Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok – Vigília mise ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 3, 1-10

    Az apostolok első csodája jelzi, hogy Jézus igazolta őket, tehát a tanításuk hitelt érdemel. Péter más alkalommal is ,,Istentől előre kijelölt tanúknak'' mondja az apostolokat. (ApCsel 10, 41) Ugyanakkor a csoda Jézus nevének is a megdicsőítése. A jelenetben benne van az Egyház egész programja. Nem földi javakat osztogat, egész gazdagsága a Krisztustól kapott kegyelmi rend, amely az üdvösségre vezet. Ma is Krisztus nevében oldoz fel a bűntől, az ő nevében könyörög, az ő nevében osztogatja az élet kenyerét.

 
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Azt adom neked, amim van: A Názáreti Jézus nevében kelj fel és járj!

    Abban az időben:
    Péter és János a kilencórai imádság idején fölmentek a templomba. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert. Mindennap letették a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, hogy a templomba menőktől könyöradományt kérjen.
    Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint be akartak menni a templomba, alamizsnáért könyörgött hozzájuk. Péter Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá: ,,Nézz ránk!'' Erre rájuk emelte tekintetét, reménykedve, hogy kap tőlük valamit.
    Péter azonban ezt mondta neki: ,,Aranyom, ezüstöm nincs. Azt adom neked, amim van. A Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!'' Majd a jobb kezénél fogva fölsegítette. Erre annak erő szállt a lábába és bokájába. Egy ugrással talpon termett, és már tudott járni. Velük együtt bement a templomba, járkált, ugrándozott, és dicsőítette az Istent.
    Amikor az emberek felismerték, hogy ő szokott ott ülni a templom Ékes-kapujánál alamizsnát koldulva, nem tudták, hova legyenek csodálkozásukban amiatt, ami vele történt.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 18, 2-3. 4-5    2. tónus   

Válasz: Minden földre * elhat szózatuk. 5a. vers

Előénekes: Isten dicsőségét az egek hirdetik, * a mennybolt vallja kezének művét.
Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, * erre oktatja éj az éjszakát.
Hívek: Minden földre * elhat szózatuk.

E: Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát.
Minden földre elhat szózatuk, * a földkerekség végéig eljut igéjük.
H: Minden földre * elhat szózatuk.

SZENTLECKE Gal 1, 11-20

    Az Egyház tanítása, az evangélium, nem emberektől való. Pál arra hivatkozik, hogy ő ugyanúgy Krisztustól kapta, mint a többi apostol. Az emberek közül még senki sem mert kiállni a világ elé azzal, hogy maradandó örömhírt közvetít. A történelemben sok mozgalom elindult, sok ígéret elhangzott, de csak Krisztus tanítása lett az örök élet eszköze. Az apostolok azért pecsételték meg életükkel, mert az nemcsak hitüket és reményüket táplálta, hanem szeretetüket is ébren tartotta.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

    Isten kinyilatkoztatta bennem Fiát, hogy hirdessem a pogányoknak.

    Testvéreim! Biztosítlak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való. Hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.
    Hallhattátok már, hogy azelőtt, még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam: könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát és romlására törtem. A zsidó vallásosságban számos honfitársamat felülmúltam, mert szenvedélyesen buzgó követője voltam atyáim hagyományának.
    Ám úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, akit hirdetnem kell a pogányoknak. Attól kezdve nem hallgattam a testre és a vérre, és nem mentem föl Jeruzsálembe sem apostolelődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba.
    Három év múltán végül fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel. Nála maradtam tizenöt napig. Más apostolt azonban nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit itt írok, Isten előtt mondom, nem hazugság!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Uram, te jól tudsz mindent: * tudod, hogy szeretlek téged. Jn 21, 17d – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 21, 15-19

    Az evangélista megőrizte ezt a jelenetei mert boldogító volt a tudat hogy Krisztus alkalmat ad hibáink jóvátételére. Az életet erkölcsi és kegyelmi szempontból mindig újra lehet kezdeni. A másik tanulság az, hogy Péter a szeretet kinyilvánítására válaszként kapja a főpásztori hatalmat Krisztus annak ad küldetési aki hajlandó őt szeretni és követni. Csak arra bízza rá kegyelmeit és azt teszi meg gondviselése eszközének, aki azért ragaszkodik hozzá, mert ő az Isten Fia, akiben az Atya egész irgalmával megmutatkozott. A pápaságnak azóta is az a szerepe, hogy a Krisztusba vetett hitet és az iránta való szeretetet ébren tartsa a földön. Csak ezáltal válunk az ő nyájává.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Legeltesd juhaimat! Legeltesd bárányaimat!

    Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: ,,Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?'' Péter így szólt: ,,Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.'' Erre Jézus azt mondta neki: ,,Legeltesd bárányaimat.''
    Aztán újra megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz te engem?'' Ő azt felelte: ,,Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!'' Erre azt mondta neki: ,,Legeltesd juhaimat!''
    Majd harmadszor is megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz engem?'' Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: ,,Szeretsz engem?'', és ezt válaszolta: ,,Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!'' Jézus pedig ismét ezt mondta: ,,Legeltesd juhaimat!
    Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.'' Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: ,,Kövess engem!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szent Péter és Szent Pál ünnepére (Június 29.)

Pap:    Kérjük, testvéreim, Urunkat, égi Főpásztorunkat, hogy Szent Péter, Szent Pál és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!

Lektor:

    1.    Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig Péter és Pál hite és buzgósága lobogjon szívükben!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész földön!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol tőlünk az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk, hallgasd meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.