Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Húsvét 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22-28

    Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról szóló tanúskodás. A Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka, hogy ő él és az Atyánál van. A Szentlélek megvilágosító hatása alatt az apostolok megértik a régi jövendöléseket is. Itt Péter a 16-ik zsoltárt magyarázza. Ennek hatása alatt látják, hogy Jézusnak, az igaznak az élete olyan volt, hogy azt a sír nem nyelhette el. Igazában földi működése közben is Atyjával volt.


OLVASMÁNY Az Apostolok Cselekedeteiből

    Lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa.

    Pünkösd napján Péter a tizenegy kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt:
    ,,Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Figyeljetek és hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak, fontoljátok meg e dolgokat!
    A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítettétek, majd megöltétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendölt róla:
    Szemem előtt az Úr mindenkoron,
    ő áll jobbomon, meg nem inoghatok.
    Örvend a szívem, az ajkam énekel,
    és testem is békében nyugszik el.
    Lelkemet a holtak honában nem hagyod,
    hogy Szented romlást lásson, nem akarod.
    Az élet útját mutatod meg nekem,
    színed előtt örülni gyönyörűségem.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 15, 1-2a és 5. 7-8. 9-10. 11    1 D2 tónus.   

Válasz: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem. Vö. 11 a. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

Előénekes: Istenem, oltalmazz engem, mert benned bíztam! *
Azt mondom Uramnak: ,,Istenem te vagy nékem.''
Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet tőle várom.
Hívek: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, * éjjel-nappal erre tanít szívem mélye.
Mindenkor Istent tartom szemem előtt; * jobbomon ő áll, semmitől sem félek.
H: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Örvend a szívem, és dalt zeng a lelkem, * sőt testem is megnyugszik bízva.
Mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, * és testemnek romlás nem árthat.
H: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom.
Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül.
H: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Pét 1, 17-21

    A húsvéti események a hit lényegéhez tartoznak. Az Atya örök terve az volt, hogy Krisztus az idők te fességében megjelenjen mint szent és hibátlan áldozati bárány és vérével megtisztítson bűneinktől. Műve befejeztével az Atya megdicsőítette, s tőle kapjuk a hit kegyelmét meg a reményt. Megváltottságunkat életünkkel is igazolni kell.

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből

    Krisztusnak, a szeplőtelen báránynak drága vére váltott meg titeket.

    Szeretteim! Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint.
    Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltottak meg titeket az atyáitok által rátok hagyott, értéktelen életformától, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére árán. Őt Isten előre kiválasztotta már a világ teremtése előtt, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Urunk Jézus, tárd fel az Írások értelmét, * hadd lángoljon a szívünk, midőn tanítasz minket! Lk 24, 32 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 24, 13-35

    Itt megtaláljuk az utalást arra, hogy a nagypéntek mennyire tanácstalanságba döntötte a tanítványokat, s hogy ők igazában földi ország alapítását várták. Jézus itt feltárja az Ószövetség igazi értelmét, amely arra vonatkozik, hogy a Messiás engesztelő áldozatával bűnbocsánatot és örök életet hoz. A szöveg utal arra is, hogy a tanítványok a kenyértörésben ismerik fel Jézust. Ez jele annak, hogy az Eukarisztia ünneplése lesz az Egyház hitének legerősebb kinyilvánítása: hittel valljuk feltámadását, amíg el nem jön.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Amikor a kenyeret megtörte, felismerték.

    Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely ,Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: ,,Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?'' Erre szomorúan megálltak és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: ,,Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?''
    Ő megkérdezte: ,,Miért, mi történt?'' Azok ezt felelték: ,,A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták.
    Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?'' Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.
    Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: ,,Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.'' Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték De ő eltűnt előlük.
    Akkor azt mondták egymásnak: ,,Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?''
    Még abban az órában útrakeltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!'' Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.

    Ezek az evangélium igéi.

 

Egyetemes könyörgések Húsvét 3. vasárnapjára

Pap:    Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy szent félelemmel éljük földi vándorlásunk idejét, és Krisztussal együtt mi is feltámadjunk!

Lektor:

    1.    Hogy N. pápa, a püspökök és a papság biztosan vezessék Isten népét az örök haza felé vezető úton!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy Isten népe mindig felismerje a földi élet útjain köztünk járó Krisztust!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy a népek vezetői a helyes útra irányítsák a rájuk bízottakat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy tévelygő embertársaink rátaláljanak a feléd vezető útra!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy életünk estéjén Krisztus velünk maradjon, és megadja nekünk a boldogító istenlátás kegyelmét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten! Te ismered minden lépésünket. Segíts kegyelmeddel, hogy el ne tévedjünk a földi élet zarándokútján, hanem szent Fiad társaságában biztosan eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.