Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

December 26. -- Szent István első vértanú ("A" év)

SZENTLECKE ApCsel 6, 8--10; 7, 54--59

    Istvánt és a többi diakónust azok közül a zsidók közül választották ki, akik a szétszórtságból visszaköltöztek Jeruzsálembe, és inkább görögül beszéltek, mentarámul. Ezért voltak külön zsinagógáik is. Ôk bizonyára a mózesi törvényt is nagyvonalúbban kezelték, s fogékonyabbak voltak Krisztus egyetemes tanítására. István ilyen értelemben hirdeti az evangéliumot, s ezzel vonja magára a gyűlöletet. A főtanács előtt azzal védekezik, hogy az evangélium a prófétai jövendölések teljesedése. Halálában viszont teljesen utánozza Krisztust, és megbocsát ellenségeinek.

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből

    Látom a megnyílt eget és az Emberfiát!

    Abban az időben:
    István kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból némelyek ellene támadtak és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességével és a Lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak helytállni.
    Miközben hallgatták, haragra gyulladtak, és a fogukat vicsorgatták ellene. Ô azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: ,,Látom a megnyílt eget, és az Emberfiát, ahogy az Isten jobbján áll!» Erre ordítozni kezdtek, és befogták fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le a ruháikat.
   
    Miközben megkövezték, István így imádkozott: ,,Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!'' Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: ,,Uram, ne ródd fel nekik bűnül!'' Amint ezt kimondta, halálba szenderült.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 30, 3cd--4. hab és 7b és 8a. 17 és 21 ab    2. tónus.
Válasz: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. Vö. 6. vers

Előénekes: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, * hogy megszabadíts engem!
Erősségem és menedékem te vagy nékem, * nevedért vezess és irányíts engem!
Hívek: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

E: Kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, Uram, igazság Istene.
Ujjongok és örvendezem irgalmasságod miatt, * mert kicsiny voltomat tekintetre méltattad.
H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

E: Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.
Ragyogjon föl arcod szolgád fölött, * irgalmasságodban szabadíts meg engem.
H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Áldott, aki az Úr nevében közeleg, * Isten az Úr, és reánk árasztja fényét. Zsolt 117, 26a. 27a -- 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 10, 17-22

    Jézus előkészítette tanítványait az üldöztetésre. Az emberek akár elfogultságból, akár előítéletből úgy tekintenek majd rájuk, mint akik megzavarják életüket és lelkiismeretüket. Jézus személye és tanítása megvilágította az igazságot és a szentséget, ami mellett a tévedés és a bűn azonnal kiütközik, s az emberek ezt nem viselik el. A hívők vigasztalása az lesz, hogy a Szentlélek mellettük áll a megpróbáltatások között is. A vértanúk hősiessége mindig hozzájárult az evangélium terjedéséhez.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Nem ti fogtok beszélni,
    hanem Atyátok Lelke fog szólni belőletek.

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt.
    Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek.
    Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szent István első vértanú ünnepére (December 26.)

Pap:    Testvéreim! Krisztus első vértanújának hitével imádkozzunk mennyei Atyánkhoz!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad hivatott tanítói Szent István meggyőződésével és a Szentlélek erejével hirdessék hitünk igazságait!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Adj, Urunk, békét a népeknek szent vértanúd közbenjárására, aki még haldokolva is a megbékélést hirdette!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jóakarattal imádkozzunk értük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Engedd, Urunk, hogy halálunk óráján mi is bizalommal imádkozhassuk: ,,Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!''
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    S végül engedd, Urunk, hogy kedves halottainknak megnyíljék az ég, és egykor velük együtt mi is láthassuk jobbodon a mi Urunkat, Jézus Krisztust!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Add, hogy Szent István, első vértanúd hitével tanúskodjunk igazságodról, és az ő szeretetével munkálkodjunk mi is embertársaink javán! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.