Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Nagyböjt 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 12, 1-4a

    Ábrahám meghívása a kezdete annak a sajátos üdvtörténetnek, amely Krisztussal és a megváltással érte el csúcspontját. Isten nem hagyta magára a bűnös embert. Ábrahámban elindítja az egy Isten tiszteletét és a megváltásra vonatkozó reményt. A hit arra képesíti Ábrahámot, hogy szakítson múltjával és rábízza magát Isten gondviselésére.


OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

    Ábrahámnak, Isten népe ősatyjának meghívása.

    Az Úr így szólt Ábrahámhoz:
    ,,Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.''
    Ábrahám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 32, 4-5. 18-19. 20 és 22    5. tónus.
Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. Vö. 22. vers.

Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

SZENTLECKE 2 Tim 1, 8b-10

    Az élet küzdelmeihez az ad erőt, hogy Isten Jézus Krisztusban kimutatta örök elhatározását, amely szerint üdvözíteni akar bennünket. Elhatározása úgy lett nyilvánvaló, hogy Krisztus feltámadása elvette a halál borzalmát és megmutatta, hogy az ember beöltözhet a megdicsőült életbe. Ezért az ígéretért érdemes vállalni a fáradozást az evangélium megvalósításáért.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből

    Isten hív és megvilágosít minket.

    Kedves Fiam! Vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva,
        aki megváltott minket,
            és szent hívással hívott,
        nem tetteink miatt,
            hanem saját elhatározása és kegyelme alapján,
        amely megnyilvánult most
            Megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével.
        Ő legyőzte a halált,
            és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.

    Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

    A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Vö. 2 Pét 1, 17 – 3a tónus.

EVANGÉLIUM Mt 17, 1-9

    Isten dicsősége sokféle alakban megnyilatkozott. természetfölötti jelekben, csodákban, Isten mindenhatóságának és szentségének a kifejezésében. Itt arról van szó, hogy ez a dicsőség Krisztus emberi alakját hatja át. Ő emberi alakjában is az Isten Fia, s a földön az Atya jogait képviseli. Tetteinek érdemszerző ereje van, különösen a keresztút vállalásának, mert ott mutatta meg legjobban engedelmességét. Az engedelmesség útját ő mutatja nekünk, azért rá kell hallgatnunk, ő az igazi tanítónk.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Úgy fénylett az arca, mint a nap.

Abban az időben:
    Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: ,,Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!''
    Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: ,,Keljetek fel, és ne féljetek!'' Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.
    A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: ,,Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Nagyböjt 2. vasárnapjára

Pap:    Forduljunk most, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, akinek templomában megtaláljuk zaklatott szívünk békéjét és nyugalmát!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy hívő néped érezze: milyen jó együtt lennünk tenálad!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Részesítsd, Urunk, Egyházad tagjait a veled való találkozás boldogságában!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Engedd, Urunk, hogy Krisztusban minden nép felismerje a te dicsőséges Fiadat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Töltsd el, Urunk, boldogsággal lelkünket, amikor az imádságban veled beszélgetünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a mennyei dicsőség ígérete enyhítse a betegek szenvedéseit!

Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk, minden világosság Atyja! Segíts minket, hogy asztalod körül összegyűlve már földi életünkben érezhessük boldogító közelségedet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.