Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Nagyböjt 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Kiv 17, 3-7

    A nép a pusztában megtapasztalta Isten erejét és jelenlétét. De amikor a nehézségek jelentkeztek, a hit meggyengült bennük és zúgolódtak. A mindenkori ember képe ez. Mindig a jót várjuk az Istentől és nehezünkre esik, hogy az ő szavára támaszkodva kitartsunk a reményben. Isten akkor is irgalmas és adhat újabb jeleket, hogy megerősítse hitünket. De joga van ahhoz is, hogy számonkérje kishitűségünket.


OLVASMÁNY Mózes második könyvéből

    Adj nekünk vizet, hogy ihassunk.

Refidimben a nép szomjas volt, azért zúgolódott Mózes ellen: ,,Miért hoztál ki minket Egyiptomból, talán azért, hogy szomjúsággal ölj meg bennünket gyermekeinkkel és állatainkkal együtt?'' Mózes ilyen szavakkal fohászkodott az Úrhoz: ,,Mit tegyek ezzel a néppel? Kevés híja és megkövez.''
    Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: ,,Haladj a nép előtt, vedd magadhoz Izrael véneit, fogd kezedbe a botodat, amellyel a Nílusra csaptál és menj. Én odaállok eléd a sziklára a Hórebnél. Üss rá a sziklára, víz folyik majd belőle, hogy igyék a nép.''
Mózes úgy is tett Izrael véneinek jelenlétében.
    A helyet Masszának és Meribának nevezte el, ami annyit jelent mint Kísértés és Pörölés, mivel Izrael fiai ott zúgolódtak és kísértették az Urat. Ezt kérdezték ugyanis: ,,Közöttünk van-e az Úr vagy nincs?''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 94, 1-2. 6-7. 8-9    2. tónus.
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,* ,,Népem, ne légy kemény szívű.'' Vö. 8. vers.

Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,* ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,* ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * ,,Ne keményítsétek meg szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, +
ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.''
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,* ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

SZENTLECKE Róm 5, 1-2. 5-8

    A megváltásnak és az Istennel való kiengesztelődésnek az alapkérdése az, hogy kaptunk-e bizonyítékot Isten irgalmáról és jóakaratáról. Az apostol erre ad választ. Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Vállalta az engesztelést és az elégtételt a mi nevünkben. Küldetése éppen erre szólt. A bizonyíték tehát az, hogy Isten előlegezte a szeretetet Így amikor mi hiszünk és remélünk, nem az ismeretlenbe lépünk ki, hanem válaszolunk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.

Testvéreim! Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel ,, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk.
    Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Valóban te vagy a világ Megváltója, Uram. * Adj innom az élő vízből, hogy ne szomjazzam soha többé! Jn 4, 42 és 15 – 11. tónus.

EVANGÉLIUM Jn 4, 5-42

    Az evangéliumban megőrzött eseményeknél a teológiai tartalom a fontos, hiszen azokban Isten és az ember találkozása mentvégbe. A mai történet tanulságai ezek: Krisztus bárkit megszólíthat, akár a mindennapi élet eseményein keresztül is. Ő életünket olyan adományokkal akarja kiegészíteni, amelyek megmaradnak az örök életre. Istent lélekben és igazságban kell imádni, nem csupán külsőségekkel. Végül a legfontosabb: igazi szellemi hatása annak van, akinek mindennapi kenyere az Atya akaratának teljesítése.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás.

    Abban az időben:
    Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt.
    Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: ,,Adj innom!'' Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: ,,Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól inni?'' A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal.
    Jézus így felelt: ,,Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked: »Adj innom!«, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked.''
Az asszony ezt felelte: ,,Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai?''
    Jézus erre megjegyezte: ,,Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.''
    Erre az asszony megkérte: ,,Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni!''
    Jézus így szólt: ,,Menj, hívd a férjedet, és jöjj ide!''
     Az asszony ezt felelte: ,,Nincs is férjem!''
    Mire Jézus: ,,Jól mondod, hogy nincs férjed. Mert öt férjed volt, és akid most van, az sem a férjed. Ezt helyesen mondtad.''
Ekkor így szólt az asszony: ,,Uram, látom, hogy próféta vagy! Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt.''
    Jézus ezt felelte: ,,Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.''
    Az asszony így szólt: ,,Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent.''
    Erre Jézus kijelentette: ,,Én vagyok az, aki veled beszélek.''
    Tanítványai éppen visszaérkeztek, és meglepődtek, hogy asszonnyal beszélget. De nem kérdezte meg egyikük sem: ,,Mit akarsz tőle?'', vagy: ,,Miért beszélgetsz vele?''
Az asszony pedig otthagyva korsóját, elsietett a városba és elmondta az embereknek: ,,Gyertek, nézzétek meg azt az embert, aki mindent elmondott, amit tettem! Lehet, hogy ő a Krisztus?'' Ki is jöttek a városból, és odagyűltek köréje.
    Közben a tanítványok megkínálták őt: ,,Mester, egyél!'' Jézus azonban ezt mondta nekik: ,,Van nekem olyan ételem, amelyről ti nem tudtok!'' Erre a tanítványok kérdezgetni kezdték egymást: ,,Talán valaki hozott neki ennivalót?'' De Jézus megmagyarázta: ,,Az én ételem az, hogy megtegyem annak akaratát, aki engem küldött, és hogy befejezzem az ő művét. Ugye, azt mondjátok: Még négy hónap, és itt az aratás. Íme, én azt mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket és nézzétek a földeket, aranysárgák már, készek az aratásra. Az arató elnyeri most jutalmát: Begyűjti a termést az örök életre, hogy aki vetett, együtt örülhessen azzal, aki arat. Mert igaza van a közmondásnak: Az egyik vet, a másik arat. Én azért küldtelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.''
Abból a városból, a szamaritánusok közül sokan hittek benne, mivel az asszony tanúsította: ,,Mindent elmondott, amit tettem.'' Mikor azután kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: ,,Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője.''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

    Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás.

    Abban az időben:
    Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt.
    Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: ,,Adj innom!'' Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: ,,Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól inni?'' A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal.
Jézus így felelt: ,,Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked: Adj innom!«, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked.''
    Az asszony ezt felelte: ,,Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai?''
    Jézus erre megjegyezte: ,,Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.''
    Erre az asszony megkérte: ,,Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Látom, hogy próféta vagy! Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt.''
Jézus ezt felelte: ,,Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.''
    Az asszony így szólt: ,,Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent.''
    Erre Jézus kijelentette: ,,Én vagyok az, aki veled beszélek.''
    Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. Mikor kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: ,,Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője.''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Nagyböjt 3. vasárnapjára

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki Jézus Krisztusban megnyitja számunkra a kegyelem forrását!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy híveid az evangélium élő vizével enyhítsék lelkük szomjúságát!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add meg, Urunk, a népeknek, hogy lélekben és igazságban imádjanak téged!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Vezess, Urunk, mindnyájunkat a húsvéti szentségek kegyelmi forrásához!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Vezesd vissza, Urunk, a bűnösöket parancsaid útjára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a felnövekvő új nemzedék is meggyőződéssel vallja Fiadat a világ Üdvözítőjének!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható Atyánk! Te szent Fiad által az élő vizek forrását nyitottad meg a benned bízók szívében. Add, hogy bűneink miatt soha el ne apadjon bennünk éltető kegyelmed, amelyet nekünk adtál. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.