Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Húsvét 7. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 12-14

    Jézus mennybemenetele után megkezdődött az Egyház időszaka. A felső terem, ahol összegyűltek, bizonyára az utolsó vacsora színhelye volt Az apostolok nevének felsorolósa mutatja, hogy Jézus már szervezett közösséget hagyott itt s ez volt az Egyház magja De életének kibontakozásához meg kellett várni a Szentlélek e jöveteléi s erre imádsággal készülnek. Az Egyház elsősorban hívő Egyház, amely felülről kapja a természetfölötti ajándékot Mária úgy van a közösségben, mint Jézus anyja és mint az Egyház anyja.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak.

Miután ,Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az Olajfák-hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak, az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 26, 1. 4. 7-8a    2. tónus.
Válasz: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén. 13. vers.
Vagy: Alleluja.

Előénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr, * kitől félnék?
Életem oltalmazója az Úr, * kitől rettegnék?
Hívek: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén.
Vagy: Alleluja.

E: Egyet kérek az Úrtól, + csak egy a vágyam, * hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,
hogy élvezhessem az Úr örömét, * és hogy szemlélhessem szent templomát.
H: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén. Vagy: Alleluja.

E: Uram, halld meg kiáltó szavamat, * könyörülj rajtam, és hallgass meg engem.
Szívem rólad mondta, * ,,Keressétek az ő arcát''.
H: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén. Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE 1 Pét 4, 13-16

    Az Egyház úgy indult el, hogy Jézus művét folytatja, és küzdelmeit, üldöztetését is úgy fogta fel, mint Jézus szenvedésében való részesedést. Ezért jutalma is az lesz, hogy majd osztozik dicsőségében. Az állhatatossághoz az erőfa Szentlélek adja, akit Krisztus küldöttel az Atyától. Az Egyház tehát természetfölötti környezet is az egyes hívő számára.

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből

    Boldogok vagytok., ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket.

    Szeretteim! Örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztusért gyaláznak titeket, mert a dicsőség Lelke: az Isten Lelke nyugszik rajtatok. Senki ne szenvedjen azért közületek, mert gyilkos vagy tolvaj, gonosztevő vagy bujtogató. Aki azonban keresztény volta miatt szenved, ne szégyellje ezt, hanem dicsőítse meg Istent a keresztény névvel.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA


Alleluja. 4. szám.
Jézus mondja: + ,,Nem hagylak árván titeket. * Visszajövök hozzátok, és örül majd szívetek.'' Jn 14, 18
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 17, 1-11a

    Az úgynevezett főpapi imában Jézus összefoglalja működésének jelentőségét, továbbá imádkozik apostolaiért és Egyházáért. E jött ,,az óra'', amikor ki kell mondani az utolsó szavakat, és maradék nélkül meg kell tenni az Atya akaratát. Szenvedését úgy tekinti, hogy ő abban megdicsőíti az Atyát és az Atya is megdicsőíti majd őt Az emberiség megváltása tehát része az Atya és a Fiú párbeszédének. Jézus földi működése is azt célozta, hogy az Atya nevét megismertesse az emberekkel, s ezzel nyitotta meg számukra az utat, hogy az Atya gyermekeivé váljanak, akik életükkel szintén megdicsőítik az Atyát

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Atyám, dicsőítsd meg Fiadat!

    Abban az időben:
    Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott:
    Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.
    Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, melyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
    Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.
    Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, – mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd! – És én megdicsőültem bennük.
    Én nem maradok tovább a világban. Ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 7. vasárnapjára

Pap:    Testvéreim! Az apostolok egyek voltak az imádságban és a Szentlélek állhatatos várásában. Kérjük mi is egy szívvel-lélekkel Urunkat, Istenünket!

Lektor:
    1.    Áraszd, Urunk, kegyelmedet itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt Egyházadra!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Segítsd N. pápánkat, főpásztorainkat és papjainkat, hogy mindig és mindenben a te dicsőségedet szolgálják!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add meg, Urunk, hogy a keresztények békességben és egyetértésben éljenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Engedd, Urunk, hogy az élet keresztjét Krisztus példája szerint, készséges lélekkel hordozzuk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Jutalmazd örök boldogsággal azokat, akik földi életükben hűségesen követték szent Fiadat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Küldd el imádkozó népednek a Szentlelket, hogy általa megerősödjék hitében, és minden jócselekedetre kész legyen. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.