Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Nagycsütörtök, krizmaszentelési mise ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9

    Már a próféták is tudatában voltak annak, hogy küldetésüket Isten lelke irányítja, ezért tudták a földi életet kapcsolatba hozni Istennel: az ő vigasztalását és figyelmeztetését közvetítették. Kinyilvánították azt is, hogy Isten megjutalmazza a hűséget és az engedelmességet. Összefoglalótag azt mondhatjuk, hogy a próféták Isten lelkének segítségével rányomták a szentség jellegét népük életére. Ebben előképei Krisztusnak, aki az egész emberiség életét megszentelte.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Az Úr kent fől engem Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és az öröm olaját adjam nekik.

A próféta így beszél:
    Az Úr Lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket; hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszújának napját; hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat, és koszorút adjak Sion gyászolóinak a hamu helyébe, örömnek olaját a gyászruha helyett, a szomorúság lelke helyett meg ünnepi öröméneket.
    Benneteket pedig az Úr papjainak hívnak, és így neveznek: Istenünk szolgái.
    Megjutalmazom őket hűségemben, és örök szövetséget kötök velük. Sarjadékuk híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr.

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 21-22. 25 és 27    6. tónus.
Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! Vö. 2. vers.

Előénekes: Kiválasztottam szolgámat, Dávidot, * szent olajommal felkentem.
Biztos támasza kezem lesz, * karom teszi őt erőssé.
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

E: Vele lesz hűségem és kegyelmem, * magasra emelkedik feje az én nevemben.
Így szólít majd engem: + ,,Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.''
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

SZENTLECKE Jel 1, 5-8

    Akik hisznek Krisztusban, a megváltás gyümölcseiben részesülnek. A mai szöveg ezekre az ajándékokra mutat rá. Krisztus kereszthalála és feltámadása által megszerezte a királyi hatalmat a világ felett, s bennünket sajátnépévé tett. Úgy emel magához, hogy részt enged uralmában és főpapi küldetésében. Hatalmat ad arra, hogy legyőzzük a bűnt és erényeinkkel Isten országát építsük. Szenvedéseinket, fáradalmainkat és imáinkat pedig vele együtt állandóan felajánlhatjuk áldozatul a világ üdvösségéért.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből

    Az Isten országává és papjaivá tett bennünket Jézus.

    Testvéreim! Kegyelem nektek és békesség Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
    Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen.
    Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható.

    Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

    Az Úr Lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61, 1; idézi Lk 4, 18 – 7b. tónus.

EVANGÉLIUM Lk 4, 16-21

    Krisztus emberi alakja egészen a Szentlélek vezetése alatt állott. A Szentlélek a Szentháromságban Isten erejének, szentségének és szeretetének a kifejezése. Ezért Krisztus küldetésének tartalma Isten irgalmas szeretetének bemutatása: az üdvösség örömhírét hozza, a hitvilágosságával látást ad, kiment a bűn szolgaságából és meghozza az Istennel fennálló béke boldogságát Az Egyház az ő küldetését folytatja. Az olajszentelés annak a kinyilvánítása, hogy Krisztus a szentségeken keresztül részesít a maga királyi, prófétai és főpapi küldetésében. Az olaj a mi fölkenésünk eszköze. A Szentlélek működik bennünk, hogy Isten üzenetét képviseljük a világban.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Az Úr Lelke van rajtam, mert az Úrfölkent engem.

    Abban az időben:
    Jézus elment Názáretbe, ahol nevelkedett. Egyik szombaton szokása szerint elment a zsinagógába, és ott felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta tekercsét adták oda neki. Amikor szétbontotta a tekercset, éppen arra a helyre talált, ahol a következők álltak:
        Az Úr Lelke van rajtam,
        mert az Úr fölkent engem,
        hogy örömhírt hozzak a szegényeknek.
        Azért küldött engem,
        hogy szabadulást hirdessek a raboknak,
        és látást a vakoknak,
        hogy szabadon bocsássam a letiportakat,
        és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét.
    Jézus összecsavarta a tekercset, visszaadta a zsinagógaszolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor elkezdte kifejteni nekik: ,,Ma a ti fületek hallatára teljesedett be ez az Írás.''

    Ezek az evangélium igéi