Megindult a szívem, egészen
elfogott a szánalom
  2020. július (Szent Jakab hava) 9. Csütörtök. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Lukrécia látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 28. vasárnap "A" év

OLVASMÁNY Iz 25, 6-10a

    Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint aki áldást hoz, és az embert életre, boldogságra hívja. A lakoma ennek a képe. Ígérete minden népnek szól, nemcsak Ábrahám utódainak. Éppen abban nyilatkozik meg dicsősége, hogy legyőzi a bűnt, a halált, az ártalmat, letörli a könnyet és megszünteti a szenvedést. A teremtmény pedig majd örök hálával mutathatja meg hódolatát.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Az Úr bőséges lakomát rendez, és letörli a könnyet minden arcról.

        A Seregek Ura bőséges lakomát rendez
    minden nemzetnek ezen a hegyen.
    Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat,
    és erős színbor.
        És ezen a hegyen leveszi a leplet,
    amely minden népet betakart,
    és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított.
        Örökre megsemmisíti a halált.
    Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról,
    lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön.
    ő, az Úr mondta ezt.
        Azon a napon majd így beszélnek:
    Íme, a mi Istenünk!
    Benne reméltünk. hogy ő megszabadít minket.
    ő az Úr, s mi benne bíztunk.
    Örüljünk és ujjongjunk szabadításának!
    Lám az Úr keze megpihen e hegyen.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6    9. tónus.
Válasz: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül. Vö. 6cd vers.

Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti.
Hívek: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

SZENTLECKE Fil 4, 12-14. 19-20

    Pál apostol egyedül a , filippi egyháztól fogadott el segítséget fogsága idején. Egyébként egészen vállalta az apostolsággal járó áldozatokat Itt is elsősorban azért ad hálái mert a filippiek Isten előtt szereznek érdemeket jótéteményeikkel. A keresztény magatartást ez a mondatfejezi ki: ,,Mindent elviselek abban, aki erőt ad. ,,Krisztus velünk van a megpróbáltatás idején is.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

    Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.

    Testvéreim! Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent: a jóllakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.
    Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi Atyánknak örökkön-örökké! Ámen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket. Ef 1, 17-18 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 22, 1-14

    Isten országának sokrétűségét itt a lakoma képe jelzi. Isten meg akarja tisztelni az embert, asztalhoz ülteti mint barátját. Az embert azonban jobban érdeklik földi vágyai és tud durván válaszolni a meghívásra. Ez célzás arra, hogy a zsidók visszautasítják Jézus evangéliumát. Isten azonban meg tudja tölteni házát ő tud asztaltársakat szerezni a jövevényekből, koldusokból és bénákból is, tehát senki sem bízhatja el magát A menyegzős ruha már új kép, amely az Egyház tagjainak szól, akik a keresztségben magukra öltötték a menyegzős ruhát. Azt meg kell őrizni az ítéletig.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!

    Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:
    A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: ,,Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?'' De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: ,,Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!''
    Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 22, 1-10

    Akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!

    Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:
    A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 28. vasárnapra


Pap:    Testvéreim! Forduljunk könyörgő lélekkel mennyei Atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghív szent Fia lakomájára!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad tanítása mindenkihez közvetítse hívó szavadat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a népek úgy törekedjenek a földi jólétre, hogy meg ne feledkezzenek az örök javakról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy lakomádra hívó szavadat mindig meghalljuk, és készséggel kövessük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy mindig a megszentelő kegyelem menyegzős köntösében várjuk az örök életre szólító szavadat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Add, Urunk, hogy híveid keressék egymás barátságát, és szívesen gyakorolják a vendéglátás erényét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Engedd, hogy hívó szavadat soha el ne nyomja szívünkben a világ zaja, és mindig készek legyünk hívásod követésére! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.