Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Urunk mennybemenetele ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 1-1 1

    Lukács Jézus mennybemenetelét úgy írja le, mint a hit tárgyát. Az apostolok csak azt tapasztalják meg, hogy Jézus megjelenik és felemelkedik, a többi már az angyali közlésbe tartozik. Az ószövetségi teofániáknál a felhő egyszerre jelzi Isten közelségét és rejtettségét. A leírás állítja, hogy teljesedett a jövendölés, amely szerint a Messiás helyet foglal Isten jobbján. Külön hangsúly van azon is, hogy megígéri a Szentlelket, mint felülről jövő erőt, aki majd vezeti az Egyház tanúskodását.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    A szemük láttára fölemelkedett.

    Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.
    Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: ,János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.'' Az egybegyűltek erre megkérdezték: ,,Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?'' Ő azt felelte: ,,Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.'' Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgy hogy tovább már nem láthatták.
    Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: ,,Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 46, 2-3. 6-7. 8-9    5. tónus.  

Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 6. vers.
Vagy: Alleluja. 5. szám.

Előénekes: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval.
Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, * nagy király az egész földön.
Hívek: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval..
Vagy: Alleluja.

E: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, * zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek!
H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval..
Vagy: Alleluja.

E: Mivel Isten az egész föld királya, * bölcsességgel neki éneket zengjetek.
Isten országol a nemzetek fölött, * szent trónusán ül az Isten.
H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval..
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Ef 1, 17-23

    Az apostol azért imádkozik, hogy a keresztények megkapjak a világosságot hitük értékeléséhez. Meg kell érteni, hogy milyen reményre hívott meg Isten, milyen örökséget szánt nekünk az örök életben, és milyen nagyszerű az ő ereje, amellyel ígéretét megvalósítja. Ezt az erőt bemutatta Jézus feltámasztósában és megdicsőítésében. De amit a fővel megtett, azt megteszi a titokzatos test tagjaíval is.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

    Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette.

    Testvéreim! Urunk ,Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt! Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.
    Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja: + Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! Én veletek vagyok a világ végéig. Mt 28, 19a. 20b -- 5. tónus
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 28, 16-20

    Máté nem azzal zárja könyvét, hogy Jézus hazatért az Atyához, hanem azzal, hogy az Egyházban és az Egyház által meg kell valósulni Krisztus küldetésének. Úgy küldi tanítványait, mint az abszolút hatalom birtokosa. Az apostolok feladata az lesz, hogy az evangélium hirdetésével és a szentségek kiszolgáltatásával az embereket az ő tanítványaivá tegyék, vagyis megvalósítsák az ő követését a földön. Jelenléte pedig annak a biztosítéka lesz, hogy az Egyház az Isten országát fogja terjeszteni.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön.

    Abban az időben:
    A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: ,,Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Urunk mennybemenetelére

Pap:    Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját Atyjának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét!

Lektor:

    1.    Könyörögjünk Isten szent Egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Könyörögjünk az Egyház elöljáróiért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Könyörögjünk az Egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybemenetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk! Segíts, hogy mindig híven szolgáljunk Szent Fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.