Jaj a gondtalanoknak és elbizakodottaknak
  2022. szeptember (Szent Mihály hava) 25. Vasárnap. "C" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Eufrozsina és Kende látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Március 25. – Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10–14

    Isten a hitetlen királynak a próféta által a remény jelét kínálja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betű szerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi családban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt s kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később Isten a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel gondolata velünk az Isten. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Íme, a szűz fogan.

Azokban a napokban:
    Így szólt az Úr Acház királyhoz: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.''
    De Acház így válaszolt: ,,Nem kérek jelet és nem kísértem az Urat.''
    Erre Izajás próféta azt mondta: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el, ami annyit jelent: Velünk az Isten.''

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 39, 7–8a. 8b-9. 10. 11    7b tónus.
Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat. 8a és 9a. vers.

Előénekes: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.
Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: ,,Íme, eljövök''.
Hívek: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.

E: ,,A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.
Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.''
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.

E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod.
Igazságodat nem rejtettem el szívem mélyén, * hűségedet és segítségedet elbeszéltem.
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.

SZENTLECKE Zsid 10, 4-10

    A Krisztus által hozott megváltás túlszárnyalta az ószövetségi kegyelmi rendet. Az ottani áldozatok értéke csak az emberek lelkületéből és teljesítményétől függött. Ezért azok nem lehettek tökéletesek és nem hoztak tejes elégtételt A bűn kiengeszteléséhez a Fiú engedelmességére volt szükség. Ő valóban azzal a szándékkal lépett be világunkba, hogy mindenben megteszi az Atya akaratát. Ezzel az engedelmességgel vállalta a vértanúságot is.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

    Íme, e jövök, hogy teljesítsem akaratodat.

    Testvéreim! Lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik így Krisztus, amikor a világba lép:
        Áldozatot és ajándékot nem kívántál,
        hanem emberi testet alkottál nekem.
        Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat.
        Ezért így szóltam: Íme, elmegyek,
        hogy teljesítsem akaratodat,
        amint a könyvtekercsben rólam írva van.
    Először tehát ezt mondta: ,,Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted'', jóllehet ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta: ,,Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat''. Tehát az előzőket eltörli, hogy helyébe állítsa az utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer s mindenkorra megszentel bennünket.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk, * és láttuk az ő dicsőségét. Jn 1, 14ab – 4g. tónus.
Nagyböjti időn kívül az elejéhez és a végéhez hozzáadandó:
Alleluja. 4. szám.

EVANGÉLIUM Lk 1, 26-38

    A Fiú megtestesülése magában fogfa ja a Dávidnak adott ígéret teljesedését Rámutat a Messiás küldetésére és méltóságára. Ő uralomra van hivatva, és országába összegyűjti az emberiséget. A jogcímet Fiúsága adja meg hozzá. Mária minden kiváltsága ebből az isteni tervből fakad. Azért áldottabb minden asszonynál, mert gyermeke az Isten Fia, akinek Fiúságát a szűzi fogantatás is jelképezi. Az isteni személy a megtestesülésben megmutatta, hogy tud egészen emberi lenni. Válla ja az anya és gyermek kapcsolatát, egészen beleolvad az emberi történelembe, s ezzel válla ja érte a felelősséget. Mária emberi erénye a hit és az engedelmesség.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Kegyelmet találtál Istennél, Mária,
    gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz.

    Abban az időben:
    Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való, Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: ,,Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!'' Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
    Az angyal azonban folytatta:
        Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
        Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz,
        s Jézusnak fogod őt nevezni!
        Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.
        Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
        Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,
        és uralmának soha nem lesz vége!
    Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.''

Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!'' Ezután az angyal eltávozott.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Urunk születésének hírüladására (Gyümölcsoltó Boldogasszony) (Március 25.)

Pap:    Testvéreim! Ezen a napon ünnepeljük, hogy a Boldogságos Szűz Isten Anyjává lett. Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Szentatyánk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Mutasd meg, Urunk, a világnak, hogy beteljesedett már a prófétai szó, és velünk az Isten!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Erősíts meg minket, Urunk, hogy jó- és balsorsban egyaránt valljuk: ,,Legyen meg a te akaratod!''
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Oltsd lelkünkbe, Urunk, kegyelmedet, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony közbenjárására mi is a jócselekedetek méltó gyümölcsét teremjük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a szomorkodók és a betegek Isten Boldogságos Anyjánál vigasztalást nyerjenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus, aki érettünk emberi testet öltöttél, add, hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk hozzád, a mi Istenünkhöz! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.