Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 26. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Ez 18, 25-28

    A babiloni fogság éveiben a népet sok szomorú gondolat gyötörte. Többek között az is, hogy atyáik bűnei miatt nekik kell a büntetést viselni. A próféta ezzel állítja szembe az Isten igazságosságáról és irgalmasságáról szóló tanítást. Isten a bűnt jogosan bünteti akkor is, ha olyan valaki követi el, aki azelőtt igaz volt. De ha a bűnös megtér, Isten megbocsátja vétkét. A tanulság az, hogy a nép zúgolódás helyett forduljon Isten irgalmához.


OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből

    Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, megmenti életét.

Így szól az Úr:
    ,,Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
    Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit és elfordul tőlük, azért életben marad és nem hal meg.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 24, 4bc-5. 6-7. 8-9    4G. tónus.
Válasz: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról. Vö. 6a. vers.

Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, + mert te vagy üdvözítő Istenem, szüntelenül benned bízom.
Hívek: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról.

E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Ne emlékezzél ifjúságom bűnére és vétkére, * jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal.

H: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról.

E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
H: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról.

SZENTLECKE Fil 2, 1-11

    Az apostol az Egyház egységét, a kölcsönös megértést és szeretetet nagyon értékeli. De azt csak Krisztus lelkületével lehet megvalósítani. ő, bár Isten Fia volt és emberi alakjában is követelhette volna magának a dicsőséget, kiüresítette magát, emberré lett, vállalta az áldozatos, engesztelő életet. Az Atyától kapott küldetésben engedelmes volt a halálig, és azért kapta meg a teljes felmagasztaltatást.

Hosszabb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből


    Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt!

    Testvéreim! Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is!
    Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.

Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!

    Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 2,1-5

    Ne keresse senki csak a maga javát!

    Testvéreim! Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Jézus mondja: + ,juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és a nyomomban járnak.'' Jn 10, 27 – 1 D2 tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 21, 28-32

    Jézus megtérést követei Isten akaratának tejes elfogadását Céloz arra, hogy az írástudók és a farizeusok állandóan a törvényt hangoztatták és magyarázták, de nem tartották meg igazi szellemét Csak szavakkal fejezték ki engedelmességüket nem tettekkel. Az egyszerű, gyarló nép azonban, János szavát is követte és az övét is. Így, akiket az írástudók lenéznek, azok megelőzik őket az Isten országában. Isten elnézi azok gyarlóságágy akiket néha elragad a szenvedély, de utána magukba szállnak.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Ne szavakkal, hanem tettekkel szeressük az Istent.

    Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?'' Azt felelték: ,,Az első.''
    Erre Jézus így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 26. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, a mennyei Atyához, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát adta értünk!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Szentatyánkban, püspökeinkben és papjainkban ugyanaz a lelkület legyen, amely Krisztusban volt!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban az emberiség Megváltóját!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a népek oktalan versengés helyett egyetértésre törekedjenek Krisztus tanítása szerint!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy híveid ne csak a maguk javát keressék, hanem mindig tekintettel legyenek másokra is!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a családtagok egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal boldog legyen a családok élete!

Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Szent Fiad megalázta magát, és mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. Add meg nekünk, hogy alázatban élve kövessük Krisztust. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.