Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév) ("A" év)

OLVASMÁNY Szám 6, 22-27

    Az  évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek, Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt Az ó- és újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk.


OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből

    Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.

Így szólt az Úr Mózeshez:
    ,,Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel a szavakkal:
Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!
        Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 66, 2-3. 5. 6 és 8    5. tónus.
Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. Vö. 2a. vers.

Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa fel a
rcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek.
Hívek: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a népeket, * és te vezérled őket a földön.
H: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsőítsenek az összes nemzetek.
Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa.
H: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

SZENTLECKE Gal 4, 4-7

    Az idők te fességét éppen az adta meg, hogy az isteni személy belépett az emberiség családjába. A mi életünket akarta isteni tartalommal kitölteni. Azzal, hogy vállalta az anya gyermek kapcsolatát, megmutatta, hogy bízik az emberben és értékeli az emberi szeretetet, s ő maga is örömét találja abban, ha szeretetet sugározhat. Mária anyasága így már előre mutat a megváltás végső ajándékára, hogy mi is Isten gyermekeivé válunk. A gyermek lelkületét a Szentlélek biztosítja bennünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

    Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.

    Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük.
    Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: ,,Abba! Atyám!''
    Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Sokízben szólt prófétái által az ősatyákhoz egykor az Isten: * végül a beteljesedés napjaiban Fia által szólt hozzánk. Zsid 1, 1-2 -- 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 16-21

    Mária megőrizte szívében mindazt, amit Jézusról hallott és eltöprengett rajta. A kinyilatkoztatás kezdődött az angyali üzenettel, folytatódott a Józsefnek és a pásztoroknak, Simeonnak és Annának a szavaival. Jézust tehát csak a hiten keresztül lehet megismerni, s Mária a hitben is példakép. A kinyilatkoztatásnak az a célja, hogy kitárja előttünk Isten dicsőségét, irgalmát, s ugyanakkor felemeljen bennünket az örök értékek magaslatára. Így éljük meg az idők te fességét

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Megtalálták Máriát, Józsefet és a Kisdedet...
    Eltelt nyolc nap, és a Jézus nevet adták neki.

    A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik.
    Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések az év utolsó estéjére

Pap:    Testvéreim! Még néhány óra, és vége lesz ennek az esztendőnek. Adjunk hálát a gondviselő Istennek az elmúlt év minden ajándékáért!

Lektor:
    1.    Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy hitünk meg nem ingott és reményünk meg nem fogyatkozott!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy sok bűntől megóvtál és szeretetedben megőriztél!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy az elmúlt esztendőben megtartottál minket békességben és egészségben!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Fogadd, Urunk, hálánkat azért, hogy atyai jóságoddal gondot viseltél testi és lelki életünkre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy szüntelenül hálásak legyünk segítségedért, amellyel munkánkban és küzdelmeinkben mellettünk álltál!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Add, Urunk, hogy mindig hálásak legyünk irgalmadért, amellyel megpróbáltatásainkból kimentettél bennünket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten! Megköszönjük az elmúlt esztendőben kapott sok ajándékot, amellyel elárasztottál bennünket. Fogadd el őszinte bűnbánatunkat is: fájlaljuk a sok hűtlenséget, mulasztást és hanyagságot, amellyel megbántottunk. Add, hogy kegyelmed segítségével az új esztendőben új emberekké lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.

Egyetemes könyörgések Szűz Mária Istenanyaságának ünnepére

Pap:    Testvéreim! Az új esztendő első napján kérjük gondviselő mennyei Atyánkat, hogy az Istenanya közbenjárására áldjon meg bennünket az egész esztendőben!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Szűzanyánk közbenjárására eredményes legyen Szentséges Atyánknak, főpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy az emberiség felismerje a Boldogságos Szűz istenanyai méltóságát, és gyermeki bizalommal forduljon hozzá!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy akik az Istenanyában égi édesanyát kaptunk, szeretettel mutassuk meg, hogy gyermekei vagyunk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy egyházközségünk minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szűz anyai pártfogását!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy lelki válsággal küzdő híveid a Szűzanya közbenjárására megtalálják a hozzád vezető utat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Gondviselő Atyánk! A Boldogságos Istenanya személyében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek. Add, kérünk, hogy akik Fiadnak hűséges hívei akarunk maradni, mindhalálig érezzük szűzi Anyjának hathatós segítségét. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.

Egyetemes könyörgések Évkezdetre

Pap:    Testvéreim! Isten kegyelmével új esztendőt kezdünk. Kérjük erre az idő és az örökkévalóság Királyának áldását!

Lektor:
    1.    Segítsd Egyházadat, hogy szüntelenül figyelmeztesse az embereket arra, hogy ,,a látható mulandó, a láthatatlan pedig örök''!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Segítsd azokat, akik a közhatalmat gyakorolják, hogy miközben a földi jólétet előmozdítják, ne gátolják, sőt inkább támogassák az embereket az örök élet elnyerésében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Segíts bennünket, hogy rádöbbenjünk: az elvesztegetett idő soha vissza nem tér, felelősek vagyunk azért, hogy a rendelkezésünkre álló időt jól használjuk fel!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Segítsd a fiatalokat, hogy megértsék fiatalságuk egyedülálló értékét, s a rendelkezésükre álló időben a krisztusi embert alakítsák ki magukban!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Segítsd az öregeket az idős kor nehézségeinek elfogadásában és abban, hogy az utolsó órákat is hűségesen töltsék Isten szolgálatában!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus, te vagy a kezdet és a vég. Áldd meg ezt az esztendőt, amelyet ajándékodból most megkezdünk. Segíts, hogy amit általad elkezdtünk, azt általad is fejezzük majd be. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.