Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 20. vasárnap "A" év

OLVASMÁNY Iz 56, 1. 6-7

    A babiloni fogságból való hazatérést a próféták úgy jelentik be, mint Isten dicsőségének megtapasztalását, mint új Jeruzsálemet. De amikor visszatérésük után jöttek a bajokkal teli hétköznapok, sokakban felmerült a kérdés, hogy hol van Isten dicsősége, hol a béke és a boldogság. A próféta azzal válaszol, hogy először tartsák meg az Isten törvényét, éljenek az igazságosság követelményei szerint, végezzék az istentiszteletet igazi hódolattal, s Isten akkor megmutatja nekik hűségét és erejét.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Az idegenek fiait elvezetem szent hegyemre.

    Ezt mondja az Úr:
    ,,Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom.
    Az idegenek fiait pedig – akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, s vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék, és ragaszkodnak szövetségemhez – mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő- és véresáldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR
66, 2-3. 5. 6 és 8    5. tónus.   

Válasz: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek. Vö. 4. vers.

Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa fel arcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek.
Hívek: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.

E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a népeket,* és te vezérled őket a földön.
H: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.

E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsőítsenek az összes nemzetek.
Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa.
H: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.

SZENTLECKE Róm 11, 13-15. 29-32

    Az apostol látja, hogy a zsidó nép visszautasítja az evangéliumot, amit először nekik kellett felajánlani. Elmaradásuk azonban nem keresztezi Isten tervét, hiszen így a pogányok annál hamarabb részesülhetnek a hit áldásaiban. Megtorpanásukból tehát jó is származott, azért biztos, hogy megtérésük majd különösen hozzájárd Isten országának terjedéséhez. Isten nem bánja meg a kiválasztást és kegyelmi adományait. Ha a pogányokhoz irgalmas, akkor őhozzájuk is az.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Isten nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását.

    Testvéreim! A pogányoknak azt mondom: Mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat. Sőt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra, mi más lesz újrafelvételük, ha nem élet a halálból?
    Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most, az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Jézus mondja: + ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet, * senki sem jut Atyámhoz, csak általam.'' Jn 14, 23 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 15, 21-28

    Jézus személyes küldetése a zsidó néphez szólt, a pogányokhoz majd az Egyházon keresztül jut el az örömhír. Egyes esetekben Jézus mégis megmutatta, hogy az Atya irgalma mindenkire kiterjed, különösen azokra, akik hisznek. Jézus kezdeti tartózkodása azt célozza, hogy még jobban kiemelje a pogány asszony hitét. Ha Isten nem válaszol azonnal kéréseinkre, az nem ok arra, hogy abbahagyjuk az imát és a bizalmat.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Asszony, nagy a te hited!

    Abban az időben:
    Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: ,,Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!'' Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: ,,Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!'' Jézus kijelentette: ,,Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.'' Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: ,,Uram, segíts rajtam!'' Ő így válaszolt: ,,Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!'' Mire az asszony: ,,Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!'' Erre Jézus így szólt hozzá: ,,Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!'' És a lánya meggyógyult még abban az órában.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 20. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, bizalommal mennyei Atyánkhoz, aki minden embert üdvözíteni akar!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad minden népnek szabadon hirdethesse az evangélium örömhírét!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Segíts, Urunk, hogy az evangélium fénye hazánkban is megvilágítson minden embert!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Segíts, hogy mindnyájan erős hittel ragaszkodjunk szent tanításodhoz!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy akkor is állhatatosak legyünk az imádságban, ha nem teljesíted azonnal kéréseinket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy a hitből fakadó imádság betegeinknek testi-lelki enyhülést nyújtson!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Tőled kaptuk a hit ajándékát. Érleld meg mindnyájunkban a hit gyümölcseit! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.