Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Jézus Szent Szívének ünnepe ("A" év)

OLVASMÁNY MTörv 7, 6-11

    Ábrahám utódainak vallási életét az a tudat határozta meg, hogy Isten kiválasztotta őket az igaz hitre, jövőt ígért nekik és szövetséget kötött velük. De a kiválasztás elbizakodottságot is szülhetett, ezért tudatosítani kellett az alázatot és a szerénységet. Istent intézkedésében nem a nép kiválósága vezette, őt nem lehetett semmiféle emberi értékkel lekötelezni. Tettének igazi indítéka az a titokzatos szeretet volt, amellyel az embert magához akarja emelni. A hívőknek erre a szeretetre kellett válaszolni azzal, hogy engedelmeskednek Isten parancsainak. Ez jelenti erkölcsi értéküket.


OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből

    Szeretett és kiválasztott benneteket az Úr.

    A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez: ,,Te az Úr, a te Istened szent népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népei közül a maga népének.
    Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népnek, hiszen a legkisebbek vagytok minden nép között, hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett, azért vezetett ki erős kézzel és szabadított ki a szolgaság házából, a fáraónak, Egyiptom királyának kezéből. Ismerd föl hát, hogy az Úr, a te Istened az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megőrzik parancsait. Azt ellenben, aki gyűlöli őt, megbünteti; nem késlekedik, elpusztítja azt, aki gyűlöli őt.
    Ezért tartsd meg a parancsokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyet ma szabok neked, hogy kövesd őket.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 és 10    11. tónus.   

Válasz: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz, akik istenfélők. 17. vers.

Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat! * Egész bensőm az ő szent nevét
áldj a. +Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
Hívek: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz, akik istenfélők.

E: Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
H: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz, akik istenfélők.

E: Az Úrigazságot szolgáltat, * és megvédi jogát minden elnyomottnak.
Megismertette útjait Mózessel, * és terveit Izrael fiaival.
H: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz, akik istenfélők.

E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Nem bűneink szerint bánik velünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
H: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz, akik istenfélők.

SZENTLECKE 1 Jn 4, 7-16

    Isten irgalmas szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte Fiát, rajta keresztül meghirdette a bűnbánatot és az üdvösséget. A kinyilatkoztatáson végigvonul Isten atyai irgalma és szeretete. Ezért mondja az apostol, hogy ,,hittünk a szeretetnek''. Istent tehát csak az ismert meg, s csak annak hite lesz valódi, aki a kinyilatkoztatásban Istennek ezt a közeledését fogja fel. Ő egészen odáig elmegy, hogy'' bennünk lakik, mi meg őbenne'', s ezzel erőt ad arra, hogy embertársaink iránt is kifejezzük a szeretet követelményeit.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből

    Isten előbb szeretett minket.

    Testvéreim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül.
    Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút, mint a világ Üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten őbenne.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,* mert szelíd vagyok és alázatos szívű! Mt 11, 29ab – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 11, 25-30

    Jézus emberi viselkedése a vallásosság igazi példája. Ő abból él, hogy az Atya egészen megmutatja magát neki, ezért Ő egészen kifejezheti előtte, fiúi hódolatát: De itt kijelenti azt is, hogy a kicsinyek, az alázatosak előtt ugyanúgy feltárja titkait, tehát bennünket is elvezet a bensőséges kapcsolatra. Aki elfogadja, hogy Krisztusban az Atya irgalma és leereszkedése nyilvánult meg, az bizalommal közeledik hozzá és nála enyhületet talál. Megtanulja, hogy a földi feladatok és megpróbáltatások árán mutathatjuk ki hűségünket, azért Krisztus igáját sem érzi idegen tehernek.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű mondja az Úr.

    Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
    Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
    Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Jézus Szíve ünnepére (Elsőpéntekre is)

Pap:    Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó Pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek Szentséges Szíve szeret bennünket és minden ügyünkben gondunkat viseli.

Lektor:
    1.    Légy, Urunk, Főpásztora lelkipásztorainknak: Szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy Szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradottakhoz és könnyítsd meg számukra az élet terheit!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen a te Szent Szíved példája szerint!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Elhunyt testvéreink Szentséges Szíveden leljék meg az örök nyugodalmat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk! Tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel-lélekkel rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát! Maradj vele, éltesd és vezesd! Szabadítsd meg minden bajtól! Áraszd el Szent Szíved áldásával! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.