Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe – Ünnepi mise ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 12, 1-11

    Heródes Agrippa 41–44. években uralkodott Judea és Szamaria felett, a rómaiak kegyéből. A zsidók rokonszenvét azzal akarta megszerezni, hogy a keresztények ellen fordult Jakab apostol vértanúságát a szöveg csak megemlíti, de Péter fogságáról úgy beszél, mint az Egyház nagy eseményéről. Az egész közösség imádkozik szabadulásáért, mert személyében valahogy az egész közösség sorsát látják. Szabadulásának leírásában pedig azt akarta érzékeltetni, hogy Isten jelen van Egyházában természetfeletti segítségével, minta hogy az ószövetségi üdvrendet is irányította. A történet az ima erejére is rámutat.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Most már biztosan tudom, hogy az Úr szabadított ki Heródes kezéből!

    Amikor Jeruzsálemben kitört az első keresztényüldözés, Heródes király elfogatta az Egyház néhány vezetőjét, hogy ártson nekik. János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését, elhatározta, hogy Pétert is elfogatja.
    A kovásztalan kenyér ünnepét ülték. Elfogatta, börtönbe záratta és rábízta négy, egyenként négy katonából álló csapatra, hogy őrizzék. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a nép elé vezetteti.
    Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az Egyház szüntelen imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor Heródes elő akarta őt vezettetni, Péter két katona között aludt, kettős lánccal megbilincselve. A bejáratnál pedig őrök vigyázták a börtönt. Egyszerre megjelent az Úr angyala, és a helyiséget fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és felébresztette: ,,Kelj fel, gyorsan!'' Erre a láncok lehulltak a kezéről. Azután az angyal így folytatta: ,,Csatold fel övedet, és vedd fel saruidat!'' Amikor megtette, az angyal ezt mondta: ,,Vedd magadra köpenyedet, és kövess!''
    Ment és követte, de nem tudta, hogy valóság-e az, amit az angyal tesz vele. Azt gondolta, hogy látomása van. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon is, aztán eljutottak a város felé nyíló vaskapuhoz. Az magától kinyílt előttük. Kint még végigmentek az egyik utcán, és ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle.
    Amikor Péter föleszmélt, így szólt: ,,Most már biztosan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes király kezéből és mindabból, amiben a zsidó nép reménykedett!''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2–3. 4–5. 6–7. 8-9    4g. tónus.   

Válasz: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. Vö. 5. vers.

Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből.

E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből.

E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből.

E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből.

SZENTLECKE 2 Tim 4, 6-8. 17--18

    Pál apostol magatartása eleven bizonyíték arra, hogy a hit mit ad az embernek. Ő hirdette az evangéliumot, utazott, ,fáradozott, buzdított, sokaknak megmutatta a szeretet és az üdvösség útját. Élete végén azonban a nagy áldozatot neki magának kellett meghozni. Tudja, hogy a Néró féle üldözés alatt a halálos ítélet várja, de élteti a remény, hogy Krisztus megjutalmazza fáradozásaiért, s vértanúsága is tanúságtétel lesz Isten ügye mellett.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből

    Az Úr megszabadít engem minden gonosz cselvetéstől, és mennyei országába vezet.

    Kedves Fiam! Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. De nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét.
    Mellém állt ugyanis az Úr és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké! Ámen.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Te Péter vagy, és e sziklára építem Egyházam, * s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Mt 16, 18 – 7b. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 16, 13-19

    A kereszténység központi tétele mindig ez: Kinek tartjuk Krisztust? A kérdés döntő jelentőségét az is mutatja, hogy a leendő Egyház kiválasztott feje adja meg a választ. Nem magától, hanem az Atya kegyelmi segítségével. Hitünk tartalma az, hogy Krisztusban az Isten örök Fia lett emberré, s őbenne az Atya egész tervét, egész irgalmát megmutatta. Ez a hit adja meg az Egyház szilárdságát Amíg tudjuk, hogy Krisztus nemcsak ember, hanem isteni személy, addig elfogadjuk őt útnak, igazságnak, életnek és a kegyelem forrásának. Péter hivatala, mint sziklaalap biztosítja ennek a hitnek a szilárdságát az Egyházban.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait.

    Abban az időben:
    Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?'' Ezt válaszolták: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.'' Ő tovább kérdezte őket: ,,Hát ti, kinek tartotok engem?'' Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.'' Erre Jézus azt mondta neki: ,,Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szent Péter és Szent Pál ünnepére (Június 29.)

Pap:    Kérjük, testvéreim, Urunkat, égi Főpásztorunkat, hogy Szent Péter, Szent Pál és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!

Lektor: 

    1.    Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig Péter és Pál hite és buzgósága lobogjon szívükben!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész földön!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol tőlünk az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Istenünk, hallgasd meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.