Megindult a szívem, egészen
elfogott a szánalom
  2020. július (Szent Jakab hava) 9. Csütörtök. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Lukrécia látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 14. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Zak 9, 9-10

    A próféták mindig igyekeztek helyes útra terelni a nép messiásvárását, hiszen az emberek a földi megpróbáltatások idején szívesen gondoltak politikai szabadítóra, aki jólétet és gondtalan életet biztosít. Itt a próféta arra figyelmeztet, hogy a Messiás a szelídség hatalmával érkezik, nem katonai erővel, s elsősorban a lélek békéjét hozza. Uralma így is kiterjed az egész világra.

OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből

    Íme, közeleg királyod.

    Ezt mondja az Úr:
    Ujjongj, Sion leányai
Zengj éneket, Jeruzsálem leánya!
Íme, közeleg királyod:
igaz és győzedelmes,
alázatos,
szamáron jön,
szamár hátán, szamárnak csikaján.
    Elpusztítja Efraimban a harci szekereket,
és Jeruzsálemben a lovakat.
Széttöri a harci íjakat,
és békét hirdet a népeknek,
uralkodik tengertől tengerig,
a Folyótól egészen a föld határáig.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14    5. tónus.   

Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. Vö. 1. vers.
Vagy: Alleluja. 5. szám.

Előénekes: Magasztallak téged, Istenem, Királyom, * és áldom nevedet örökkön-örökké.
Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön-örökké.
Hívek: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké..
Vagy: Alleluja.

E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké..
Vagy: Alleluja.

E: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.

H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké..
Vagy: Alleluja.

E: Hűséges az Úr minden szavában, * és tettei szentnek hirdetik.
Az Úr a botladozót fenntartja, * és fölemeli, akit megaláztak.
H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké..
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Róm 8, 9. 11-13

    Az ,,Isten lelke'' az Ószövetségben Isten teremtő erejét fejezte ki. Az Újszövetségben ő a Szentlélek, aki az Atyát és a Fiút jelenvalóvá teszi bennünk. Ő működött közre a Fiú megtestesülésénél és Krisztus feltámadásánál. Megvan a hatalma, hogy bennünket is lelki emberré tegyen. Ő kapcsol össze a feltámadt Krisztussal és ő a biztosítéka feltámadásunknak. Tehát tudatosan is az ő indíttatásait kell követnünk, nem a test vágyait.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.

    Testvéreim! Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta ,Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.
    Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Mt 11, 25 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 11, 25-30

    Jézus küldetéséhez tartozott, hogy magát kinyilatkoztassa, mint az Atya Fiát. Csak így győzhetett meg bennünket, hogy valóban az Atyát tükrözi és az ő nevében beszél. Ezért van joga arra is, hogy megbocsássa a bűnt és örök életet adjon. Ezért ígérhette az embernek, hogy nála enyhületet talál az élet bajaival szemben. Követése ugyan áldozatot követel, s lehet azt igának tekinteni, de az ő igája édes, az ő terhe könnyű. Aki magára veszi, megtapasztalja, hogy Isten gyermekeinek szabadságát választotta.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Én szelíd vagyok és alázatos szívű – mondja az Úr.

    Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
    Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
    Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű -- és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 14. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk, és példát adott az alázatosság és a szelídség gyakorlására!

Lektor:
    1.    Hogy ne a test szerint, hanem a Szentlélek szerint éljünk ebben a világban!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy Egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket és szeretettel intsék jóra a megtévedteket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy családjaink körében uralkodjék a keresztény szelídség és türelem!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy akik elfáradtak, és az élet terhét hordozzák, nálad keressék és találják meg a felüdülést!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű embereket, és megenyhíted őket. Taníts minket is részvevő szívvel jármi embertársaink között! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.