Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Augusztus 6. – Urunk színeváltozása ("A" év)

(Ha ez az ünnep nem esik vasárnapra, akkor az evangélium előtt csak az egyiket olvassuk az alábbi két olvasmány közül.)

OLVASMÁNY Dán 7, 9-10. 13-14

    Az ószövetségi jövendölések az e jövendő Messiást képekben mutatják be. Dániel jövendölése kiemelkedő helyet foglal el, mert Jézus maga is többször utalt rá, és innen vette az ,,Emberfia'' nevet. Dániel idejében a keleti nagy birodalmak váltogatták egymást. Ezzel szemben a próféta rámutat annak az örök hatalmára, aki az ,,Idők Öregjétől''; vagyis az Örökkévalótól kapja a megbízatást az uralomra és az ítéletre.


OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből

    Ruhája fehér volt, mint a hó.

    Én, Dániel az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak és felnyitották a könyveket.
    Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1-2. 4-6. 9    6. tónus.   

Válasz: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon! 1 a és 9a vers.

Előénekes: Király az Úr! + ujjongjon a föld, * és örvendjen minden sziget!
Homály és felhő lebegi őt körül, * trónját jog és igazság tartja szilárdan.
Hívek: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz, akik istenfélők.

E: A földkerekséget bevilágítják villámai, * a föld látja és beléremeg.
A hegyek viaszként szétfolynak az Úr arca előtt, * az egész föld az Úr színe előtt.
H: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz, akik istenfélők.

E: Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek.
Mert te vagy, Uram, a legfölségesebb az egész világon, * messze fölségesebb vagy minden istennél!
H: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz, akik istenfélők.

SZENTLECKE 2 Pét 1, 16-19

    Az apostol meglátta a kereszténység lényegét. az evangéliumi tanítás csak akkor ébreszthet igazi hitet és reményt, ha meggyőz bennünket arról, hogy Krisztusban az Isten örök Fia jelent meg közöttünk. Ha Krisztus csak ember lett volna, nem nyújthatott volna többet, mint más halandó ember. Nem hozhatta volna sem a bűnök bocsánatát, sem a feltámadást, sem az örök életet Itt van a jelentősége az Atya tanúskodásának. Ha ő nem igazolta volna Krisztust ilyen jelenésekkel, csodákkal és feltámadással, akkor megmaradna a veszély, hogy ,,kitalált mesék után futunk.''

SZENTLECKE Szent Péter apostol második leveléből

    Mi hallottuk az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen.

    Szeretteim! Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atyaisten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!'' Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendölésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik, * őt hallgassátok! Mt 17, 5c – 4 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 17, 1-9

    A szentírási jelenetet megelőzi a szenvedés bejelentése. A tanítványoknak helyes képet kellett kapniok a Messiásról. Krisztus több, mint amit külseje elárul. Kilétét csak az ószövetségi jövendölések, Krisztus viselkedése és az Atya tanúskodása világíthatta meg. Főleg azt kellett megérteniük, hogy aki majd a kereszten szenved, az is az Isten Fia. Csak így lehetett áldozata olyan érték, amely elvette a világ bűneit. Ezt a tanítást nem volt könnyű megérteni. Pál apostol mondja, hogy a felfeszített Messiás a zsidóknak botrány, a pogányoknak ostobaság. A hit akkor jön létre, ha valóban őt hallgatjuk, ha hitünkkel őt fogadjuk be.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Jézus elváltozott előttük: arca ragyogni kezdett, mint a nap.

    Abban az időben:
    Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakítófehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: ,,Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!''
    Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket és ezt mondta: ,,Keljetek fel és ne féljetek!'' Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.
    A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: ,,Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Urunk színeváltozásának ünnepére (Augusztus 6.)

Pap:    Kérjük, testvéreim, Teremtő Istenünket, hogy a megszentelő kegyelmet növelje bennünk, és földi életünkön ragyogjon át a természetfeletti hivatás fénye.

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Engedd, hogy az emberek megismerjék szeretett Fiadat és őt hallgassák!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy a megszentelő kegyelem átformálja cselekedeteinket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőüljön az anyagvilág!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Jóságos Atyánk! Szeretett Fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét adtad nekünk. Kérünk, engedd, hogy a megszentelő kegyelem által földi életünk szüntelen tanúságtétel legyen, és így egész emberségünkkel eljussunk a megdicsőülésre. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.