Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje ("A" év)

OLVASMÁNY Kiv 12, 1-8. 11-14

    A húsvéti bárány feláldozása Jézus áldozatának előképe. Ahogy annak vére Egyiptomban távoltartotta a csapást a választott néptől, úgy hozott Jézus vére szabadulást a bűntől. Az ószövetségi áldozat évenkénti ismétlése nemcsak visszatekintés volt, hanem ébren tartotta a jövő reményét, amit a Messiás valósít meg.


OLVASMÁNY Mózes második könyvéből

    A húsvéti vacsora parancsa.

    Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: ,,Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének:
A hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Aszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap tizennegyedik napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete estefelé vágja le. Vegyenek a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik. A húsát – tűzön megsütve – még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák.
Így fogyasszátok: Legyen a derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem.
    Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 115, 12-13. 15-16bc. 17-18.    7b. tónus.
Válasz: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket. Vö. 1 Kor 10, 16.

Előénekes: Az Úrnak mit adhatnék, * mindazért, amit nékem adott?
Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Hívek: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.

E: Drága dolog a Úr színe előtt * szentjei dicső halála.
Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke,* bilincseimet széjjel törted.
H: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.

E: Bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Megadom az Úrnak, amit fogadtam,* egész népének színe előtt.
H: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.

SZENTLECKE 1 Kor 11, 23-26

    Az utolsó vacsora eseményét, az Oltáriszentség szerzését Máté, Márk, Lukács és Pál közli. Mindegyik úgy, ahogy az ő környezetében a hagyományt megőrizték és a liturgiában alkalmazták. Az Egyház megértette, hogy Jézus magát tette áldozati báránnyá, amikor életét is odaadta az Atyától kapott küldetésért. De megértette azt is, hogy amikor az utolsó vacsora emlékét ünnepli, misztikus módon maga is részese lesz Krisztus halálának és feltámadásának.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek.

    Testvéreim! Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ,,Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!''
    A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: ,,Ez a kehely az újszövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!''
    Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.

    Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Jézus mondja: + ,,Új parancsot adok nektek. * Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.'' Jn 13, 34 –  8G. tónus.

EVANGÉLIUM Jn 13, 1-15

    János evangéliuma az utolsó vacsorát csak arról az oldalról jellemzi, hogy ott Jézus különlegesen kifejezte szeretetét övéi iránt. A vacsora menetét nem írja le, és az Oltáriszentség szerzéséről sem beszél. Ellenben csak ő említi a lábmosást, amellyel Jézus mint házigazda az ünnepi lakoma előtt tanítványait különlegesen megtisztelte. Azt akarta ezzel, hogy példája nyomán a szeretet tettei megmaradjanak az Egyházban és hogy az Oltáriszentség ünneplése az ő szeretetének emléke legyen.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Mindvégig szerette őket.

    Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének.
    Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte.
    Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: ,,Uram, te akarod megmosni az én lábamat?'' Jézus így felelt: ,,Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted.'' De Péter tiltakozott: ,,Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!'' Jézus azt felelte: ,,Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöd hozzám!'' Erre Péter így szólt: ,,Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!'' Jézus azonban kijelentette: ,,Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.'' Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: ,,Nem vagytok mindnyájan tiszták.''
    Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: ,,Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Nagycsütörtökre az utolsó vacsora miséjében

Pap:    Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát ebben az ünnepi órában, amikor Isteni Főpapunk, Jézus Krisztus ránk hagyta szenvedésének emlékét, az Oltáriszentséget!

Lektor:
    1.    Könyörgünk, Urunk, szent Egyházadért, a pápáért, a püspökökért, a papságért és a hívekért, hogy kegyelmed őrizzen meg mindnyájunkat hitben, egységben és szeretetben.
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Könyörgünk, Urunk, az egész világ békéjéért, népünk jólétéért és hazánk vezetőiért.
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik jézust elhagyták.
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Könyörgünk, Urunk, hogy az Oltáriszentség magunkhoz vétele hívő közösségünket a szeretet családjává tegye.
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Könyörgünk, Urunk, elhunyt szeretteinkért, hogy a szent áldozat gyümölcseként felragyogjon előttük az örök élet boldogító világossága.
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Őrizd meg, mennyei Atyánk, mindenható örök Isten, mindazokat, akiket szent Fiadnak adtál, hogy mindannyian egyek legyünk, és szent hitünkben megerősödjünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.