten''. Mt 1, 23 -- 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 1, 18-24

    József kinyilatkoztatás alapján hitével ismerte fel Jézus kilétét éppúgy, mint Mária is. Isten természetfölötti jelek keretében közli üzenetét. Ő a kezdeményező, s az embernek engedelmesen el kell fogadnia az üzenetet. Krisztus azért a hit tárgya, mert létében több, mint ember: ő az Isten Fia. És hatásában is több mindenkinél: ő szabadít meg bennünket a bűntől, s ezzel biztosúja az örök életet.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Jézus megszületik Máriától, aki jegyese Józsefnek, Dávid fiának.

    Jézus Krisztus születése így történt:
    Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.''
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
        Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
        és az Emmánuel nevet adják neki,

ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten''.
    Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Advent 4 vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Az Úr közel van! Azért jön közénk, hogy üdvözítse a világot. Kérjük tehát bizalommal!

Lektor:
    1.    Urunk, Jézus Krisztus! Tisztítsd meg népedet a bűntől, hogy örvendező lélekkel várja eljöveteled szent ünnepét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Urunk, Jézus Krisztus! Eljöveteled várása töltse be mindnyájunk szívét szent békességgel és reménységgel!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Urunk, Jézus Krisztus! Vezesd egységre a népeket, hogy megszűnjék a háború és a gyűlölködés az egész világon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Urunk, Jézus Krisztus! Enyhítsd a szegények ínségét, karold fel az elhagyottakat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Urunk, Jézus Krisztus! Vezesd a megtérés és a bűnbocsánat útjára a bűnösöket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Megváltó Jézusunk! Egyszer már eljöttél a világba. Jöjj el mindnyájunk szívébe is, és szent jelenléted által tölts el bennünket békével és reménységgel! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.