Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 19. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 9a. 11-13a

    A próféták is törékeny emberek voltak, elfáradtak a munkában, az üldöztetésben és az emberek érdektelenségének láttán. Illés is úgy gondolja, hogy már nincs mit keresnie az emberek között, azért a pusztába menekül. Isten látomásban adja tudtára, hogy ő képes volna pusztító csodákat tenni: tűzzel, viharral, földrengéssel félemlíthetné meg az embereket, de nem ez a szándéka. A lágy esti szellőben, a türelem hangján akar velük beszélni, hogy térjenek meg.


OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből

    A hegyen járulj az Úr színe elé!

    Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hórebhez. Bement egy barlangba és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki: ,,Menj és a hegyen járulj az Úr színe elé!''
    S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor ezt Illés észrevette, befödte arcát köntösével, kiment, és a barlang elé állt.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 84, 9ab-10. 11-12. 13-14    1 D2 tónus.   

Válasz: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk! Vö. 8. vers.

Előénekes: Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, * mert népének és szentjeinek békét ígér.
Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, * hogy országukba dicsőség költözzék.
Hívek: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!

E: Irgalom és hűség majd egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke.
A földből a hűség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből.
H: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!

E: Az Úrjóságát megmutatja, * földünk is meghozza termését. Igazság jár az Úr előtt, * és béke a lába nyomában.
H: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!

SZENTLECKE Róm 9, 1-5

    Az apostoli Egyház átélte a titkot, hogy az ószövetségi nép, amely hitt Istenben és várta a Megváltót, elutasította az evangéliumot. Pál minden áldozatot meghozna megtérésükért, de el kell fogadnia a valóságot. A nép sok kegyelmet kapott. a kiválasztást, a szövetségei Isten megmutatta nekik hatalmát és gondviselését, test szerint közülük származott a Megváltó, s mégis minden kegyelemnek ellen tudnak állni. Ebben benne van a szabad akarat és a gondviselés titka, de Isten minden emberi zsákutcából talál kiutat.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt testvéreimért.

    Testvéreim! Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom és állandó a szívem fájdalma!
    Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért! Hiszen övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Az Úrban remélek, * igéjében bízom. Zsolt 129, 5 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 14, 22-33

    Márk és János a vízenjárás csodáját más összefüggésben mondja el. Máté itt az Egyházzal hozza kapcsolatba. A csónakjelképezi az Egyházat, amely küzd a történelem viharaival, de Krisztus szeme rajta van, s kellő időben megmutatja erejét. Péter és az apostolok a hatalmat Krisztustól kapják, s annak segítségével bemutathatják a világnak, hogy az Egyház nem egyszerű földi intézmény, hanem az üdvösség eszköze. Különösen akkor, ha állandóan megvalljuk, hogy Jézus az Isten Fia.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Parancsold meg, hogy a vízen hozzád menjek!

    Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: ,,Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!'' Erre Péter odaszólt neki: ,,Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!'' Ő azt mondta: ,Jöjj!'' Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ,,Ments meg, Uram!'' Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: ,,Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?'' Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: ,,Te valóban az Isten Fia vagy!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 19. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy a magunk életében és a történelem eseményeiben felismerjük a gondviselő Isten nagy szándékait!

Lektor:
    1.    Hogy Egyházad mindig meglássa az idők jeleit és az emberiség lelki szükségleteit!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy a világ népei megértsék: csak egymást támogatva érhetik el saját boldogságukat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy mindennapi feladatainkban felismerjük szent akaratodat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy a sikertelenségek ne ingassák meg gondviselésedbe vetett hitünket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy a szenvedésben és a megpróbáltatásban felismerjük a te látogatásodat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten! Hisszük, hogy a téged szerető lelkeknek minden a javukra válik. Add, hogy mind a jó, mind a balsorsban hűségesek maradjunk hozzád! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.