Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 6. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Sir 15, 15-20

    Az ószövetségi bölcs két tévedést cáfol. Az egyik az, hogy a bűnt nem lehet elkerülni, hiszen Isten maga felelős érte, mert ilyennek teremtette az embert, a másik pedig az, hogy Isten nem törődik az emberrel és bűneit sem ismeri. De csak azok beszélnek így, akik sem az igaz Istent nem ismerik, sem az embert. Isten nem tagadja meg teremtményét, hanem célhoz akarja vezetni, s az embert olyannak teremtette, hogy választhat a jó és a rossz között, s ezért felelős is tetteiért.


OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből

    Isten senkinek sem adott parancsot a rosszra.

    Isten adta az embernek parancsait és törvényeit.
    Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat,
    hogy hűséges légy, megvan a hatalmad.
    Isten vizet és tüzet helyezett eléd:
    amire vágyok az után nyújtsd a kezed.
    Az ember előtt ott az élet és a halál,
    megadatik neki, amit választ magának.
    Mert igen gazdag az Isten bölcsessége,
    erős a hatalma, s mindig lát mindent.
    Szeme azokon van, akik őt tisztelik,
    ismeri az ember minden egyes tettét.
    Senkinek sem adott parancsot a rosszra,
    sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34    4g. tónus.
Válasz: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik. Vö. 1 b. vers

Előénekes: Boldogok, akiknek útja szeplőtlen, * akik az Úr törvényét követik.
Boldogok, akik rendelését megtartják, * őt keresik teljes szívvel.
Hívek: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.

E: Azt parancsoltad, * hogy hűségesen megtartsuk törvényedet.
Bárcsak arra vezetnének útjaim, * hogy megtartsam, amit parancsoltál
H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.

E: Tégy jót szolgáddal és élni fogok, * tanításodat megtartom.
Nyisd meg szememet, hogy meglássam * törvényeid csodáit.
H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.

E: Uram, igaz utadra taníts meg engem, * törvényedet mindig megtartom.
Adj belátást, hogy törvényedet, megtartsam, * és követem egész szívemmel.
H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.

SZENTLECKE 1 Kor 2, 6-10

    A görögöknél hagyományos dolog volt a bölcsesség értékelése, s azon a világ dolgainak ismeretét értették. Az apostol ezzel szembeállítja a kereszt bölcsességét. Isten a megváltást úgy vitte véghez Krisztus által, hogy abban megnyilvánult az Atya szeretete és leereszkedése. Eleget tett az igazságosságnak, mert ítéletet tartott a bűn felett, s ugyanakkor irgalmát is kimutatta, mert nem minket büntetett, hanem elfogadta a Fiú áldozatát. Végül kimutatta azt is, hogy örök boldogságra hívja az embert.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Isten a bölcsességet öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelte.

    Testvéreim! Mi bölcsességet hirdetünk, de csak a tökéleteseknek. Nem e világnak és pusztulásra ítélt fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva a mi megdicsőülésünkre rendelt.
    A világ fejedelmei közül ezt senki sem értette meg, mert ha megértették volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényre jut az Írás szava:
    Szem nem látta,
    fül nem hallotta,
    emberi szív fel nem fogta,
    amit Isten azoknak készített,
    akik szeretik őt.
    Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatta ezt Isten, mert a Lélek mindent ismer, még Isten mélységeit is.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11, 25 -- 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 5, 17-37

    Jézus tisztázza viszonyát az ószövetségi törvényhez és a próféták tanításához. Rámutat arra, hogy mi az új és tökéletes az ő tanításában. Általánosságban bejelenti, hogy más életszentséget hirdet mint a farizeusok és írástudók. Nem a külsőségei a törvény betűjét hangoztatja, hanem a lelkületet mélyíti el. A bűnt nem büntetéssel akarja irtani, hanem megelőzéssel. Az ember uralkodjék rendetlen vágyain, szenvedélyein, amelyek bűnre csábítják. Az önmagunkkal szemben alkalmazandó szigorúságra utal a keleti kép: ha a szemed megbotránkoztad vájd ki...

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
    És mondom nektek: Ha igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
    Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: ,,Te esztelen!'', méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: ,,Te istentelen!'', méltó a kárhozat tüzére.
    Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
    Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
    És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét -- kivéve hűtlenség esetét --, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
    Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek ,,igen, igen, nem, nem''; ami ennél több, az a gonosztól van.

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 5, 20-22a. 27-28.33-34a. 37

Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Mondom nektek: Ha igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
    Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
    Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele.
    Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek ,,igen, igen, nem, nem''; ami ennél több, az a gonosztól van.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 6. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Krisztus Urunk, azért jött el, hogy a szeretet parancsa által tökéletessé tegye az ószövetségi törvényt. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy kegyelmével mindenben teljesítsük szent Fia akaratát!

Lektor:
    1.    Hogy az Egyház pásztorai elől járjanak az isteni törvények megtartásában!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy az isteni törvények megtartása által a világban rend és békesség uralkodjék!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy ifjúságunk is megértse: rend és törvények nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy egyházközségünkben mindig a szeretet és megbocsátás evangéliumi törvénye uralkodjék!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy örök élettel jutalmazd mindazokat, akik ebben az életben parancsaid útján jártak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Egyszülött Fiad példát adott szent akaratod tökéletes teljesítésére. Add kegyelmedet, hogy az ő nyomában járva elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.