Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Karácsony utáni 2. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Sir 24, 1-4; 12-16

    Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a bölcsesség adományát adta népének, s az nem más, mint az ő örök bölcsességének megnyilatkozása. Az újszövetségi kinyilatkoztatás azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak, az Igének az előképét látta. Ô is közöttünk vett lakást és Istennek tetsző életre oktat bennünket.


OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből

    Isten bölcsessége a választott nép között lakott.

    A bölcsesség a maga dicséretét zengi, tiszteletben áll Istennél, népe közepette dicséri önmagát. Megszólal a Magasságbeli gyülekezetében, és Isten népének serege előtt eldicsekszik. Magasztalják népe körében, megcsodálják a szentek gyülekezetében. Dicsérik a választottak sokasága előtt, s áldják az áldottak között.
,,A mindenség Teremtője parancsot adott nekem, s aki teremtett, kijelölte sátramnak helyét. Így szólt: »A sátradat Jákobban üsd fel, örökrészed Izraelben legyen, és választottaim között verj gyökeret.«
    Ôsidőktől fogva, a kezdet kezdetén teremtett, és nem pusztulok el soha, mindörökre. Szolgáltam előtte szent sátrában, majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. Letelepedtem a szeretett városban, s Jeruzsálemben van uralmam székhelye. Dicsőséges nép közt vertem így gyökeret, az Úrnak részében, az ő örökrészén, s a szentek gyülekezetében megtelepedtem.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 147, 12-13. 14-15. 19-20    7. tónus.
Válasz: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. Jn 1, 14 Vagy: Alleluja. 7. szám

Előénekes: Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, * magasztald, Sion, Istenedet.
Mert erőssé tette kapuid zárát, * és megáldotta benned fiaidat.
Hívek: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk.
Vagy: Alleluja.

E: Határaidon ő ad békét, * és jóllakat kövér búzával.
Elküldi szavát a földre, * az ő igéje gyorsan terjed.
H: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk.
Vagy: Alleluja.

E: Igéjét Jákobnak hirdeti, * törvényeit és végzéseit Izraelnek.
Egyetlen néppel sem bánt így, * végzéseit nem fedte fel senki másnak.
H: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk.
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Ef 1, 3-6. 15-18

    A Fiú megtestesülése az Atya örök gondolata és terve volt. Benne kiválasztott bennünket az üdvösségre, megadta a gyermekkéfogadás kegyelmét, hogy Krisztussal együttdicsőítsük az ő irgalmát életünkben. De nekünk is imádkozni kell a bölcsesség és a kinyilatkoztatás kegyelméért, hogy adományait megértsük, s azokért állandóan hálát adjunk. Különösen értékelnünk kell a reményt, amelyet elénk tűzött, és az örökséget, amelyet biztosított gyermekeinek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    Isten arra rendelt minket, hogy fogadott, fiakká legyünk.

    Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden áldásával megáldott minket a mennyekben lévő Krisztus által. Ôbenne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
    Amióta értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekről, és az összes szent iránt tanúsított szeretetetekről, szüntelenül hálát adok értetek, és imádságomban újra meg újra megemlékezem rólatok. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket, és milyen gazdag az a fölséges örökség, amelyet ő a szenteknek készített.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Dicsőség neked, Krisztus, akit hirdettek a pogány népeknek! Dicsőség neked, Krisztus, akiben hittek világszerte! Vö. 1 Tim 3, 16 -- 7. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 1, 1-18

    Az Ige emberré levését Isten már előre jelezte képekben. A törvény és a próféták megismertették hatalmát irgalmát és akaratát. A Fiú megtestesülésében azonban feltárult az Atya isteni lényege, és egyetemes üdvözítő. akarata. Amikor nekünk adta a Fiúi akkor végérvényesen elkötelezte magát, hogy gyermekeivé fogad és mindent megad üdvösségünk érdekében. A Krisztusba vetett hit által ezt a kegyelmet kapjuk meg.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

    Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
    Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
    Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
    És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
    János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ô az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazságosság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
    Isten soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 1, 1-5. 9-14

    Az Ige testté lett és közöttünk lakott.

    Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
    Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Karácsony utáni 2. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, a mennyei Atyához, aki bölcsességgel irányítja a világot!

Lektor:
    1.    Adj, Urunk, bölcsességet Egyházunk vezetőinek, hogy a rájuk bízottakat biztos kézzel vezessék az üdvösség útján!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Adj, Urunk, bölcs belátást a világ vezetőinek, hogy a népeket békében és igazságban kormányozzák!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy ne a test ösztöne, hanem a te kegyelmed vezesse életünket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy szent és feddhetetlen élettel tanúságot tegyünk hitünkről!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a gyermekek bölcsességben és kedvességben is növekedjenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Segíts bennünket, hogy törvényeid bölcs irányítását követve, eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.