Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 27. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 5, 1-7

    A próféta szóhasználatában a választott nép az a szőlő, amelyre Isten ajándékait pazarolta. Történetét üdvtörténetté tette, hazát adott, kinyilatkoztatást és törvényt, védelmezte őket és jövőt ígért. Ennek ellenére meghonosodott benne a gaz, az igazságtalanság, a visszaélés és a hitetlenség. Isten idejében, figyelmeztet a megtérésre, de tud ítéletet is tartani.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből


    A Seregek Urának szőlője Izrael háza.


        Hadd zengjem el barátomnak
    az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét.

A barátomnak volt egy szőlőskertje,
    termékeny domboldalon.
    Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle
    és nemes szőlőfajtákkal ültette be.
    A középre tornyot épített,
    sajtót is vágott benne.
    Aztán várta, hogy szőlőt teremjen,
    de csak vadszőlőt hozott.
        Most hát, Jeruzsálem lakói
    és ti, Juda férfiai:
    Tegyetek igazságot köztem és szőlőm között!
    Mit kellett volna még tennem szőlőmmel,
    mit nem tettem meg vele?
    Azt vártam, hogy szőlőt teremjen,
    hát miért hozott csak vadszőlőt?
        Most ezért tudtotokra adom,
mit fogok tenni szőlőmmel:
    Lebontom sövényét, hadd legeljék le,
    lerombolom falát, hadd tapossák össze.
    Parlaggá teszem:
    Nem metszik és nem kapálják meg,
    hadd verje föl a bozót és a gaz.
    És megparancsolom a felhőknek:
    ne hullassanak rá esőt.
        Igen, a Seregek Urának szőlője Izrael háza,
    és Juda népe az ő dédelgetett ültetvénye.
    Azt várta, hogy igaz tetteket vigyenek végbe,
    és lám, gaztetteket követnek el.
    Azt várta, hogy igazság terem náluk,
    de csak jajkiáltás hallik és siralom.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 79, 9 és 12. 13-14. 15-16. 19-20    4g. tónus.
Válasz: Isten kedves szőlője * az ő választott népe. Vö. Iz 5, 7a.

Előénekes: Egyiptomból telepítetted át szőlődet, * népeket űztél el, hogy elültethesd.
Indái a tengerig elértek, * hajtásai pedig a Folyamig.
Hívek: Isten kedves szőlője * az ő választott népe.

E: Miért romboltad le falait, * hogy az arra járók mind leszüreteljék?
Elpusztította az erdei vadkan, * a magányos vad lelegelte.
H: Isten kedves szőlője * az ő választott népe.

E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, + tekints le az égből, * lásd és látogasd meg ezt a szőlőt!
Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél.
H: Isten kedves szőlője * az ő választott népe.

E: Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.
Seregek Ura, Istene, téríts meg minket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
H: Isten kedves szőlője * az ő választott népe.

SZENTLECKE Fil 4, 6-9

    Az apostoli buzdítás megkapó példája áll előttünk. A hívő ember élete is tele van gonddal, bajjal, de tudja, hogy a mindenható Isten elé terjesztheti kéréseit és rábízhatja sorsát. Isten talán nem veszi le vállunkról a terhet, de szívünkbe adja békéjét, amely felülmúl minden értelmet. Érezteti velünk, hogy ő mindenható és javunkat akarja. Ilyen lelkülettel lehet gyakorolni az erényeket, az igazságosságot, a türelmet, az együttérzést, a szolgálatkészséget.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

    Amit tanultatok, váltsátok tettekre, és veletek lesz a béke Istene!

    Testvéreim! Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
    Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Én választottalak titeket a világból, + hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, * és gyümölcsötök maradandó legyen, mondja az Úr. Jn 15, 16 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 21, 33-43

    Jézus is szőlőhöz hasonlítja az Isten országát. Előlegezi a bizalmat, ránk bízza kegyelmi javait, de elvárja, hogy kamatoztassuk erőinket. A példabeszéd történeti célzás a próféták üldözésére és Jézus keresztre feszítésére. Isten terve azonban az emberek ellenállása ellenére megvalósul. Talál olyanokat, akik megteszik akaratát és megdicsőítik őt életükkel, s végül ő fog ítéletet tartani mindenki fölött.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Más munkásoknak adja bérbe szőlőskertjét.


    Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
    Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) taposógödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván: ,,A fiamat csak megbecsülik!'' Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ,,Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!'' Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.

Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?
    Ezt válaszolták: ,,Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.''
    Jézus így folytatta: ,,Nem olvastátok soha az Írásokban:
        A kő, melyet az építők elvetettek,
        mégis szegletkővé lett,
        az Úr tette azzá,
        és szemünkben csodálatos ez!
    Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Évközi 27. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Isten szőlőmunkásai vagyunk, és az ő akaratát kell követnünk. Kérjük ehhez kegyelmi segítségét!

Lektor:
    1.    Add meg, Urunk, főpásztorainknak és papjainknak, hogy hűségesen közvetítsék számunkra szent akaratodat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Adj készséges lelkületet híveidnek, hogy engedelmesen hallgassanak egyházi elöljáróik szavára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy az államférfiak egyetértésben munkálkodjanak Egyházaddal a világ békéjéért és a népek szabadságáért!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy azok is eljussanak az igazság ismeretére, akik még nem hisznek Krisztusban!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted, és így béke lakjék családjainkban és egyházközségünkben!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Nyisd meg szívünket, hogy hozzánk küldött szent Fiadat szívesen fogadjuk, és életünket az ő tanítása szerint alakítsuk. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.