Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 25. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 55, 6-9

    A próféta a fogságban levő nép maradékához beszél: ne veszítsétek el bizalmatokat, folyamodjatok Istenhez, mert ő ,,nagy a megbocsátásban ,,. Titkát ugyan nem meríthetik ki, mert ő tud számonkérni, büntetni, de jóságát és irgalmát nem vonja vissza. Gondolatai és tettei mások, mint az emberéi. Azok kifürkészhetetlenek, de kezdettől fogva bölcsessége és szentsége szerint fordult az ember felé, tehát mindig visszatérhetünk hozzá.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Az én gondolataim nem a ti gondolataitok.

        Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok,
hívjátok segítségül, amíg közel van!
        Hagyja el útját a gonosz,
    és gondolatait a bűnös;
    térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta,
    Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.
        Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok,
    és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.
    Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél,
    annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál,
    az én gondolataim – a ti gondolataitoknál.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 144, 2-3. 8-9. 17-18    5. tónus.
Válasz: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik. Vö. 18a. vers.

Előénekes: Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön–örökké.
Nagy az Úr és minden dicséretre méltó, * nagyságát felfogni nem lehet.
Hívek: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.

E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
H: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.

E: Igazságos az Úr minden útján, * és szent minden művében.
Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, * akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
H: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.

SZENTLECKE Fil 1, 20a-24. 27a

    Az apostola fogságból írja levelét, s úgy érzi, hogy élete nincs biztonságban. De nem azon aggódik, hanem a legfontosabbat tartja szem előtt. Isten dicsőül jön meg benne akár életben marad és tovább kell dolgoznia, akár el kell fogadnia a halálos ítéletet Örök megdicsőülésünk csak azáltal érhető el, ha mi is előmozdítjuk szolgálatunkkal Isten dicsőségét. Jézus is azzal indult el a szenvedés útjára, hogy az Atya megdicsőül általa.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

    Számomra az élet Krisztus.

    Testvéreim! Nyíltan megmondom, hogy Krisztus most is, mint mindig, megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent.
    Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van.
    Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Uram, nyisd meg szívünket,* hogy meghallgassuk Fiad igéit. Vö. ApCsel 16, 14b – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 20, 1-16a

    A példabeszéd az Atyáról szól, aki országát felállítja az emberek között. Két gondolat lép előtérbe. Az első az, hogy Isten mindenkit hív Nem egyszerre és nem egyformán. Egyeseket kifejezetten, másokat a lelkiismeret szaván keresztül. Mindenkit helyzetének megfelelően. A másik gondolat az, hogy Isten szabadon osztogatja kegyelmi javait. Az örök élet mint végtelen jó, különben sem mérhető földi értékekhez. Isten a jutalmazásban megmutatja igazságosságát és irgalmát, de fenntartja szabadságát is. Az embernek nincs joga kifogásolni, hogy ő irgalmas olyanokhoz, akiket mi nem tartunk arra méltónak.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Talán rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?

    Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: ,,Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek.'' Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: ,,Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?'' Azok ezt válaszolták: ,,Mert senki sem fogadott fel minket.'' Erre azt mondta nekik: ,,Menjetek ti is a szőlőmbe!''

Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: ,,Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!'' Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egyegy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ,,Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük!'' ő azonban ezt felelte az egyiküknek: ,,Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?''

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 25. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Isten mindnyájunkat meghívott szőlőjébe. Kérjük tőle: segítsen, hogy hűséges munkásai legyünk.

Lektor:
    1.    Urunk, őrizd és gondozd szőlődet, az Egyházat, amelyet szent Fiad drága vére árán szerzett!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Segítsd, Urunk, főpásztorainkat, hogy tervszerűen és gondosan irányítsák az apostoli munkát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy a szülők keresztény felelősséggel vállalják gyermekeik vallásos nevelését!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Hívd szőlődbe a fiatalokat, hogy az evangélium szolgálatában megtalálják életük értelmét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Adj, Urunk, békés öregséget azoknak, akik munkájuk javát már elvégezték!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk! Te a keresztség és a bérmálás által mindnyájunkat meghívtál munkatársaid közé. Add kegyelmedet, hogy hívó szavadat követve szolgáljuk dicsőségedet! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.