Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

A Szent Család ünnepe (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt) ("A" év)

OLVASMÁNY Sir 3, 3-7. 14-17a

    Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti módja. A kiindulás az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten uralma. Annak elismerése adja meg a rendet, a békességet, az összhangot. De már felcsillan az a gondolat is, hogy a szeretet gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, mert benne van Isten szolgálata is, s így ő jutalmazza meg a család összetartását és áldozatos lelkületét.


OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből

    Aki féli az Urat, tiszteli szüleit.

    Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját.
Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében majd gyarapodni fogsz.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5    6. tónus.
Válasz: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad. Vö. 1. vers.

Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
Hívek: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
H: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
H: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

SZENTLECKE Kol 3, 12-21

    Az apostol az egymás iránti szeretetet azzal vezeti be, hogy Isten maga szeret bennünket, s nekünk ezt a szeretetet kell tovább sugározni. Krisztus maga is így nyilatkozott (Jn I5, 12). Ahol ilyen békében élnek az emberek, ott meghallják Isten szavát, ami az öröm és vigasztalás forrása. Az öröm további lendületet ad a szeretetnek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

    A család élete az Úrban.

    Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
    Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket!
    Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
    Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban!
    Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák!
    Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr előtt!
    Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. Kol 3, 15a és 16a -- 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 2, 12-15. 19-23

    Az evangélista előtt az a kép lebeg, hogy a Messiás, illetőleg a szent család életében ismétlődik a választott nép története: az Egyiptomból való kivonulás, a küzdelem a földi bajokkal és az Isten akaratához való igazodás. Isten gondviselő keze azonban velük van. A názáreti család volt az a keret, ahol az Isten Fia átélte a földi problémákat és ahol megtanulta az engedelmességet

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Vedd a gyermeket és anyját és menekülj Egyiptomba!

    Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.'' József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
    Egyiptomból hívtam az én fiamat.
    Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!'' József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Judeában Arkelausz uralkodik apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: ,,Názáretinek fogják hívni''.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szent Család ünnepére (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt)

Pap:    Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája a keresztény családoknak.

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a békés családi élet által erősödjék a nemzet és a társadalom!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a házastársak -- esküjükhöz híven --hűségesek legyenek egymáshoz a sírig!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink elnyerjék szeretetük jutalmát: az örök boldogságot!
        Hívek: Kérünk téged . . .
h
Pap:    Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni Fiad földi életét töltötte. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.