Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Ünnepi mise ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 52, 7-10

    A fogságban levő nép számára a béke és az öröm szózata az volt, hogy Isten királya marad népének, gondoskodik róla, vigasztalója lesz. De a próféta egyúttal távolabbra is tekint. a föld minden népe meglátja, hogy Istentől közeledik az üdvösség. Isten úgy uralkodik, hogy magához emeli az embert, aki hittel elfogadja őt.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.

    Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: ,,Királlyá lett a te Istened''. Figyelj csak! Ôrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra.
    Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6    6. tónus.
Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. Vö. 3c vers.

Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.
Hívek: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

E: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és zsoltárok hangjával.
Harsonákkal és zengő kürtökkel * ujjongjatok az Úr és Király előtt.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

SZENTLECKE Zsid 1, 1-6

    Krisztusban teljes lett a kinyilatkoztatás. Azelőtt Isten csak alkalmi üzeneteket adott a próféták által, most azonban Fiát küldte el, s benne tapasztalhatóvá vált lsten rejtett dicsősége. Ô azért jött, hogy teljes képet adjon az Atya irgalmáról, továbbá hogy legyőzze a bűnt és a halált. Az Atya általa teremtette a mindenséget, azért egyetemes uralmat ad neki.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Isten az ő Fia által szólt hozzánk.

    Testvéreim! Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása, és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget.
    Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten:
        ,,A Fiam vagy te, ma szültelek téged''?
    Vagy pedig:
        ,,Én Atyja leszek, ő pedig az én Fiam''?
    Sőt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól:
        ,,És leborulva imádja őt Isten minden angyala''.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Fölragyogott ránk a szent nap, + Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat,* mert nagy fényesség szállt le a földre. -- 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 1, 1-18

    Jézus kilétét ez a két szó tárja fel: benne az Atya örök Fia, illetve örök Szava, Igéje lett emberré. A Fiú és az lge egymást magyarázzák. A Fiú úgy születik az Atyától, hogy az Atya teljesen ismeri és kimondja magát. Ez a kimondott szó az ő tökéletes képe, benne van egész lényege. Ez az Ige lett emberré és ő lett az Atya üzenete számunkra. Benne egészen tükröződik az Atya teremtő és üdvözítő terve. Ezért Krisztus világosság a világ számára. Akik hittel elfogadják őt, azok egyesülnek vele és Isten gyermekeivé válnak, s így öröklik az isteni életet is.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

    Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
    Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ó csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
    Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
    És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
   
    János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdett ,,Ô az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
    Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 1, 1-5. 9-14

    Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

    Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
    Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

    És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Karácsonyra (Ünnepi mise)

Pap:    Testvéreim, Megváltónk születésének ünnepén az istengyermekség örömével fohászkodjunk az Úrhoz:

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad a betlehemi pásztorok hitével fogadja megtestesülésed szent titkát!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy Egyházad tisztelje és szeresse betlehemi igénytelenségedet!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy ezen szent ünnepen meghallja a világ az angyalok békeszózatát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy amint te a mi testvérünk lettél, legyenek egymásnak testvérei az emberek is!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, a Karácsony boldogságát a gyermeket váró édesanyáknak, az újszülötteknek pedig add meg az istengyermekség kegyelmét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Te részese lettél emberi természetünknek; engedd, hogy mi pedig megtestesülésed titka által isteni dicsőségedben részesüljünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.