Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 16. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Bölcs 12, 13. 16-19

    Az ószövetségi üdvrend eseményei is elmélyítették Isten ismeretét. A bölcsességi irodalom már mély meglátásokhoz jutott. Itt három gondolattal találkozunk: Mivel Isten mindennek az ura, azért mindent kímélettel kezel, mint sajátját. Erejét csak akkor mutatja meg, ha nem hisznek hatalmában. Bár hatalom van a kezében, mégis irgalmas az emberhez, vagyis hatalmát boldogításra használja.

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből

    Isten alkalmat ad a bűnök megbánására.

    Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné, nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul.
    Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek Ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod.
    Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 85, 5-6. 9-10. 15-16a 1    D2 tónus.   

Válasz: Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk! Vö. 5a. vers.

Előénekes: Uram, te szelíd és jóságos vagy, * nagy irgalmú mindazokhoz, akik hívnak téged.
Hallgasd meg, Uram, imádságom, * figyelj könyörgésem szavára.
Hívek: Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk!

E: Eljön minden nemzet, melyet csak alkottál, * imádva borulnak le előtted, Uram, és nevedet áldják.
Mert nagy vagy és csodákat művelsz, * egyedül te vagy az Isten.
H: Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk!

E: Uram, Istenem, te irgalmas és jóságos vagy, * hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
Tekints rám, és szánj meg engem, * adj erőt szolgádnak.
H: Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk!

SZENTLECKE Róm 8, 26-27

    A Róm 8. fejezete a megváltás gyümölcseit sorolja fel. Ide tartozik a Szentlélek kiárasztása is, aki kiegészíti, ami belőlünk hiányzik. Magunktól nem tudunk helyesen imádkozni, nem tudjuk, mit és hogyan kell kérni. Azért ő szavakba nem foglalható indíttatásokat ad. Belénk oltja Isten gyermekeinek tudatát, bizalmát, egyszerűségét. Ő tanít meg arra, hogy legfőbb vágyunk Isten akaratának megtétele legyen.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    A Szentlélek könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással.

    Testvéreim! Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a Lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11, 25 – 8G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 13, 24-43

    A földi élet a jó és a rossz küzdelme marad az Egyház számára is. Krisztus jó magot hoz, de emberi gyengeségből és a gonoszság hatalmából megjelenik a konkoly is. A titok tehát nem az, hogy van rossz a világban, hanem az, hogy Isten megengedi a jelenlétét, és a szétválasztást fenntartja az ítéletre. Itt hivatkozhatunk az ő irgalmára, hiszen a bűnös még megtérhet, de hivatkozhatunk arra is, hogy Isten nem vonja vissza szabadságunkat, amit adott. Itt kiélhetjük szabadságunkat jó vagy rossz irányban, de a rossz jelenléte kiemeli az erény jóságát. A hit akkor igazán erős, ha sötét háttérben is világoskodik.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    A jók és a rosszak szétválasztása az ítélet napján következik be.

    Abban az időben:
    Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: ,,A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: »Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?'' Az így válaszolt: ,,Ellenséges ember műve ez.'' A szolgák erre megkérdezték: ,,Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?'' Ő azonban így felelt: ,,Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!''
    Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: ,,A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak.''
    Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: ,,A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.''
    Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott:
        Példabeszédekre nyitom ajkamat,
        s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől.
    Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: ,,Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!'' Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt:
    ,,Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti -- az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap, ragyogni fognak Atyjuk országában.
    Akinek van füle, hallja meg!''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 13, 24-30

    A jók és a rosszak szétválasztása az ítélet napján következik be.

    Abban az időben:
    Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek:
    ,,A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: ,,Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?'' Az így válaszolt: ,,Ellenséges ember műve ez.'' A szolgák erre megkérdezték: ,,Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?'' Ő azonban így felelt: ,,Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 16. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa növekedjék bennük és a világban!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és szeretetben!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy tanításod tiszta búzáját el ne fojtsa bennünk a tévedés konkolya!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy lelkipásztoraink munkáját bőséges termés kövesse!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten választottaid között lehessünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten! Szentlelked segítsen mindnyájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve, mindig a jót kövessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.