Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Szentháromság vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Kiv 34, 4b-6. 8-9

    Isten már az ószövetségi üdvtörténetben is úgy nyilatkozott meg, mint felfoghatatlan misztérium, aki egyesíti magában a fönséget, a szellemiséget, a mindenhatóságot és az irgalmat. A bizalmat elsősorban azzal váltotta ki, hogy hűségesnek mutatkozott a szövetséghez. Ezért kéri Mózes, hogy a pusztai vándorlásban vonuljon velük együtt.


OLVASMÁNY Mózes második könyvéből

    Az Úr irgalmas és könyörülő Isten.

    Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az Urat, másnap korán reggel elindult a Sinai-hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt és ezt mondta: ,,Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag.''
    Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt: ,,Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár keménynyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Dán 3, 52. 53. 54. 55. 56    6. tónus.   

Válasz: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké. 52b. vers.

Előénekes: Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene.*
Hívek: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.

E: Áldott a te dicsőséges szent neved.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké..

E: Áldott vagy templomodban, dicsőséged szent helyén.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.

E: Áldott vagy királyi trónodon.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.

E: Áldott vagy, aki mélységekbe tekintesz, + és a kerubok fölött trónolsz.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.

E: Áldott vagy az égbolt fölött.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.

SZENTLECKE 2 Kor 13, 11-13

    A hívőknek mindig van okuk a lelki örömre, mert amíg hűségesek, addig velük van a szeretet és a béke Istene. Az apostol Isten jelenlétét szentháromsági formában részletezi: tegyen veletek Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, amelyet megszerzett a megváltásban, s amelyben benne van a bűnök bocsánata és a gyermekkéfogadás; azután legyen velük az Atya szeretete, akinek irgalma készítette elő az üdvösséget; és végül fogja őket szent közösségbe a Szentlélek, aki maga is az Atya és a Fiú szeretet közössége.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

    Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége köti össze a híveket.

    Testvéreim! Örvendjetek és tökéletesedjetek! Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket.
    Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra! Vö. Jel 1, 8 – 9. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 3, 16-18

    Isten szeretetének megnyilatkozása volt az is, hogy a próféták által kinyilatkoztatást adott és szövetséget kötött A te fesség azonban a Fiú elküldésében valósult meg. Sőt az Atya áldozatul adta őt a bűnökért. Ő annyira Atya, hogy az egyszülött Fiún kívül fogadott gyermekeket is akart, akikkel megoszthatja életét. A Fiú azért jött el, hogy testvérül fogadjon bennünket, s azért küldte el a Szentlelket, hogy kialakítsa bennünk az ő lelkületét. Az üdvrend tehát már itta földön a szentháromsági élet kitárulása.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Isten elküldte Fiát, hogy üdvözli jön általa a világ.

    Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:
    Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szentháromság vasárnapjára (Pünkösd után 1. vasárnap)

Pap:    Testvéreim! A mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk! Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét!

Lektor:   
    1.    A Szentháromság egy Istent dicsőítsék életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    A Szentháromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    A Szentháromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az Evangélium világosságára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    A Szentháromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szentháromság boldogító látására eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.