Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Vigília mise ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 62, 1-5

    A próféta arra tanít, hogy Isten adományait meg kell látni és tudni kell neki örülni. A történeti eseményeket, a fogságból való hazatérést és a békés élet felvirágzását már olyan szellemi távlatban írja le, hogy felismerjük benne a messiási ország kegyelmi kiáradásának előképét. Isten valóban új nevet adott, hiszen gyermekeinek hív, és nem vagyunk elhagyottak, mert Jézus Krisztusban Isten hozzá kötötte magát életünkhöz, Egyházával pedig létrehozta a jegyesi kapcsolatot. A kegyelem kiáradásán érzett öröm mindig lendületet ad életünknek.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Az Úr örömét találja benned.

    Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl.
    Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.
    Nem hívnak többé ,,Elhagyottnak'', sem országodat ,,Pusztaságnak'', hanem így neveznek: ,,Gyönyörűségem'' és országodat: ,,Menyasszony'', mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy.
    Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled, aki téged felépít, és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 4-5. 16-17. 27 és 29    6. tónus.
Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. Vö. 2a vers.

Előénekes: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak.
,,Megerősítem ivadékodat örökre * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre.''
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

E: Boldog a nép, amely tud ünnepelni, * arcod fényében járhat, Uram.
Egész nap örvendeznek nevednek, * és igazságod felmagasztalja őket.
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

E: ,,Így szólít engem: Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.''
,,Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.''
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

SZENTLECKE ApCsel 13, 16-17; 22-25

    Szent Pál beszéde megmutatja, hogy az apostolok milyen mondanivalóval álltak a világ elé. A kereszténység azóta is arról tanúskodik, hogy Isten az ószövetségi ígéretekkel elkötelezte magát, hogy üdvösséget ad az embernek, s ez az ígéret Jézus Krisztusban megvalósult. Krisztusban az Isten Fia azért lett emberré, hogy elvegye a világ bűneit, biztosítson bennünket az Atya irgalmáról és bemutassa, hogy a földi élet lehet Isten szolgálata. Ez az ő nagysága, amitel őször Keresztelő János érzett meg, de nekünk is ezzel a hódolattal kell eléje járulnunk.

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből

    Pál tanúságtétele Krisztusról, Dávid Fiáról.

    Amikor Pál apostol a pizidiai Antiókiába érkezett, a zsinagógában szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt, és beszélni kezdett:
    ,,Izraelita férfiak, és ti istenfélők, figyeljetek! Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és Egyiptom földjén a száműzetés napjaiban nagy néppé tette őket. Azután hatalmas karjával kivezette őket onnan, és mintegy negyven éven át táplálta őket a pusztában.
    Később Dávidot támasztotta nekik királyul. Róla így nyilatkozott: »Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ô majd teljesíti minden szándékomat.«

Ígéretéhez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a Megváltót, Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így szólt: »Nem az vagyok, akinek engem hisztek. De íme, itt jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani.«''

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Holnap eltörli a világ Megváltója az emberiség bűneit, * és ő uralkodik majd fölöttünk. -- 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 1, 1-25.

    Jézus családfáját az evangélista nem úgy közli, mint történeti okiratot, hanem mint az ószövetségi nép történetének hitbeli értelmezését. Isten kezdettől fogva mindent az e jövendő Megváltóra irányított. A felsorolt nevek és az általuk megjelölt korok azt mutatják, hogy az Isten Fia a gyarló emberekhez jött. Beleszületett abba a történelembe, amelyet a bűn, az emberi gonoszság olyan sok sötétfolttal eléktelenített. Isten nem tagadta meg teremtményét, nem félt attól, hogy szentségét az emberi környezet beszennyezi. mértjött az elesettekhez, hogy a betegek orvosa, a reménytelenek bátorítója és az igazságot keresők világossága legyen.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Jézus Krisztusnak, Dávid fiának származása.

    Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája.
    Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Juda és testvérei, Dudának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
    Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Dórám, Dórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Achátnak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.

A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ô volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
    Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék.
    Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.''
    Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
        Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,

és az Emmánuel nevet adják neki,
        ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten''.
    Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig elnevezte Jézusnak.

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 1, 18-25

    Mária fiút szül, akit Jézusnak neveznek.

    Jézus Krisztus születése így történt:
    Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.''
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:

Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
        és az Emmánuel nevet adják neki,
        ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten''.
    Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig elnevezte Jézusnak.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Karácsonyra (Vigília mise)

Pap:    Testvéreim! Karácsony szent estéjén könyörögjünk mindazokért, akiknek ez a szép ünnep nem annyira örömet, mint inkább szomorúságot jelent.

Lektor:
    1.    Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik ezekben a napokban is háború, üldözés vagy más békétlenség között szenvednek.
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akiket éhség gyötör, ruhátlanok vagy födél nélkül vannak.
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Könyörgünk, Urunk, a kórházakban vagy máshol szenvedő betegekért, akikkel alig törődik valaki.
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Könyörgünk, Urunk, az öregek otthonában vagy saját lakásukban magányosan és szomorúan ünneplőkért.
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Könyörgünk, Urunk, a szüleiket elvesztett vagy a szüleiktől eltaszított gyermekekért, akik különösen ezekben a napokban éheznek a szeretetre.
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus! Te szeretetet és békét hoztál a világba, ahol olyan sok szeretetlenség és békétlenség uralkodik. Segítsd erőfeszítéseinket, hogy közöttünk megvalósuljon a szeretet és béke országai Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.