Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 29. vasárnap "A" év

OLVASMÁNY Iz 45, 1. 4-6

    Isten az egész történelemnek ura. A pogány királyt is felhasználhatja akaratának végrehajtására. A babiloniasak eszközök voltak a zsidó nép megbüntetésére, most Kürosz perzsa király eszköz Isten irgalmának végrehajtásában. Kr. e. 538-ban elfoglalta Babilont és hazaengedte a fogságban levő zsidókat. A gondviselés hite Isten egyetemes hatalmára támaszkodik.
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Megfogtam Kürosz jobbját, hogy színe előtt meghódolásra bírjam a nemzeteket.

            Az Úr így szól fölkentjéhez, Küroszhoz,
        akinek megfogja jobbját,
        hogy színe előtt meghódolásra bírja a nemzeteket,
        és megoldja a királyok derekán az övet;
        hogy megnyissa előtte a kapukat,
        és ne maradjon egyetlen kapu se zárva:
            ,,Szolgámért, Jákobért,
        és választottamért, Izraelért
        szólítottalak neveden.
        Dicső nevet adtam neked, bár nem ismertél.
            Én vagyok az Úr, és senki mást
        Rajtam kívül nincs más isten.
        Bár nem ismersz, mégis felövezlek,
        hogy napkelettől napnyugatig megtudják:
        rajtam kívül nincsen más.
        Én vagyok az Úr, és senki más.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1 és 3. 4-5. 7-8. 9-10a. és c    4g. tónus.

Válasz: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát. Vö. 7b. vers.

Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
Hívek: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.

E: Mert nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, * félelmetesebb az összes isteneknél.
A népek minden istene csak üres semmiség, * az Úr azonban az ég alkotója.
H: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.

E: Népek családjai, adjatok az Úrnak, * adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat.
Ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét, * áldozatot hozva lépjetek udvarába.
H: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.

E: Boruljatok le az Úr előtt, * színe előtt rendüljön meg az egész föld.
Mondjátok a nemzeteknek: ,,Az Úr uralkodik, * igazságban ítéli meg a népeket.
H: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.

SZENTLECKE 1 Tessz 1, 1-5b

    A Tesszaloniki levél Pál apostol írásai közül az első, ami ránk maradt. A tesszalonikai egyházat a második térítő útján alapította. A levél elején hálával tekint vissza, hogy ottlétekor a hívők megtapasztalták a Szentlélek kegyelmének kiáradását, s így az ő igehirdetése természetfeletti megerősítést nyert. nóta is kitartanak a hitben, a reményben és a szeretetben. Ez a három erény határozza meg a keresztény ember lelkületét.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből

    Megemlékezünk hitetekről, szeretetekről és reményetekről.

    Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek egyházának az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és békesség!
    Mindenkor hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Szüntelen gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre.
    Testvéreim, kiket az Úr szeret! Jól tudjátok, hogy választottak vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Úgy ragyogjatok, mint csillagok a mindenségben, * és tartsátok meg az örök élet igéit. Vö. Fil 2, 15d-16a – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 22, 15-21

    A törvénymagyarázók méltatlan dolognak tartották, hogy Isten választott népe a pogány rómaiak uralma alatt van, s hogy nekik adót kell fizetni. Viszont a birodalomhoz való tartozás előnyeit kihasználták a maguk számára. Itt a kérdés politikai csapda akar lenni Jézus számára. ő azonban különleges bölcsességére támaszkodik, és arra a szándékára, hogy ő nem az álmessiások politikai útját járja. Innen a válasz: Ha elfogadjátok a császár pénzét, adjátok meg a császárnak, ami az övé és Istennek is, ami az Istené. Ezzel igazában nem általános elvet hangoztat, hanem inkább azt, hogy ő mint egyetemes megváltó felette áll a politikai vitáknak.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené.

    Abban az időben:
    A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a következő kérdéssel: ,,Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?'' De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: ,,Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!'' Aztán megkérdezte tőlük: ,,Kinek a képe és a felirata ez?'' Azok azt felelték: ,,A császáré.'' Erre ő így szólt hozzájuk: ,,Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!'' Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 29. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! A földi és az örök haza polgárai vagyunk. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy mind a kettőhöz hűségesnek bizonyuljunk!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy az Egyház pásztorai egymással egyetértésben őrizzék és hirdessék a te országod törvényeit!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a népek vezetői megalkuvás nélkül mindenki érdekét, a közjót szolgálják!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy híveid áldozatos szeretettel munkálják embertársaik földi jólétét és örök boldogságát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a keresztények becsületesen dolgozzanak, példásan teljesítsék állampolgári kötelességeiket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy a hívek az Egyházat anyagi hozzájárulásukkal is készségesen támogassák!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható Istenünk! Te arra tanítasz minket, hogy megadjuk neked és a földi hazának is, amivel tartozunk. Tarts meg bennünket a tisztesség és a szeretet útján! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.