Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 17. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 3. 5. 7-12

    A történet tanúsítja, hogy akinek Isten küldetést ad, annak megadja a kellő segítséget is hozzá. Salamon bölcsessége már abban jelentkezik, hogy kellő okosságot kér Istentől népe vezetéséhez. Szószerint fogékony szívet kér, hogy megértse Isten akaratát, legyen benne engedelmesség annak telesítésére, és hogy a jót a rossztól meg tudja különböztetni. Mivel ez a lelkülete, Isten azzal jutalmazza, hogy megadja neki a gazdagságot, a hírnevet és a hosszú életet is.

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből

    Trónraléptekor Salamon bölcsességért könyörög.

    Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. Így szólt Isten: ,,Bármit kérsz, megadom neked!'' Salamon ezt mondta: ,,Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám, Dávid helyett. Dekát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szolgád a te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet?''
    Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki: ,,Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme, megadom neked, amit kértél. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz utánad sem.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 118, 57 és 72. 76-77. 127-128. 129-130    4. tónus.   

Válasz: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem. Vö. 97a. vers.

Előénekes:
Hittel vallom: + Az az én osztályrészem, Uram, * hogy igéidet megtartsam.
Drágább nekem ajkad törvénye * sok ezer aranynál, ezüstnél.
Hívek: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem.

E: Vigasztalásomra legyen irgalmad, * amint szolgádnak megígérted.
Irgalmasságod éltessen engem, * mivel törvényed az én gyönyörűségem.
H: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem.

E: Parancsaidat többre tartom az aranynál, * kedvesebb nekem, mint a színarany.
Ezért parancsaidhoz tartom magamat, * gyűlölöm a hazugság minden útját.
H: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem.

E: Minden rendelésed csodálatraméltó, * lelkem ezért megtartja őket.
Ragyogva világít szavad fénye, * okossá teszi a kicsinyeket.
H: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem.

SZENTLECKE Róm 8, 28-30

    A keresztény életet a hit világossága és a remény ígérete vezeti. Isten hatalmából és bölcsességéből következik, hogy ő előre kialakította a világ tervét, benne az üdvösség tervét is, és azt meg is valósítja. Hogy az ember mivé válhat, azt Krisztus feltámadásából tudjuk. Isten előre tudja, hogy kik fogják tetteikkel felhasználni Krisztus kegyelmét, azért azokat úgy vezeti a kiválasztás és megigazulás útján, hogy valóban magukra öltsék Krisztus képmását. láz Atya őt így dicsőíti meg, hogy sok testvére legyen, mint elsőszülöttnek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Isten eleve arra rendelt minket,
    hogy Fiának képmását öltsük magunkra.

    Testvéreim! Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.
    Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11, 25 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 13, 44-52

    Az elrejtett kincs és a drágagyöngy hasonlata az Isten országának egyedülálló értékét emeli ki. Azzal mindent meg lehet nyerni és nélküle mindent el lehet veszteni. A hit vezetése alatt meg kell tanulnunk, hogy az üdvösséget és Isten dicsőségét a legnagyobb értéknek tekintsük és hogy tudjunk érte áldozatot hozni. A hálóról szóló hasonlat az ítéletre figyelmeztet. Egyszer majd megtörténik a különválasztás, tehát idejében kell állást foglalni, hogy hová akarunk tartozni.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Isten országa többet ér minden földi kincsnél.

    Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek:
    ,,A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet.
    A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt.
    Végül: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
    Értitek-e mindezt?''
    ,,Igen!'' – felelték. Erre így folytatta: ,,Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 13, 44-46

    Isten országa többet ér minden földi kincsnél.

    Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
    ,,A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet.
    A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 17. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és Salamon király példája szerint kérjünk tőle igaz bölcsességet!

Lektor:
    1.    Adj, Urunk, bölcsességet Szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy a helyes úton vezessék népedet az örök haza felé!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Adj, Urunk, bölcsességet a világ vezetőinek, hogy kölcsönös egyetértésben szolgálják népeiket, és az egész emberiség javát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Adj, Urunk, bölcsességet mindnyájunknak, hogy az örök javak megszerzéséért minden áldozatra készek legyünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Adj, Urunk, bölcsességet a szülőknek, hogy gyermekeiket az örök értékek megbecsülésére neveljék!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Adj, Urunk, bölcsességet a betegeknek, hogy szenvedéseikben felismerjék az érdemszerzés és engesztelés lehetőségét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Jóságos Istenünk! Add meg híveidnek a bölcsesség és az erősség Lelkét, hogy az igazi javakat ne csak felismerjék, hanem – akár áldozatok árán is – azok megszerzésére törekedjenek. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.