Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 3. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 8, 23b-9, 3

    A próféta egy történeti eseményből indul ki. Kr. e. 732-ben Izrael földjének északi részét, Zabulon és Neftali földjét az asszírok elfoglalták és a lakosságot fogságba hurcolták. A próféta arról jövendöl, hogy Isten majd ezeken is megkönyörül és világosságot hoz azoknak, akik most sötétben vannak. Jézus itt, Galileában kezdte meg működését és Máté ebben a próféta jövendölésének teljesedését látja.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    A pogány nemzetek területén a nép nagy fényességet lát.

    Egykor megalázta az Úr Zabulon földjét és Neftali földjét. De az eljövendő napokban megdicsőíti majd a Tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek területét.
    A nép, amely sötétségben jár,
    nagy fényességet lát.
    Akik a halál árnyékának országában laknak,
    azoknak nagy világosság támad.
    Nagy ujjongással töltöd el őket,
    kitörő örömöt adsz nekik.
    Úgy örülnek majd színed előtt,
    ahogyan aratáskor szoktak örülni,
    s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják.
    Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat,
    sanyargatója botját összetöröd, mint Midiára idejében.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 26, 1. 4. 13-14    2. tónus.
Válasz: Világosságom az Isten, * üdvözít engem. Vö. 1 a. vers

Előénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr, * kitől félnék?
Életem oltalmazója az Úr, * kitől rettegnék?
Hívek: Világosságom az Isten, * üdvözít engem.

E: Egyet kérek az Úrtól, + csak egy a vágyam, * hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,
hogy élvezhessem az Úr örömét, * és hogy szemlélhessem szent templomát.
H: Világosságom az Isten, * üdvözít engem.

E: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait * az élők földjén.
Remélj az Úrban, bátran cselekedj, * szíved legyen erős, és bízzál az Úrban.
H: Világosságom az Isten, * üdvözít engem.

SZENTLECKE 1 Kor 1, 10-13. 17

    Emberi gyengeségek voltak az ősegyházban is. A korintusi közösséget Pál alapította, de utána más tanítók is működtek ott. Ezért versengenek egyesek, hogy az ő hitük talán tökéletesebb, mert jelentősebb hithirdetőre vezetik vissza. Az apostol arra inti őket hogy a hit tartalma a feltámadt Krisztus, ő váltott meg bűneinktől, s az Egyház egységének abban kell megmutatkoznia, hogy a kegyelmet Krisztus keresztjétől várjuk, nem emberektől.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Éjetek mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra!

    Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra! Forrjatok eggyé ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban! Kloé hozzátartozói ugyanis azt a hírt hozták felőletek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik azt mondják: ,,Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal!''
    Talán megoszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették értetek keresztre, vagy Pál nevében keresztelkedtetek meg?

Krisztus engem nem keresztelni küldött, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot, -- de ne bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép körében. Mt 4, 23 -- 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 4, 12-23

    Jézus nem Jeruzsálemben kezdte meg működését, hanem Galileában (Gelil = tartomány). Itt távolabb volt az elfogult farizeusoktól és írástudóktól, s a pogányokkal jobban érintkező lakosság fogékonyabb volt az ő egyetemes tanítására. Bejelentése az, hogy Isten országa ővele elérkezett, az ember úgy teheti magáévá az üdvösséget, hogy megtér és elfogadja tanítását. Jézus már működése elején gondol az Egyház alapítására, azért tanítványokat vesz maga mellé, nagyrészt az ottani halászokból, és ígéri, hogy emberek halászaivá teszi őket, vagyis munkájuk gyümölcsöző lesz.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Jézus Kafarnaumba jött, hogy beteljesedjék, amit Izajás mondott.

    Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
    Zabulon földje és Neftali földje,
    a tenger útja, a Jordán vidéke,
    a pogányok Galileája:
    A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
    és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
    Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!''
    A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!'' Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. őket is elhívta. ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
    Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet.

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 4, 12-17

    Jézus Kafarnaumba jött, hogy beteljesedjék, amit Izajás mondott.

    Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
    Zabulon földje és Neftali földje,
    a tenger útja, a Jordán vidéke,
    a pogányok Galileája:
    A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
    és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
    Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Évközi 3. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy ne az emberi bölcsesség, hanem Isten gondolatai irányítsák életünket!

Lektor:
    1.    Adj, Urunk, Egyházadnak fáradhatatlan buzgóságot az evangélium hirdetésére!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Kísérje, Urunk, bőséges kegyelmed a hithirdetők áldozatos munkáját!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy az emberek készségesen hallgassák és áldozatos lélekkel kövessék tanításodat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a hit és a tudomány egymást kiegészítve szolgálja az emberek földi boldogságát és örök üdvösségét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add meg, Urunk, a szülőknek, hogy gyermekeik vallásos nevelését szívügyüknek tekintsék!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Segíts kegyelmeddel, hogy szent igazságaid lelkünkben őszinte visszhangra találjanak, és boldog örömmel járjunk parancsaid útján! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.