Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Ünnepi mise ("A" év)

OLVASMÁNY Jel 11, 19a; 12, 1-6a. 10

    Az apostol látomásában összefonódik Máriának és az Egyháznak a képe. Az égen megjelenő jel, az asszony: a Messiás gyermek anyja, de egyúttal Isten népének is a megszemélyesítője. A tizenkét csillag a választott nép tizenkét törzsére és a tizenkét apostolra emlékeztet. A szülés fájdalmai jelképezik az Egyház küzdelmeit a földi történelemben. Gyermekeit a gonoszság hatalma mindig veszélyezteti, de Isten gondviselése őrködik üdvösségük felett. Főleg azáltal, hogy Mária Fia vasvesszővel, azaz tejes hatalommal kormányoz.
OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből

    Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony.

    Én, János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában.
    Majd egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy, vörös sárkány. Hét feje volt és tíz szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát.
    Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára.
    Ekkor harsány hangot hallottam az égben: ,,Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa! Eljött az ő Fölkentjének uralma!''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 44, 10bc. 11. 12ab. 16    11. tónus.   

Válasz: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.     Vö. 10b. vers.

Előénekes: Jobbodon áll a királynő, * Ofir aranyával ékesítve.
Hívek: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

E: Halljad, leányom, figyelj szavamra, * felejtsd el népedet és atyád házát.
H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

E: Szépségedet kívánja a király, * mert ő a te urad, hódolj előtte.
H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

E: Ujjongó örömmel vonulnak, * bevonulnak a király házába.
H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

SZENTLECKE 1 Kor 15. 20–27c

    Isten Krisztus emberségén mutatta meg üdvösségünket. feltámasztotta a halálból és megdicsőítette érdemeiért. Az ő feltámadása a mi feltámadásunknak is a forrása, hiszen ő a kegyelmi rend feje, a második Ádám. Teljes győzelme és dicsősége csak a világ végén lesz nyilvánvaló. Dicsőségében mindenki akkor részesül, amikor ,,sorra kerül''. Az Egyház mintai apostoloktól ránk hagyományozott igazságot vallja, hogy Mária istenanyasága és érdemei miatt különleges módon megkapta a mennybevételt és az üdvösséget.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Először Krisztus támad fel, majd azok, akik Krisztushoz tartoznak.

    Testvéreim! Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.
    Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, mert hisz ,,hatalma alá vetett mindent''.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Máriát fölvette az Úr a mennybe. * Örvendezik az angyalok kórusa. – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 1, 39–56

    Az evangélium emlegeti Mária kegyelmi kiváltságait. Áldottabbnak mondja mindenkinél, mert egészen tudott hinni. Ezzel a hittel és engedelmességgel vállalta a Megváltó anyjának szerepét. Másodszor nagysága abban nyilvánul meg, hogy Isten nagy dolgokat művelt benne és általa. Őt tette az üdvtörténet legnagyobb emberi alakjává, hiszen az isteni személy tőle vette magára az emberi természetet, s így őt valóságos anyjává választotta. A harmadik kiváltság az, hogy boldognak hirdeti őt minden nemzedék. Az Egyházban megvalósult a jövendölés. Úgy is tiszteljük őt, mint az Egyház anyját, akinek boldogságához tartozik a közbenjárás.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Nagy dolgokat művelt a Hatalmas Isten; felmagasztalta az alázatosakat.

    Azokban a napokban Mária útrakelt és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!''
    Mária megszólalt:
        ,,Magasztalja lelkem az Urat,
        és szívem ujjong megváltó Istenemben!
        Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
        lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
        Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
        szentséges az ő neve!
        Irgalma nemzedékről nemzedékre száll,
        mindazokra, akik félik őt.
        Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
        széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
        Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
        és felmagasztalta az alázatosakat.
        Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
        de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
        Felkarolta gyermekét, Izraelt,
        megemlékezve irgalmasságáról,
        amint atyáinknak megígérte:
        Ábrahámnak és utódainak mindörökre!
    Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szűz Mária mennybevételének ünnepére (Nagyboldogasszony) (Augusztus 15.)

Pap:    Köszöntsük, testvéreim, örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült Szent Szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket!

Lektor:
    1.    Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges Asszonyunkat és az ő Szent Fiát, Jézus Krisztust!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Hogy az Egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Hogy a mennyország Királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a Boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőüléséből!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe felvett Szűzanyát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk! Te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a Boldogságos Szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsőült Szent Anyánk pártfogásával gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökkévalóságba! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.