Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 8. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 49, 14-15

    A babiloni fogságban a népet elfogta a csüggedés, hogy Isten elfordult tőlük és elfelejtette őket A próféta azzal vigasztal, hogy Isten hű maradt a szövetséghez, mert ő ezt nem valamilyen jogi kötelezettségnek tekinti, hanem a szeretet megnyilatkozásának. Istenben nagyobb a szeretet az ember iránt, mint az anyában gyermeke iránt. ő nincs kitéve a hangulat és a szenvedély változásának. Amit egyszer vállalt, azt mindörökre tartja.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Nem feledkezem meg rólad.

    Így panaszkodott Sion:
,,Elhagyott az Úr!
Megfeledkezett rólam!''
    De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony?
És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől?
De mégha ő megfeledkeznék is:
én akkor sem feledkezem meg rólad -- mondja az Úr.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 61, 2-3. 6--7. 8-9ab    3a. tónus.
Válasz: Lelkem, bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad! Vö. 2a. vers.

Előénekes: Csak Istenben keress megnyugvást, lelkem, * csak tőle jön üdvösségem.
Mert ő az üdvösségem, ő az oltalmam, * ő a sziklaváram, nem fogok többé meginogni.
Hívek: Lelkem, bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad!

E: Lelkem, nyugodj meg teljesen Istenben, * hagyatkozz rá türelemmel.
Mert ő az én üdvösségem, ő az én Istenem, * ő a sziklaváram, nem fogok meginogni.
H: Lelkem, bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad!

E: Szabadulásomat és üdvösségemet Istentől várom, * ő az én erősségem, Istennél találok menedéket.
Minden népek, benne bízzatok, * tárjátok fel szíveteket őelőtte.
H: Lelkem, bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad!

SZENTLECKE 1 Kor 4, 1-5

    Pál rámutat arra, hogy az apostoli hatalom és az igehirdetés nem az emberek kedvének keresése és nem is lehet önző érdek megnyilatkozása. Krisztus küldetését folytatják, azt teszik, amit ő parancsolt, és tudják, hogy neki felelősséggel tartoznak. De a híveknek is arra kell törekedniük, hogy ne ítélkezzenek elhamarkodottan. Az ítéletet bízzák Krisztusra, aki azt is látja, ami a szívek mélyén van.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Feltárja az Úr a szívek szándékait

    Testvéreim! Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől csak azt kívánják, hogy hűségesek legyenek.
    A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság hogyan ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magam semmiben sem búnősnek, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz vagyok: az Úr mond fölöttem ítéletet.
    Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait. Akkor mindenki megkapja az elismerést Istentől.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Isten szava élő és átható: * megítéli a gondolatokat és a szándékot szívünk mélyén. Zsid 4, 12 -- 9. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 6, 24-34

    Az evangélium két gondolatot tisztáz: az egyik az, hogy az ember egyszerre nem merülhet el a földi javakban és Isten országának a keresésében, vagyis nem szolgálhat Istennek és a Mammonnak, a hamis földi javaknak. Az Isten országa igazi erkölcsiséget követel. A másik gondolat az, hogy különbséget kell tenni a földi és az örök értékek között. A földi élet csak út az örök cél felé. Isten mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy itt kibontakoztassa lelkületét. Ereje és bölcsessége szemlélhető a természet életében is (mezők virága, madarak), azért bizalommal lehetünk iránta, hogy megkapjuk a szükséges javakat, ha igazán keressük az Isten országát.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Ne aggódjatok a holnap miatt!

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.
    Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani?
    És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek?
    Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti mindenekelőtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 8. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy minden bizalmatlanság és aggodalmaskodás nélkül merjünk Isten gondviselésére hagyatkozni!

Lektor:
    1.    Hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink Isten gondviselő jóságának hűséges tanúi legyenek!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy a világ vezetői az isteni gondviselés szolgálatában dolgozzanak a népek haladásáért!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy híveid a te országodat és igazságodat keresve a többi szükségeset is megkapják!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy amint az anya nem feledkezik meg gyermekéről, úgy te se feledkezzél meg rólunk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Hogy nagybeteg és haldokló embertársaink is érezzék gondviselő jóságodat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Távolítsd el lelkünkből az aggodalmaskodást, hogy bizalommal és hűségesen szolgálhassunk neked. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.