Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 28. vasárnap "A" év

OLVASMÁNY Iz 25, 6-10a

    Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint aki áldást hoz, és az embert életre, boldogságra hívja. A lakoma ennek a képe. Ígérete minden népnek szól, nemcsak Ábrahám utódainak. Éppen abban nyilatkozik meg dicsősége, hogy legyőzi a bűnt, a halált, az ártalmat, letörli a könnyet és megszünteti a szenvedést. A teremtmény pedig majd örök hálával mutathatja meg hódolatát.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Az Úr bőséges lakomát rendez, és letörli a könnyet minden arcról.

        A Seregek Ura bőséges lakomát rendez
    minden nemzetnek ezen a hegyen.
    Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat,
    és erős színbor.
        És ezen a hegyen leveszi a leplet,
    amely minden népet betakart,
    és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított.
        Örökre megsemmisíti a halált.
    Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról,
    lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön.
    ő, az Úr mondta ezt.
        Azon a napon majd így beszélnek:
    Íme, a mi Istenünk!
    Benne reméltünk. hogy ő megszabadít minket.
    ő az Úr, s mi benne bíztunk.
    Örüljünk és ujjongjunk szabadításának!
    Lám az Úr keze megpihen e hegyen.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6    9. tónus.
Válasz: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül. Vö. 6cd vers.

Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti.
Hívek: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

SZENTLECKE Fil 4, 12-14. 19-20

    Pál apostol egyedül a , filippi egyháztól fogadott el segítséget fogsága idején. Egyébként egészen vállalta az apostolsággal járó áldozatokat Itt is elsősorban azért ad hálái mert a filippiek Isten előtt szereznek érdemeket jótéteményeikkel. A keresztény magatartást ez a mondatfejezi ki: ,,Mindent elviselek abban, aki erőt ad. ,,Krisztus velünk van a megpróbáltatás idején is.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

    Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.

    Testvéreim! Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent: a jóllakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.
    Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi Atyánknak örökkön-örökké! Ámen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket. Ef 1, 17-18 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 22, 1-14

    Isten országának sokrétűségét itt a lakoma képe jelzi. Isten meg akarja tisztelni az embert, asztalhoz ülteti mint barátját. Az embert azonban jobban érdeklik földi vágyai és tud durván válaszolni a meghívásra. Ez célzás arra, hogy a zsidók visszautasítják Jézus evangéliumát. Isten azonban meg tudja tölteni házát ő tud asztaltársakat szerezni a jövevényekből, koldusokból és bénákból is, tehát senki sem bízhatja el magát A menyegzős ruha már új kép, amely az Egyház tagjainak szól, akik a keresztségben magukra öltötték a menyegzős ruhát. Azt meg kell őrizni az ítéletig.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!

    Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:
    A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: ,,Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?'' De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: ,,Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!''
    Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 22, 1-10

    Akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!

    Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:
    A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 28. vasárnapra


Pap:    Testvéreim! Forduljunk könyörgő lélekkel mennyei Atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghív szent Fia lakomájára!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Egyházad tanítása mindenkihez közvetítse hívó szavadat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a népek úgy törekedjenek a földi jólétre, hogy meg ne feledkezzenek az örök javakról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy lakomádra hívó szavadat mindig meghalljuk, és készséggel kövessük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy mindig a megszentelő kegyelem menyegzős köntösében várjuk az örök életre szólító szavadat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Add, Urunk, hogy híveid keressék egymás barátságát, és szívesen gyakorolják a vendéglátás erényét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Engedd, hogy hívó szavadat soha el ne nyomja szívünkben a világ zaja, és mindig készek legyünk hívásod követésére! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.