Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Húsvét 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 42-47

    Itt rövid leírást kapunk a jeruzsálemi keresztény közösség életérői s a szerző az Egyház eszményi képét vázolja fel. Az összetartó erő az apostolok tanítása, illetve az abból fakadó hit továbbá az a tudat hogy az apostolokon keresztül a Krisztusra épült Egyház tagjai lettek, s ez jogot ad a kenyértöréshez, az áldozati lakomához és a közösségi imához. Bár még e járnak a jeruzsálemi templomba, de már fel lehet ismerni az önálló Egyházat.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    A hívek mind összetartottak, és közös volt mindenük.

    A jeruzsálemi hívek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Szent félelem töltött el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda történt és sok jel adatott. A hívek mind összetartottak, és közös volt mindenük. Birtokaikat eladták, és az árát szétosztották azok között, akik szükséget szenvedtek. Mindennap összegyűltek a templomban egy szívvel-lélekkel. A kenyeret házaknál törték meg. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 2-4. 13-15. 22-24    6. tónus.  

Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. Vö. 6. szám.

Előénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondják, akik félik az Urat, * mivel irgalma örökké megmarad.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Nekem jöttek, ütlegeltek, hogy elessem, * de az Úr megsegített.
Az Úr erősségem és dicsőségem, * ő lett az én szabadítóm.
Az igazak sátra * örömujjongástól és énektől hangos.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Pét 1, 3-9

    Péter azokhoz intézi szavait, akik Kisázsióban üldözésnek voltak kitéve. Hivatkozik Isten irgalmára és erejére, amely megmutatkozott Krisztus feltámadásában, s nekik is megadja a reményt, hogy el nem múló örökség vár rájuk. Ezzel a tudattal el lehet viselni a megpróbáltatásokat. A remény az öröm forrása.

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből

    Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása élő reményre teremtett újjá bennünket.

    Testvéreim! Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben megnyilvánuljon.
    Örüljetek tehát, akkor is ha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzpróbát kiállott veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Mivel szeretitek Krisztust, bár nem láttátok, és hisztek benne, noha nem találkoztatok vele, amikor eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét, -- a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok ujjongani.

    Ez az Isten igéje.

Mondható a Szekvencia is, lásd 180.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja: + ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. * Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.'' Jn 20, 29 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 20, 19-31

    A feltámadt Krisztus első adománya a bűnbocsánat meghirdetése, s ezzel az Atya irgalmának jelét állandósítja az Egyházban. Azt a küldetést adja át nekik, amit ő kapott az Atyától. Az Egyház a Szentlélek erejében hirdeti majd a bűnbocsánatos: Ugyanakkor Krisztus úgy is jelen lesz, mint aki a gyenge ember hitét erősíti. Amilyen türelmes és leereszkedő volt Tamással szemben, ugyanúgy osztogatja megvilágosító kegyelmét azoknak is, akik nem látnak, de hisznek az apostolok tanúsága alapján. A végső cél az, hogy benne felismerjük Urunkat, Istenünket.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Nyolc nap múlva eljött Jézus.

    Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
    Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''
    A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!''
    Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem!'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!''
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 2. vasárnapjára

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki Egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára!

Lektor:

 

    1.    Add meg, Urunk, Szentatyánknak, a püspököknek és a papoknak a rendíthetetlen hit kegyelmét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne inogjunk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Vezesd vissza, Urunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőled!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Adj hitből fakadó állhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Te megerősítetted hitében a kételkedő Tamás apostolt, midőn szent Fiad testét érintette. Add meg nekünk is, hogy Jézus testét és vérét magunkhoz véve, a megtapasztalás boldogságát élvezzük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.