Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 22. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Jer 20, 7-9

    Jeremiás nehéz időben kapta prófétai meghívását. Az ellenség ostromolta a várost és neki a vezető emberek és a háborús párt ellen kellett beszélnie. Ezért árulónak bélyegezték, fenyegették és életére törtek. Panasza ilyen helyzetben tör elő. Mégis úgy érzi, hogy Isten szava erősebb, s neki engedelmeskednie kell. Az belülről égeti és hatja át, hogy kitartson küldetése mellett. Isten tud áldozatot követelni, de meg is tud erősíteni.


OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből

    Az Úr szava gyalázatomra vált.

Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején:
        ,,Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj.
    Erősebb voltál nálam és legyőztél.
    Nevetségessé váltam napról napra:
    Aki csak lát, mind kicsúfol.
    Akárhányszor csak beszélek,
    azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem: Erőszak! Romlás!
    Az Úr szava így mindennap
    gyalázatomra vált és csúfságomra.
        Már azt gondoltam: Nem törődöm vele,
    és nem beszélek többé nevében.
    De ilyenkor mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben,
    és átjárta minden csontomat.
    S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak,
    belefáradtam és nem tudtam elviselni.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9    7b. tónus.
Válasz: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. Vö. 2b. vers.

Előénekes: Uram, Istenem, virrasztva kereslek, * az én Istenem te vagy nékem.
Téged szomjaz lelkem, testem utánad eped, * mint a puszta tikkadt, kiaszott földje.
Hívek: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Szentélyedben neked szolgáltam, * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, * ezért ajkam dicsőít téged.

H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Neked mondok áldást, amíg csak élek, * a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * ajkam ujjong, szám dicsőít téged.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Valóban te lettél védelmezőm, * szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem tehozzád ragaszkodik, * jobbod szilárdan tart fenn engem.

H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

SZENTLECKE Róm 12, 1-2

    Az apostol a Római levél befejező részében erkölcsi intelmeket ad. Legfontosabbnak tartja a teljes meghódolást Isten előtt. A hívő ember úgy alakuljon át, hogy élete egészen Isten szolgálata legyen. Ezt fejezi ki a hasonlat, hogy testüket adják oda Istennek tetsző áldozatul. Ehhez tudni kell elszakadni a világ csábításaitól és figyelni Isten akaratára.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Adjátok testeteket élő áldozatul!

    Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata!

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte. és mi a tökéletes!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket. Ef 1, 17-18 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 16, 21-27

    Jézus elsősorban apostolai előtt akarta tisztázni messiási küldetését. Ő nem földi uralkodó lesz, hanem rendezi kapcsolatunkat Istennel, s küldetéséért válla Ja a vértanúságot is. Saját népe fogja megtagadni és elvetni. Még Péter is emberi módon gondolkodik, azért érthetetlen előtte Krisztus szándéka. Ezért kapja a megbélyegzést, hogy sátán, azaz ellenség, aki szembenáll Isten tervével. Az evangélista ide kapcsolta azokat a szavakat is, amelyeket Jézus saját követéséről mondott. Aki tanítványa akar lenni, annak vele együtt tudni kell vállalni az áldozatot.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát!

    Abban az időben:
    Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: ,,Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!'' Mire ő Péterhez fordult: ,,Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!''
    Azután így szólt tanítványaihoz: ,,Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?

Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 22. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Krisztus követése sokszor áldozatot jelent. Kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei Atyánktól!

Lektor:

    1.    Add, Urunk, hogy N. pápa, püspökeink, papjaink és szerzetesein szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy el ne merüljünk az evilági élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy neked tetsző, keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Fölséges Istenünk! Ismertesd meg velünk szent akaratodat, és add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes és kedves előtted! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.