Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 14. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Zak 9, 9-10

    A próféták mindig igyekeztek helyes útra terelni a nép messiásvárását, hiszen az emberek a földi megpróbáltatások idején szívesen gondoltak politikai szabadítóra, aki jólétet és gondtalan életet biztosít. Itt a próféta arra figyelmeztet, hogy a Messiás a szelídség hatalmával érkezik, nem katonai erővel, s elsősorban a lélek békéjét hozza. Uralma így is kiterjed az egész világra.

OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből

    Íme, közeleg királyod.

    Ezt mondja az Úr:
    Ujjongj, Sion leányai
Zengj éneket, Jeruzsálem leánya!
Íme, közeleg királyod:
igaz és győzedelmes,
alázatos,
szamáron jön,
szamár hátán, szamárnak csikaján.
    Elpusztítja Efraimban a harci szekereket,
és Jeruzsálemben a lovakat.
Széttöri a harci íjakat,
és békét hirdet a népeknek,
uralkodik tengertől tengerig,
a Folyótól egészen a föld határáig.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14    5. tónus.   

Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. Vö. 1. vers.
Vagy: Alleluja. 5. szám.

Előénekes: Magasztallak téged, Istenem, Királyom, * és áldom nevedet örökkön-örökké.
Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön-örökké.
Hívek: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké..
Vagy: Alleluja.

E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké..
Vagy: Alleluja.

E: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.

H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké..
Vagy: Alleluja.

E: Hűséges az Úr minden szavában, * és tettei szentnek hirdetik.
Az Úr a botladozót fenntartja, * és fölemeli, akit megaláztak.
H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké..
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Róm 8, 9. 11-13

    Az ,,Isten lelke'' az Ószövetségben Isten teremtő erejét fejezte ki. Az Újszövetségben ő a Szentlélek, aki az Atyát és a Fiút jelenvalóvá teszi bennünk. Ő működött közre a Fiú megtestesülésénél és Krisztus feltámadásánál. Megvan a hatalma, hogy bennünket is lelki emberré tegyen. Ő kapcsol össze a feltámadt Krisztussal és ő a biztosítéka feltámadásunknak. Tehát tudatosan is az ő indíttatásait kell követnünk, nem a test vágyait.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.

    Testvéreim! Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta ,Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.
    Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Mt 11, 25 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 11, 25-30

    Jézus küldetéséhez tartozott, hogy magát kinyilatkoztassa, mint az Atya Fiát. Csak így győzhetett meg bennünket, hogy valóban az Atyát tükrözi és az ő nevében beszél. Ezért van joga arra is, hogy megbocsássa a bűnt és örök életet adjon. Ezért ígérhette az embernek, hogy nála enyhületet talál az élet bajaival szemben. Követése ugyan áldozatot követel, s lehet azt igának tekinteni, de az ő igája édes, az ő terhe könnyű. Aki magára veszi, megtapasztalja, hogy Isten gyermekeinek szabadságát választotta.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Én szelíd vagyok és alázatos szívű – mondja az Úr.

    Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
    Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
    Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű -- és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 14. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk, és példát adott az alázatosság és a szelídség gyakorlására!

Lektor:
    1.    Hogy ne a test szerint, hanem a Szentlélek szerint éljünk ebben a világban!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy Egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket és szeretettel intsék jóra a megtévedteket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy családjaink körében uralkodjék a keresztény szelídség és türelem!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy akik elfáradtak, és az élet terhét hordozzák, nálad keressék és találják meg a felüdülést!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű embereket, és megenyhíted őket. Taníts minket is részvevő szívvel jármi embertársaink között! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.