Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Urunk megjelenése (Vízkereszt) ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6

    Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a sötétség ellentétével. A világosságot Isten dicsőségének megjelenése árasztja. Az Ószövetségben ez a dicsőség (kabod) egyenlő Isten erejével, mindenhatóságával, világfelettiségével és irgalmával. A próféta először a fogságból való hazatérésben látja Isten dicsőségének kinyilvánulását, de ez már előképe a jövőbeli nagy tettének, amellyel a népeket összegyűjti a Messiás országába. A napkeleti bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Az Úr dicsősége felragyogott fölötted.

    Kelj föl; és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad.
    Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák.
    Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13    5. tónus.
Válasz: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete! Vö. 11. vers.

Előénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a király fiának,
hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
Hívek: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke , * míg csak a hold meg nem szűnik;
uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.

H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Tarzis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, * Arábia és Sába királyai adományokkal kö
zelednek.
Minden király leborul előtte, * és minden nép neki szolgál.
H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Megszabadítja a szegényt, mikor kiált hozzá, * a nyomorultat, akin nem segít senki.
Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szegényeket megsegíti.

H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

SZENTLECKE Ef 3, 2-3a. 5-6

    A próféták jelezték ugyan, hogy Isten irgalma kiterjed a pogány népekre, de a zsidó nép a messiási ország áldásait elsősorban magára alkalmazta. Pál apostol annak az újdonságnak a hírnöke, hogy Isten a pogányokat is felkarolta és országa örököseivé tette. Ebben benne van a tanítás a kegyelem ingyenességéről. Isten maga kezdeményez és hív, ő segít, hogy meghalljuk szavát és kövessük.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    A Szentlélek kinyilatkoztatta, hogy a pogányok is társörökösök.

Testvéreim! Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta.
    Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Láttuk napkeleten csillagát, * és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr előtt. Mt 2, 2 -- 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 2, 1-12

Az apostoli egyház tudatában a napkeleti bölcsek szerepe hasonló a régi pátriárkákéhoz. Ahogy Ábrahám, Izsák és Jákob meghívása jelezte Izrael népének kiválasztását, úgy a napkeleti bölcsek vezetése jelzi a pogányok felkarolását. A kép azóta is érvényes. Isten megvilágosító és hívó kegyelme mindenütt működik, s elegendő is ahhoz, hogy az emberek megtalálják az Egyházat, a kinyilatkoztatás hordozóját s ott további eligazítást kapjanak. Ám lesznek olyanok is, akik másokat eligazítanak, de maguk nem indulnak el a hit útján, hanem azt várják, hogy Isten maga jöjjön hozzájuk.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Keletről jöttünk -- imádni a Királyt.

    Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ,,Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.'' Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: ,,A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta:

Te, Betlehem, Juda földje,
        bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között,
        mert belőled jő ki a fejedelem,
        aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.''
    Erre Heródes titokban magához hivatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: ,,Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!'' Ôk pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Urunk megjelenésének ünnepére (Vízkereszt)

Pap:    Kérjük, testvéreim, a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára!

Lektor:
    1.    Dicsőséges megjelenésed ébresszen hitet az egész világon!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Isteni tanításod vezesse el a népeket és vezetőiket az igaz egyetértésre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A hit aranyával, az imádság tömjénfüstjével és az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon előtted szent néped!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Boldogságod fényét sugározd otthonainkba!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk, te elküldted Fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ. Add, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és Egyházad minden népet egybegyűjtsön el nem múló országodba. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.