Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 15. vasárnap ("A" év")

OLVASMÁNY Iz 55, 10-11

    Isten szavának nemcsak jelentése van, hanem ereje is: végrehajtja, amit tartalmaz. Ez vonatkozik mind az ígéretekre, mind az ítélet szavaira. Az eső és a hó hasonlata azt jelenti, hogy Isten szava elsősorban áldást hoz, életet fakaszt. Gazdagabbá, tartalmasabbá teszi az életet. Hitet, reményt ébreszt, szeretetre hangol, s csak annak számára válik ítéletté, aki ellene szegül vagy kiforgatja értelmét.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Az eső megöntözi a földet, és termővé teszi.

    Így szól az Úr:
    Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad: Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14    5. tónus.   

Válasz: Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt. Lk 8, 8

Előénekes: Meglátogattad és megöntözted a földet, * elhalmoztad bőséges áldással.
Az egek csatordái megteltek vízzel; * gabonát nevelsz az embernek.
Hívek: Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt.

E: Előkészíted a földet: + barázdáit öntözöd, * göröngyeit elsimítod.
Fellazítod áztató esőkkel, * és megáldod sarjadó vetését.
H: Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt.

E: Jóságoddal koronázod az esztendőt * jólét és bőség jár lábad nyomában.
Eső csepeg a puszták füvére, * a dombok vígságba öltöznek.
H: Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt.

E: Nyájak lepik el a réteket, + bőven nő a gabona a völgyekben, * és minden ujjong és himnuszt énekel.
H: Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt.

SZENTLECKE Róm 8, 18-23

    A földi baj, fájdalom tapasztalati valóság. Az összhang megbomlása az áteredő bűn következménye. Az apostol azzal vigasztal, hogy a világnak ez az alakja mulandó, nem végleges. A földi szenvedés nem mérhető össze az örök élet boldogságával. Az üdvözült ember a maga istengyermeki állapotában már a természetben is Isten művét fogja csodálni.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    A természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását.

    Testvéreim! Úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természet is sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, de nem önként, hanem Isten akaratából; abban a reményben, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy addig az egész természet sóvárogva vágyakozik.
    De nemcsak a természet, hanem mi magunk is, akik a Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
A jó mag az Isten igéje, Krisztus a magvető, * aki reátalál örökké élni fog. – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 13, 1-23

    A magvetőről szóló példabeszéd az első helyen áll az Isten országáról szóló sorozatban. Bizonyos értelemben megadja a programot Az ország hirdetése és valósítása mindig bele fog ütközni az emberek érdektelenségébe, könnyelműségébe, anyagiasságába és állhatatlanságába. Jézus tudja, hogy mire vállalkozik. Az Egyháznak is tudatában kell lennie, hogy küldetése nem könnyű. De Isten megtalálja számítását az emberek gyarlósága ellenére. Talál olyan talajt, amely bő termést hoz.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Kiment a magvető vetni.

    Abban az időben:
    Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket:
    ,,Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.
    Akinek van füle, hallja meg!''
    Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: ,,Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben?'' Ő így válaszolt: ,,Nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki; de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:
        Hallván hallotok, és mégsem értetek,
        nézvén néztek, de mégsem láttok;
        megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:
        Fülükkel restül hallanak,
        szemüket behunyják,
        hogy a szemükkel ne lássanak,
        fülükkel ne halljanak,
        és a szívükkel ne értsenek,
        s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.
De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, – és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta.
    Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet!
    Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosai, a harmadik harmincszorosat.''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 13, 1-9

    Abban az időben:
    Jézus elment hazulról és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket:
    ,,Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.
    Akinek van füle, hallja meg!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 15. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Krisztus, az örök Ige, tanítónk és példaképünk. Kérjük kegyelmeit!

Lektor:
    1.    Hogy Isten igéje termékeny talajba hulljon lelkünkben, és százszoros termést hozzon!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy a kinyilatkoztatás szava minden emberhez eljusson!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy Isten igéje egyesítsen minket elszakadt testvéreinkkel a szeretet egységében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy Isten igéjét közömbössé vált embertársaink is meghallják!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy szent igéd megvigasztalja a betegeket és a szenvedőket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Segíts minket, hogy tanításod szívünkben jó talajra hulljon, és gazdag termést hozzon. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.