Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Nagyböjt 1. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 2, 7-9; 3, 1-7a

    Az úgynevezett ,,teremtéstörténet'' valójában nem azt mondja el, hogy az ember teremtése hogyan ment végbe, hanem kinyilatkoztatott tényeket jelent be, amelyek megvilágítják az ember üdvrendi helyzetét. A tények a következők: az ember test szerint az anyagvilág része, de Istentől kapott lélek élteti, s Isten az embernek megígérte a különleges gondviselést és az örök életet. A földi élet azonban ki van téve kísértésnek, s azt csak úgy lehet legyőzni, ha Isten szavára hallgatunk. A bűn megszüntette a kegyelmi kiváltságokat, s az ember megváltásra szorul.


OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

    Az ősszülők teremtése és bűnbeesése.

    Miután a föld termékennyé vált, az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.
    Az Úristen kertet telepített Édenben, Keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas, azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját.
    A kígyó ravaszabb. volt a föld minden állatánál, amelyet az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: ,,Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?''
    Az asszony így válaszolt a kígyónak: ,,A kert fáinak gyümölcseiből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.''
    Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: ,,Semmi esetre; nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az Isten, aki ismeri a jót és a rosszat.''
    Az asszony látta, hogy a fa (gyümölcse) élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát a gyümölcsből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket fűztek össze és kötényt csináltak maguknak.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 és 17    1 D2 tónus.
Válasz: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. Vö. 3a. vers.

Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem, + mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem.
Hívek: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.

E: Gonoszságomat beismerem, * szüntelen előttem lebeg bűnöm.
Egyedül csak ellened vétettem, * ami színed előtt gonosz, olyat tettem.
H: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.

E: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem.
Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
H: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.

E: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem.
Nyisd meg ajkamat, Uram, * és dicséretedet hirdeti szájam.
H: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.

SZENTLECKE Róm 5, 12-19

    Az apostol szembeállítja Ádám örökségét Krisztus megváltó művével. Ádám engedetlensége hozta a bűnt és a halált, Krisztus engedelmessége azonban megszerezte a megigazulást és megszentelődést Ádám és Krisztus között nem annyira hasonlóság van, hanem inkább ellentét. Az élet útja a Krisztussal való azonosulás a hitben és az ő követése.

Hosszabb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Ahol elárad a bűn, ott túlárad a kegyelem.

    Testvéreim! Egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek.
    Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek mint Ádám, aki az Eljövendő előképe.

A kegyelem azonban nem úgy hat, mint a bűnbeesés. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. A kegyelem tehát másként hat, mint annak az egy embernek a bűne. Az ítélet ugyanis egynek bűnéért rótt ki büntetést, a kegyelem pedig sok bűnből vezet el a megigazulásra. Mert ha egynek bűnbeesése következtében, egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják!
    Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat.

Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma: Róm 5, 12. 17-19

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Ahol elárad a bűn, ott túlárad a kegyelem.

    Testvéreim! Egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek.
    De ha egynek bűnbeesése következtében, egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják!
    Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b – 2. tónus.

EVANGÉLIUM Mt 4, 1-11

    A történet biztosan Krisztus elbeszéléséhez megy vissza, hiszen az apostolok nem voltak tanúi. Krisztusnak emberi természete szerint tudatosan állást kellett foglalnia küldetésével kapcsolatban. A Szentírás a kísértést úgy szemlélteti, mint a gonosz lélek tettét, de nem gondolhatunk arra, hogy a bukott angyal ide-oda viszi az Isten Fiát. A történet annak szemléltetése, hogy Krisztus nem az álmessiások útját választja, nem földi országot keres, hanem azt teszi, ami ,,írva van''. A bűntől és a haláltól hoz majd megváltást.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Jézus negyven napig böjtölt, és kísértést szenvedett.

    Abban az időben:
    A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!'' Jézus ezt felelte: ,,Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.''
    Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van:

Angyalainak megparancsolta:
        A tenyerükön hordozzanak téged,
        hogy kőbe ne üsd a lábadat!''
    Jézus ezt válaszolta: ,,De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!''
    Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: ,,Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!'' Ekkor Jézus azt mondta neki: ,,Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!''
    Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Nagyböjt 1. vasárnapjára

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és kérjük kegyelmét, hogy bűnbánó szívvel és önmegtagadó lélekkel ünnepeljük a Szent Negyvennapot!

Lektor:
    1.    Tartsd távol, Urunk, Egyházadtól az anyagiasság és a hatalomvágy szellemét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Szabadítsd meg, Urunk, népedet a gonosz lélek kísértéseitől!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy hívő néped csak téged imádjon, és egyedül neked szolgáljon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy imádsággal és önmegtagadással készüljünk fel a kísértések legyőzésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a kísértés idején mindig téged válasszunk!

Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Irgalmas Istenünk! Te mindenkit meghallgatsz, aki segítségedet kéri. Állj mellettünk a kísértés idején, és vezérelj mindnyájunkat igaz bűnbánatra! Krisztus, a mi Urunk által!
Hívek:    Ámen.