Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 23. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Ez 33; 7-10

    Isten a prófétát a nép üdvössége érdekében küldi. Szerepe közvetítés Isten és ember között. Engedelmeskednie kell Istennek, s ugyanakkor felelős a népért Figyelmeztetni kell őket bűneikre, mert ha elmulasztja, úgy tűnik, mintha jóváhagyná azokat. Küldetésének ez a nehéz oldala. Sokan azért fordulnak ellene, mert szava kellemetlen számukra. Ezért neki is szüksége volt arra, hogy Isten felhívja a kitartásra.

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből

    Ha nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, vérét tőled kérem számon.

    Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához:
    ,,Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek: »Istentelen, meg kell halnod,« és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 94, 1-2. 6-7. 8-9    2. tónus.   

Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.'' Vö. 8. vers.

Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * ,,Ne keményítsétek meg szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, + ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.''
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

SZENTLECKE Róm 13, 8-10

    Krisztus főparancsolattá tette a szeretetet. Az apostol iharra mutat rá, hogy az emberek iránti kötelességünk indítéka már nem az, hogy ,,írva van'', ,,ez a törvény'', hanem a szeretetből fakadó magatartás. Krisztus példát adott rá és megadja hozzá a kegyelmet, hogy az ő szeretetét közvetítsük az emberek felé. A keresztény egyéniség ott alakul ki, ahol a szeretetnek ilyen rendező szerepe van. De természetesen a szeretet nem érzelem, hanem jóakarat.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    A törvény teljessége a szeretet.

    Testvéreim! Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel! Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok: ,,Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd'', és ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze: ,,Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!''
    A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a szeretet.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a kiengesztelődés igét. 2 Kor 5, 19 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 18, 15-20

    Az Egyházban nemcsak a hitet és a kegyelmi rendet kellett tisztázni, hanem a közösség életét és az egymás iránt való felelősséget is. Krisztus feltételezi, hogy lesz igazságtalanság és szeretetlenség, de a cél nem a megtorlás, hanem a kiengesztelődés. A sértést, az igazságtalanságot számonkérhetjük, de úgy, hogy a jóakarat ne szenvedjen kárt. Ha lehet, akkor négyszemközt vagy két tanú jelenlétében, és csak végső esetben a nyilvánosság elé vinni. Az Egyház azonban igazi közösség és védheti belső békéjét, azért kizárhatja azokat, akik nem ismerik el a tekintély intézkedéseit. Az egyetértő közösség imájának külön ereje van.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.

    Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:
    ,,Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
    Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
    És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 23. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Isten a szeretet. Azt akarja, hogy mi is szeretetben éljünk. Kérjük tőle ezt az ajándékot.

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai szeretetből szolgálják a rájuk bízottakat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Tartsd távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés és az irigység szellemét, hogy békében és egymást segítve éljenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Segítsd, Urunk, a szülőket, hogy türelemmel intsék gyermekeiket, a gyermekek pedig készséggel fogadják az intő szót!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Távolíts el, Urunk egyházi közösségeink életéből minden viszályt és pártoskodást!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy segítségre szoruló embertársaink a mi szeretetünk által tapasztalják meg a te jóságodat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk! Add kegyelmedet, hogy egymást testvéri szeretettel segítve eljussunk hozzád, közös Atyánkhoz! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.