Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Nagyböjt 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Sám 16, 1b. 6-7. 10-13a

    Dávid kiválasztásáról több változat maradt fenn az ószövetségi hagyományban. Itt a szerző két mozzanatot emel ki. Az első az, hogy Dávid volt az ideális uralkodó, aki megtette Isten akaratát, és aki ősatyja a megígért Messiásnak, azért meghívása Istenre vezethető vissza. A másik az, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet és a lelkületet.


OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből

    Dávidot Izrael királyává kenik.

    Az Úr így szólt Sámuelhez: ,,Töltsd meg szarudat olajjal és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt.''
    Amikor megérkezett, s meglátta Eliábot, azt gondolta: ,,Nos, itt áll az Úr előtt az ő fölkentje.'' Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: ,,Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.''
    Izáj így bemutatta Sámuelnek hét fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz: ,,Ezeket nem választotta ki az Úr.'' Aztán Sámuel megkérdezte Izájt: ,,Mind itt vannak fiaid?'' ,,A legkisebb nincs itt – válaszolta –, a nyájat őrzi.'' Sámuel erre meghagyta Izájnak: ,,Küldj el valakit, keresse meg, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg nincs itt.'' Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű és szép termetű. Az Úr így szólt: ,,Rajta, kend föl, mert ő azt'' Erre Sámuel fogta az olajosszarut, és fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-3a. 3b-4. 5-6    9. tónus.
Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 1. vers.

Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön, terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

SZENTLECKE Ef 5, 8-14

    Az apostol azokhoz fordul, akik a pogányságból tértek meg, s a két állapotot úgy hasonlítja össze, mint a sötétséget és a világosságot. A hívők a világosságot Krisztustól kapják, az ő életében és szentségében részesülnek. Ezt tudatosítani kell magukban. A világosság fiainak három erényét emeli ki: a jóságot, az igazságosságot és az egyenességet. Ezek állandó gyakorlása jelenti az ébrenlétet.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    Támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog.

    Testvéreim! Ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat. Amit ugyanis a bűnösök titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen.
    Amit feltárunk, arra fény derül, és amire fény derült, az maga is fény. Ezért mondják:
        Ébredj, ki alszol,
        támadj fel holtodból,
        és Krisztus rád ragyog!

    Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

    ,,Én a világ világossága vagyok'', mondja a mi Urunk, * ,,Aki engem követ, övé lesz az élet világossága''. Jn 8, 12 – 4g. tónus.

EVANGÉLIUM Jn 9, 1-41

    Jézus csodái, gyógyításai egyúttal Isten országának jelei is voltak. A testi vakság meggyógyítása jele annak, hogy ő a léleknek is világosságot hoz, hiszen ő a ,,világ világossága''. A vakon született ember gyógyítása akkor fejeződött be, amikor felismerte Jézusban az Emberfiát, a Messiást. A hithez azonban előbb el kell vetni az elbizakodottságot, mert aki saját erejéből akar látni, minta farizeusok, az vakságra ítéli magát.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Elment megmosakodni, és amikor visszatért, már látott.

    Abban az időben:
    Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: ,,Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?'' Jézus ezt felelte: ,,Sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.''
    E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: ,,Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.'' Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: ,,Nem ez az, aki itt ült és koldult?'' Egyesek azt mondták, hogy: ,,Ez az!'' Mások pedig: ,,Nem, csak hasonlít rá.'' Ő azonban kijelentette: ,,Én vagyok az!''
    Erre megkérdezték tőle: ,,Hogyan nyíltak meg a szemeid?'' Ő azt felelte: ,,Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta: »Menj el a Siloe tóhoz és mosakodj meg!« El is mentem, megmosdottam, és most látok.'' Ekkor megkérdezték tőle: ,,Hol van az az ember?'' Ő azt felelte: ,,Nem tudom.''
    Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: ,,Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.''
A farizeusok közül egyesek megjegyezték: ,,Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.'' Mások azonban így szóltak: ,,Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?'' És szakadás támadt köztük.
    Azután újból faggatni kezdték a vakot: ,,Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?'' Ő azt felelte: ,,Hogy próféta!''
    A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt és újra lát, olyannyira, hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük: ,,Ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát?'' Azok ezt válaszolták: ,,Azt tudjuk, hogy ez a mi fiúnk, és hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy ki nyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen!'' A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust Messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt.
Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették: ,,Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös!'' Ő így felelt: ,,Hogy bűnös-e, vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok!'' Erre ismét megkérdezték ,,Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet?'' Ő ezt felelte: ,,Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni?'' Erre megátkozták, és azt mondták: ,,Te magad vagy az ő tanítványa! Mi Mózes tanítványai vagyunk! Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk!''
Az ember azonban ezt felelte nekik: ,,Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten, de aki istenfélő és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit.'' A zsidók ezt felelték neki: ,,Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?'' És kitaszították őt.
    Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: ,,Hiszel-e az Emberfiában?'' Ő így válaszolt: ,,Ki az, Uram, hogy higgyek benne?'' Jézus ezt felelte: ,,Látod őt, aki veled beszél: ő az!'' Mire az ember így szólt: ,,Hiszek, Uram!'' És leborult előtte.
    Azután Jézus ezt mondta: ,,Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.'' Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: ,,Csak nem vagyunk mi is vakok?'' Jézus így felelt: ,,Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.''

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

    Elment megmosakodni, és amikor visszatért, már látott.

    Abban az időben:
    Jézus útközben látott egy vakon született embert.
    A földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: ,,Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.'' Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
    A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: ,,Nem ez az, aki itt ült és koldult?'' Egyesek azt mondták, hogy: ,,Ez az!'' Mások pedig: ,,Nem, csak hasonlít rá.'' Ő azonban kijelentette: ,,Én vagyok az?''
Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: ,,Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.''
    A farizeusok közül egyesek megjegyezték: ,,Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.'' Mások azonban így szóltak: ,,Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?'' És szakadás támadt köztük.
    Azután újból faggatni kezdték a vakot: ,,Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?'' Ő azt felelte: ,,Hogy próféta!''
A zsidók ezt felelték neki: ,,Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?'' És kitaszították őt.
    Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: ,,Hiszel-e az Emberfiában?'' Ő így válaszolt: ,,Ki az, Uram, hogy higgyek benne?'' Jézus ezt felelte: ,,Látod őt, aki veled beszél: ő az!'' Mire az ember így szólt: ,,Hiszek, Uram!'' És leborult előtte.
    Azután Jézus ezt mondta: ,,Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.'' Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: ,,Csak nem vagyunk mi is vakok?'' Jézus így felelt: ,,Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Nagyböjt 4. vasárnapjára

Pap:    Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy Krisztus világossága vezessen bennünket földi életünkben!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad a bűn és a tudatlanság vakságát az igaz hit világosságával orvosolja!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Világosítsd meg kegyelmeddel a népek vezetőit, hogy tisztán lássák, mit kell a közösség javára tenniük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Vezesd el, Urunk, a nemhívőket és a kételkedőket az evangélium világosságára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Gyarapítsd, Urunk, egyházközségünkben a szeretet fényét és melegét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    A nagyböjti lelkigyakorlatok nyissák meg szemünket szent akaratod felismerésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk és Istenünk! Te vagy a világ Világosságai Kegyelmed fénye oszlassa el lelkünkben a bűn sötétségét. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.