Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 21. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 22, 19-23

    Az Ószövetségben vannak olyan események, amelyeket az apostoli igehirdetés előképnek fogott fel. Isten a prófétákon keresztül beleszólt a nép életébe és a hatalom gyakorlásának módját is ellenőrizte. Itt a kulcsok hatalma előképe Péter hatalmának.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Az Úr az ő szolgájának, a Messiásnak a vállára teszi le Dávid házának kulcsát.

    Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz:
    ,,Kivetlek tisztségedből,
és elmozdítalak hivatalodból.
Azon a napon elhívom szolgámat,
Eljákimot, Hilkijahu fiát,
és reá adom köntösödet,
és rá erősítem övedet:
a kezébe adom hatalmadat.
Így atyja lesz Jeruzsálem lakóinak
és Juda házának.
    Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát,
amit kinyit, azt senki be nem zárja,
s amit bezár, azt senki ki nem nyitja.
Mint a szeget, szilárd helyre verem be,
és dicsőséges trónjává lesz atyja házának.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 137, 1-2a. 2bc-3. 6 és 8bc    12. tónus.   

Válasz: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! Vö. 8bc. vers.

Előénekes: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
Hívek: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!

E: Szent nevedet mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért.
mely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.
H: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!

E: Valóban fölséges az Úr: + az alázatosnak gondját viseli, * messziről felismeri, kik a gőgösök.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait.
H: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!

SZENTLECKE Róm 11, 33-36

    Ez a dicsőítő szöveg fejezi be az apostol elmélkedését a zsidó nép hitetlenségéről és Isten kifürkészhetetlen útjairól. Aki a hitszemével nézi az üdvtörténet eseményeit, az Isten bölcsességét, végzéseit, útjait úgy látja, mint titkot, amelybe az értelem nem képes behatolni. Egy dolog világos marad. Isten mint irgalmas Atya áll szemben a gyarló emberrel. Ő senkinek nem adósa, mindenkitől független, hiszen tőle van minden, mégis mindenacélhoz akar vezetni. Az ember csak hódolattal tekinthet a gondviselés megnyilatkozásaira.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Őbelőle, őáltala és őérte van minden!

    Testvéreim!
Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása!
Milyen kifürkészhetetlenek szándékai,
    és milyen megfoghatatlanok útjai!
Vajon ki látta az Úr gondolatait,
    és tanácsot ki adott neki?
Ki kölcsönzött neki,
    hogy visszakövetelhetné tőle?
Őbelőle, őáltala, és őérte van minden,
    övé a dicsőség mindörökké! Ámen.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Te Péter vagy, azaz kőszikla, + és én erre a sziklára építem Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Mt 16, 18 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 16, 13-20

    Tanítása és csodái alapján Jézus joggal tette fel a kérdést, hogy kinek tartják őt. Péter válaszából és Jézus magyarázatából kitűnik, hogy a hit az Isten Fiában csak kegyelmi ajándék lehet, nem az emberi képesség eredménye. Jézus ezt a hitet akarja megszilárdítani az Egyházban. Pétert sziklaalappá teszi, ezért megrendülés nélkül fogja hordozni a hitet. Egyben hatalmat ad neki, hogy ezt a hitet kifelé, az Egyház közösségében is láthatóvá tegye. Ő elég erősnek érezte magát arra, hogy az Isten országának ügyét gyarló emberekre bízza.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait.

    Abban az időben:
    Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?'' Ezt válaszolták: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.'' Ő tovább kérdezte őket: ,,Hát ti, kinek tartotok engem?'' Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.'' Erre Jézus azt mondta neki: ,,Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
    Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 21. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Minden Istentől, Isten által és Istenért van. Kérjük tehát őt rendíthetetlen bizalommal!

Lektor:
    1.    Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy sziklaszilárdan álljanak korunk szellemi viharaiban!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy Krisztust mindenkor Urunknak és Istenünknek valljuk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy Péter sziklájához mindig hűségesen ragaszkodjunk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy az Egyháztól kapott feloldozás megnyissa számunkra a mennyország kapuját!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk! Te az igazság sziklájává tetted Egyházadat. Add, hogy megtaláljuk benne biztonságunkat és békénket! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.