Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 4. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Szof 2, 3; 3, 12-13

    Az ószövetségi nép körében is voltak elbizakodott és hatalmaskodó emberek. A próféta tudja, hogy Isten ítéletet tart, ezért bátorítja az egyszerűeket és szegényeket, hogy támaszkodjanak Isten gondviselésére és nála keressenek menedéket. A történelem viharaiban az ilyen szent maradék'' menti át Isten ígéreteit, s ők mindig a jövő biztosítékai. Jézus is a lelki szegényeket, a szelídeket, az egyszerű szívűeket mondta boldognak.

 

 


OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből

Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosakat.

        Keressétek az Urat,
    ti, szegényei a földnek,
    akik teljesítitek parancsait.
    Keressétek az igazságot,
    keressétek az alázatot,
    talán menedéket találtok
    az Úr haragjának napján.
        Meghagyom közöttetek
    a szegényeket és alázatosokat,
    akik az Úr nevében reménykednek:
    Izrael maradékát.
    ők nem művelnek többé gonoszságot,
    nem beszélnek hazugságot,
    nem lesz álnok nyelv a szájukban.
    Olyanok lesznek, mint a nyáj:
    Legelnek és lepihennek,
    és senki sem zavarja meg őket.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 145, 7. 8-9a. 9bc-10    4g. tónus.
Válasz: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. Mt 5, 3
Vagy: Alleluja. 4. szám.

Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa.
Vagy: Alleluja.

E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
H: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa.
Vagy: Alleluja.

E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
H: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa.
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE 1 Kor 1, 26-31

    Földi okoskodással nem lehet megérteni, hogy az Isten Fia miért vállalta a, földi küldetést egészen a kereszthaláláig. Bemutatta, hogy az Atya előtti engedelmesség, a bizalom és a szeretet a nagy érték, amellyel a bűnt jóváteheti. Az Egyház az ő érdemeiből él, őt követi. Az ő életében vált világossá, hogy mi a bölcsesség, az igazság és az életszentség. Ezért nem a magunk nagyságával dicsekszünk, hanem azzal, hogy Krisztus felkarolt minket.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Isten azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge.

    Testvéreim! Gondoljatok csak meghívástokra! Nem sokan vannak köztetek, akik a világ szerint bölcsek, és nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket; s ami a világ szemében gyönge, azt választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ előtt alacsonyrendű és megvetendő, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik látszanak valaminek. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt.
    Általa van nektek is életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az Írás szava: ,,Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!''

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Örüljetek és vigadjatok: * jutalmatok a mennyben bőséges lesz! Vö. Mt 5, 12a -- 7b. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 5, 1-12a

    Az ószövetségi kinyilatkoztatás lényegének a törvényt tartották, amelyet Isten a Sinai-hegyen hirdetettéi. Az újszövetségi tanítás inkább a lelkület alakítását hangoztatja, s Jézus ezt is egy ,,hegyen'' mondta el. Nem parancs, hanem vonzó hívás alakjában. Isten boldogságra akar vezetni bennünket, s az már itt megkezdődik az erények gyakorlásával. Az evangélista tudatosan pedagógiai nyelvet használ, amikor lelki szegényekről, az igazság utáni éhségről és tiszta szívről beszél. Az erények gyakorlása lemondást követel, de ugyanakkor megadja az erkölcsi emelkedettség tudatát, s ezzel is boldoggá tesz.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Boldogok a lélekben szegények.

    Abban az időben:
    Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
    ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
    Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
    Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
    Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
    Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
    Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ,, ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Évközi 4. vasárnapra

Pap:    Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy a nyolc boldogságról szóló tanítást megértsük, és életünkben meg is valósítsuk!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad eredményesen hirdesse a hegyi beszéd boldogító tanítását!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a világ a te tanításodban megtalálja békéjét és boldogulását!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a szenvedők és az elhagyottak tanításodból erőt és vigasztalást merítsenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy itt egybegyűlt közösségünk mindig a nyolc boldogság szellemében éljen!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy halálunk után az örök boldogságot is elnyerjük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Szent Fiad a nyolc boldogságról szóló tanításban adta meg országod alaptörvényét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítását életünkkel kövessük. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.